Kohtukorraldus liikmesriikides

Liikmesriikide kohtusüsteemid on väga mitmekesised, kajastades erinevusi riikide kohtumõistmise tavas.

Kohtud

Enamikus liikmesriikides on eri kohtuharud. Üldiselt esineb kolme liiki kohtuid:

Üldkohtud arutavad tavaliselt tsiviilasju (s.t kodanike ja/või ettevõtete vahelisi vaidlusi) ja/või kriminaalasju. Lisaks on paljud liikmesriigid loonud kohtuid eri küsimuste jaoks, näiteks riigiasutuste ja kodanike või ettevõtete vahelised vaidlused (haldusasjad jne).

Peale selle on mitmel liikmesriigil institutsioon või kohus põhiseaduse järgimise tagamiseks. Paljude nende institutsioonide või kohtute käest võib küsida, kas teatav õigusakt on kooskõla põhiseaduslike nõuetega. Mõned neist arutavad üksikisikute asju, kuid alles viimase astmena.

Lisaks riikide kohta esitatud teabele (vt lipukesi paremal küljel) võite leida väärtuslikku teavet järgmistelt Euroopa veebisaitidelt (loetelu ei ole ammendav):

Õige kohtu leidmine

Kui Te osalete kohtumenetluses või peaksite selles osalema hakkama, on Teil vaja leida oma asjas pädev kohus, see tähendab, et tuleb välja selgitada kohtualluvus. Kui Te pöördute valesse kohtusse või kui tekib vaidlus kohtualluvuse üle, võib menetlus oluliselt venida või kohtuasja ei hakata arutama, sest kohtualluvus on vale.

Kui kohtuasi on laadilt piiriülene ja hõlmab näiteks eri liikmesriikides elavaid pooli, tuleb Teil kõigepealt välja selgitada, millises liikmesriigis menetlus toimuma peaks. Portaali osa kohtusse pöördumine aitab Teid selles küsimuses.

Muud kohtuasutused ja institutsioonid

Lisaks kohtutele hõlmab enamiku liikmesriikide kohtusüsteem muid kohtuasutusi ja institutsioone, kes on avaliku võimu kandjad, nagu näiteks prokurörid ja paljudel juhtudel riiklikud kaitsjad, notarid ja kohtutäiturid. Erasektori advokaatide, notarite ja muude kohtusüsteemis olulist rolli täitvate seotud ametialade töötajate kohta palume tutvuda õigusvaldkonna ameteid käsitleva osaga.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.