Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeuslaitos

Kroatian perustuslain mukaisesti maassa noudatetaan vallanjakoperiaatetta eli lainsäädäntövaltaa käyttää parlamentti, toimeenpanovaltaa hallitus ja tuomiovaltaa tuomioistuimet. Tuomiovallan käyttäjinä tuomioistuimet noudattavat oikeudenkäytössä perustuslakia, muita lakeja ja asetuksia sekä Kroatian allekirjoittamia ja ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia. Tuomioistuimen tehtäviä hoitavat Kroatian tuomarineuvoston nimittämät tuomarit. Heidän on oltava viranhoidossaan riippumattomia ja itsenäisiä, ja heillä on lainmukainen syytesuoja. Tuomarinvirka on pysyvä, eikä tuomari voi sen ohella hoitaa muita tehtäviä.

Oikeuslaitoksen organisaatio

Oikeusministeriön tehtävät

 • oikeudelliset ja muut tehtävät, jotka liittyvät seuraaviin:

siviili-, rikos- ja kauppaoikeus sekä hallinto-oikeuden käyttö; tuomareiden, syyttäjien, tuomioistuinten muun henkilöstön, vähäisistä rikoksista vastaavien syyttäjäviranomaisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten organisaatio, toiminta ja ammatillinen koulutus; notaarien ja syyttäjien työhön liittyvät hallinnolliset ja muut tehtävät; oikeudenkäyntimaksut ja notaarien palkkiot; kansainvälinen oikeusapu ja muut oikeusavun muodot; rikosoikeudellisten seuraamusten, armahdusten ja ehdonalaisen vapauden täytäntöönpano; uhreille ja todistajille tarkoitetun tukijärjestelmän tietokoneistaminen, vakiinnuttaminen ja koordinointi; tiedon ja tuen antamiseen uhreille ja todistajille liittyvä toiminta; aiheettomasti pidätetyille ja lainvastaisesti tuomituille henkilöille maksettaviin korvauksiin liittyvät asiat; rikoksen uhreille maksettaviin korvauksiin liittyvät hallinnolliset tehtävät;

 • oikeuslaitoksen, syyttäjäviranomaisten ja vähäisiä rikoksia käsittelevien elinten toiminnan valvonta;
 • hallinnolliset ja muut tehtävät, jotka liittyvät seuraaviin:

omistusoikeus; pakkolunastukseen ja muihin omistusoikeuden rajoituksiin liittyvät asiat; omistusasiat, jotka liittyvät rakentamiseen, maatalous- ja metsämaahan, maanjakoon, maan ja kiinteistöjen myyntiin ja ostoon sekä sellaisiin maataloustoimiin, jotka eivät kuulu muiden hallintoelinten toimivaltaan; ulkomaalaisomistus; Jugoslavian kommunistihallinnon aikana takavarikoituun omaisuuteen liittyvät korvausasiat, jotka eivät kuulu muiden hallintoelinten toimivaltaan; entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan omaisuuden, oikeuksien ja vastuiden periytymistä koskevat asiat;

 • hallinnolliset ja ammatilliset asiat, jotka liittyvät hallituksen yhteistyöhön kansainvälisten rikostuomioistuinten kanssa, Kroatian edustukseen Strasbourgissa toimivassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Kansainvälisessä tuomioistuimessa ja muissa kansainvälisissä tuomioistuimissa, ellei hallituksen erityispäätöksellä ole muutoin säädetty; ihmisoikeuksien ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien suojeluun liittyvät tehtävät;
 • tehtävät, jotka liittyvät Kroatian osallistumiseen Euroopan unionin elinten työhön oikeusministeriön toimivaltaan kuuluvilla aloilla;
 • muut tehtävät, jotka kuuluvat oikeusministeriön toimivaltaan erityislain nojalla.

Oikeusakatemia

Oikeusakatemia (Pravosudna akademija) on riippumaton julkinen laitos, joka tarjoaa korkealaatuista perehdytyskoulutusta lainkäyttöelinten harjoittelijoille ja oikeuslaitoksen virkamiehiä valmistavan valtion koulun opiskelijoille. Lisäksi akatemia järjestää oikeuslaitoksen virkamiehille ja lainkäyttöelinten neuvonantajille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja kehittää niitä jatkuvasti.

Rakenne

 1. Oikeuslaitoksen virkamiehiä valmistava valtion koulu
 2. Harjoittelijoiden, lainkäyttöelinten neuvonantajien ja oikeuslaitoksen virkamiesten ammattikoulutusyksikkö
  • alueelliset toimipisteet Zagrebin, Splitin, Rijekan, Osijekin ja Varaždinin maakuntatuomioistuimissa,
  • oikeusakatemian johdossa on tuomareita, syyttäjiä, korkeakoulujen professoreja ja muita asiantuntijoita.

Oikeusakatemia osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja Euroopan unionin hankkeisiin sekä edunsaajana että täytäntöönpanokumppanina. Hankkeiden tarkoituksena on vahvistaa oikeusakatemiaa ja sen kohderyhmien ammatillista kehitystä.

Laki oikeusakatemiasta (zakon o Pravosudnoj akademiji)

Tuomioistuimet

Tuomioistuimista annetulla lailla (zakon o sudovima) säännellään tuomioistuinten organisaatiota, toimivaltaa ja oikeudenkäyttöaluetta.

Kroatiassa tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa valtiovallan erilliseliminä. Ne käyttävät valtaansa itsenäisesti ja riippumattomasti laissa säädetyin edellytyksin.

Tuomioistuimet takaavat Kroatian oikeusjärjestyksen sellaisena kuin se on vahvistettu perustuslaissa, muissa laeissa ja kansainvälisissä sopimuksissa sekä varmistavat lakien yhdenmukaisen soveltamisen ja kaikkien yhdenvertaisuuden lain edessä.

