Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Viro

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Viron tuomioistuinjärjestelmään.

Sisällön tuottaja:
Viro

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Viron perustuslain mukaan tuomiovaltaa voivat käyttää vain tuomioistuimet. Tuomioistuinten oikeudenkäytön on oltava perustuslain ja muun lainsäädännön mukaista. Viron tuomioistuinjärjestelmällä on perustuslain mukaisesti yksinomainen oikeudenkäyttövalta. Tuomioistuin hoitaa tehtäviään erillään sekä toimeenpanovallan että lainsäädäntövallan käyttäjästä.

Oikeushallinto

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten hallinnosta vastaa oikeusministeriö. Oikeushallinnon neuvosto on tuomioistuinjärjestelmän hallinnoimiseksi koottu neuvoa-antava ryhmä, jonka työtä johtaa korkeimman oikeuden puheenjohtaja. Ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuinten toiminta rahoitetaan valtion talousarvioon sisältyvästä oikeusministeriön talousarviosta. Korkeimmalla oikeudella on oma itsenäinen hallintonsa ja erillinen talousarvio.

Oikeushallinnon neuvostoon kuuluvat seuraavat jäsenet:

  • korkeimman oikeuden puheenjohtaja (joka on myös neuvoston puheenjohtaja)
  • viisi tuomaria, jotka tuomarien täysistunto nimittää tehtävään kolmeksi vuodeksi kerrallaan
  • kaksi Viron parlamentin (Riigikogu) jäsentä
  • Viron asianajajaliiton hallituksen nimeämä valantehnyt asianajaja
  • valtakunnansyyttäjä tai hänen nimeämänsä valtionsyyttäjä
  • oikeuskansleri tai hänen nimeämänsä edustaja
  • oikeusministeri tai hänen edustajansa, joka osallistuu neuvoston istuntoihin ja jolla on puheoikeus.

Lisätietoja oikeushallinnon neuvostosta.

Tuomioistuinhierarkia

Viron tuomioistuinjärjestelmä on kolmitasoinen:

  • ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia ovat käräjäoikeus ja hallintotuomioistuimet
  • toisen asteen tuomioistuimia ovat piirituomioistuimet (muutoksenhakutuomioistuimet)
  • ylimmän oikeusasteen tuomioistuin on korkein oikeus (kassaatiotuomioistuin).

Käräjäoikeudet ovat yleisiä tuomioistuimia ja ne käsittelevät riita- ja rikosasioita sekä rikkomuksia (lieviä rikoksia). Hallinto-oikeudet käsittelevät ensimmäisen asteen tuomioistuimena hallintoasioita, jotka on laissa määrätty niiden toimivaltaan. Toisen oikeusasteen tuomioistuimia ovat piirituomioistuimet, jotka käsittelevät uudelleen käräjäoikeuksien ja hallintotuomioistuinten antamia tuomioita, joihin on haettu muutosta. Ylin oikeusaste on korkein oikeus, joka käsittelee tuomioistuinten ratkaisuista tehtyjä kassaatiovalituksia. Korkein oikeus toimii myös perustuslakituomioistuimena.

Oikeudelliset tietokannat

Yleistietoa Viron oikeusjärjestelmästä on saatavilla oikeusministeriön verkkosivustolla.

Yleistietoa Viron tuomioistuinjärjestelmästä on saatavilla tuomioistuinten verkkosivustolla.

Onko tämän tietokannan käyttö ilmaista?

Viron oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmää koskevia tietoja voi selailla maksutta.

Päivitetty viimeksi: 06/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.