Tuomioistuimet ovat päätösvaltaisia asioissa, jotka koskevat ihmisoikeuksia ja kansalaisten velvollisuuksia, Kroatian ja sen paikallisten ja alueellisten itsehallintoyksikköjen oikeuksia ja tehtäviä sekä muiden oikeushenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi tuomioistuimet määräävät seuraamuksia ja muita toimenpiteitä laeissa ja asetuksissa määriteltyjen rikosten ja rikkomusten tekijöille, arvioivat hallintoviranomaisten antamien yleisten ja yksittäisten lakien lainmukaisuutta, ratkaisevat kansalaisten keskinäisiin suhteisiin, työhön, kauppaan, omaisuuteen ja muihin siviilioikeudellisiin asioihin liittyviä riitoja ja käsittelevät muita laissa säädettyjä oikeudellisia kysymyksiä.

Tuomioistuimet noudattavat oikeudenkäytössään perustuslakia, muita lakeja, kansainvälisiä sopimuksia ja muita oikeuslähteitä.

Tuomiovaltaa Kroatiassa käyttävät yleiset tuomioistuimet (redovni sudovi), erikoistuomioistuimet (specijalizirani sudovi) ja korkein oikeus (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Yleisiä tuomioistuimia ovat kunnalliset tuomioistuimet (općinski sudovi) ja maakunnalliset tuomioistuimet (županijski sudovi).

Erikoistuomioistuimia ovat kauppatuomioistuimet (trgovački sudovi), hallintotuomioistuimet (upravni sudovi), rikostuomioistuimet (prekršajni sudovi), ylin kauppatuomioistuin (Visoki trgovački sud), korkein hallinto-oikeus (Visoki upravni sud) ja ylin rikostuomioistuin (Visoki prekršajni sud).
Siinä missä kunnallisten tuomioistuinten ja rikostuomioistuinten lainkäyttöalue kattaa yhden tai useamman kunnan, yhden tai useamman kaupungin tai osia suurkaupunkialueesta, maakunnallisten tuomioistuinten, kauppatuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten lainkäyttöalue muodostuu yhdestä tai useammasta maakunnasta.
Kroatian ylin kauppatuomioistuin, korkein hallinto-oikeus, ylin rikostuomioistuin ja korkein oikeus käyttävät tuomiovaltaa koko maan alueella.

Korkein oikeus on Kroatian ylin tuomioistuin.

Erikseen annettavalla lailla voidaan perustaa muita yleisiä tai erikoistuomioistuimia, joilla on tuomiovalta tietyllä tekniikan tai oikeuden osa-alueella.

Korkein oikeus

Maakunnalliset tuomioistuimet
(15)

Ylin kauppa–tuomioistuin
(1)

Korkein hallinto–tuomioistuin
(1)

Ylin rikos–tuomioistuin
(1)

Kunnalliset tuomioistuimet
(67)

Kauppatuomioistuimet (7)

Hallintotuomioistuimet (4)

Rikostuomioistuimet (61)

Huom. 1. huhtikuuta 2015 otetaan käyttöön verkosto, johon kuuluu 24 kunnallista tuomioistuinta ja kahdeksan kauppatuomioistuinta, ja 1. heinäkuuta 2015 verkosto, johon kuuluu 22 rikostuomioistuinta. Niitä säännellään lailla tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta (Zakonom o područjima i sjedištima sudova; virallinen lehti 128/14).
Nämä tiedot ovat tällä hetkellä ajantasaisia ja paikkansa pitäviä, mutta niitä päivitetään 1. huhtikuuta ja 1. heinäkuuta 2015 jälkeen.

Korkeimman oikeuden kotipaikka on Zagreb. Korkein oikeus

 1. varmistaa lakien yhdenmukaisen soveltamisen ja kaikkien yhdenvertaisuuden lakeja sovellettaessa,
 2. tekee päätöksen varsinaisista muutoksenhakukeinoista laissa säädetyissä tapauksissa,
 3. tekee päätöksen ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista, joilla haetaan muutosta kroatialaisen tuomioistuimen tekemään lopulliseen päätökseen,
 4. ratkaisee tuomiovaltaa koskevat ristiriidat laissa säädetyissä tapauksissa,
 5. keskustelee oikeuskäytäntöä koskevista ajankohtaisista kysymyksistä, arvioi tuomareiden, neuvonantajien ja tuomioistuinharjoittelijoiden ammatillisia kehitystarpeita ja osallistuu muuhun laissa säädettyyn toimintaan.

Vrhovni sud Republike Hrvatske (Supreme Court)
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Puhelin: (+385-1) 486 22 22 ja 481 00 36
Faksi: (+385-1) 481 00 35
Sähköposti: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Laki tuomioistuimista

Laki tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta

Nämä lait ovat tällä hetkellä voimassa.
Uusi laki tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta on annettu, ja se on julkaistu virallisen lehden numerossa 128/14. Laki tulee voimaan 1. huhtikuuta tai 1. heinäkuuta 2015 ja korvaa voimassa olevat lait.

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavirasto

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavirasto on erityinen syyttäjänvirasto, joka on toimivaltainen koko maan alueella. Se hoitaa syyttäjäviranomaisen tehtäviä asioissa, joihin liittyy korruptiota ja järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaa.

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
(Office for the Prevention of Corruption and Organised Crime)
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
Puhelin: (+385-1) 459 18 74
Faksi: (+385-1) 459 18 78
Sähköposti: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Laki korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavirastosta (Zakon za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

Päivitetty viimeksi: 20/07/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.