Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Italia

Tässä osiossa esitetään katsaus Italian tuomioistuinjärjestelmään.

Sisällön tuottaja:
Italia

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Italian tuomioistuinjärjestelmä perustuu siviilioikeuteen.

Tuomarin samoin kuin yleisen syyttäjän tehtäviä hoitavat oikeuslaitoksen jäsenet. Oikeusministeriö hoitaa hallintotehtävät.

Oikeuslaitoksen tehtävät voidaan jakaa seuraaviin aloihin:

 • yleinen siviili- ja rikosoikeus
 • hallinto-oikeus
 • kirjanpitoasiat
 • sotilasasiat
 • verotusasiat.

Hallintoasioissa toimivalta kuuluu alueellisille hallinto-oikeuksille (Tribunali Amministrativi Regionali, TAR) ja ylemmälle hallintotuomioistuimelle (Consiglio di Stato).

Kirjanpitoasioissa toimivalta on valtion tilintarkastustuomioistuimella (Corte dei conti). Sen yleinen syyttäjänvirasto on samassa tuomioistuimessa.

Verotusasioissa toimivalta on alemman asteen verotuomioistuimilla (Commissioni Tributarie Provinciali) ja ylemmän asteen verotuomioistuimilla (Commissioni Tributarie Regionali).

Sotilasasioissa toimivaltaa käyttävät sotilastuomioistuimet (Tribunali militari), ylemmän asteen sotilastuomioistuin (Corte militare d'Appello), sotilasrikosten valvontatuomioistuin (Tribunale militare di sorveglianza), sotilastuomioistuinten sotilassyyttäjät (Procure militari presso i Tribunali militari), ylemmän asteen sotilastuomioistuimen yleinen sotilassyyttäjä (Procura generale presso la Corte militare d'Appello) sekä korkeimmassa oikeudessa toimiva yleinen sotilassyyttäjä (Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione).

Toimivaltaa yleisissä tuomioistuimissa sekä riita- että rikosasioissa käyttävät tuomarikuntaan (magistratura) kuuluvat tuomarit. Tuomarikunta jakautuu toisaalta tuomareihin ja toisaalta yleisen syyttäjänviraston syyttäjiin, jotka hoitavat myös tutkintatuomarin tehtäviä.

Oikeushallinto

Perustuslain mukaan oikeusministeriö on valtion elimistä se, joka hoitaa oikeushallinnon, koska sillä on erityinen tehtävä, asema ja suhde oikeuslaitokseen.

Tuomarit nimitetään tuomioistuimiin erittäin vaikean julkisen kokeen jälkeen eri tehtäviin heidän oman valintansa mukaan. Tuomareihin sovelletaan erityisiä suojatakeita, eikä heitä voida nimittää, ylentää, poistaa virasta, siirtää tai rangaista ilman asian käsittelyä tuomarikunnan korkeimmassa neuvostossa (Consiglio Superiore della Magistratura, CSM).

CSM suojelee tuomarien asemaa ja heidän riippumattomuuttaan, ja sen on arvioitava kaikki tuomareihin liittyvät asiat.

Italian tasavallan presidentti on myös CSM:n puheenjohtaja.

Oikeusministeriö hoitaa hallinnollisia ja organisatorisia tehtäviä kahdella tasolla:

 • keskitetyissä osastoissa (dipartimenti) pääasiassa Roomassa ja erityisaloilla myös paikallisosastoissa
 • oikeusvirastoissa, tuomioistuimissa ja niin edelleen.

Myös oikeuslaitoksen yksiköihin nimitetty henkilöstö on oikeushallinnon vastuulla.

Tuomioistuinten (ja yleisten syyttäjävirastojen) johdossa ovat

 • päätuomari, joka vastaa tuomarikunnan toiminnasta ja jolla on päätösvalta virkapäätöksissä
 • tuomioistuimen johtaja (dirigente), joka vastaa oikeuslaitoksen yksiköiden yleisölle antamien palveluiden sekä tuomareille ja syyttäjille annettavan sisäisen avun järjestelyistä. Dirigente on hallintohenkilöstön korkein virka.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Tuomioistuimet on järjestetty seuraavasti:

Ensimmäinen oikeusaste

 • Rauhantuomarit (giudici di pace) ovat maallikkotuomareita (eivät ammattituomareita). He käsittelevät vähäisiä riita- ja rikosasioita.
 • Tuomioistuimet (tribunali) käsittelevät edellistä vakavampia asioita.
 • Rikosseuraamusvirasto (ufficio di sorveglianza) käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena rikosoikeudellisiin seuraamuksiin liittyviä asioita (vankeja, tuomioita yms. koskevia kysymyksiä).
 • Nuorisotuomioistuimet (tribunali per i minorenni).

Toinen oikeusaste

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisuun voidaan hakea muutosta sekä asiaperustein että laintulkinnan osalta:

 • muutoksenhakutuomioistuimet (corti d’appello)
 • rikosseuraamustuomioistuimet (tribunali di sorveglianza) – käsittelevät rikosoikeudellisia asioita toisen asteen tuomioistuimina ja joissakin erityisasioissa myös ensimmäisen asteen tuomioistuimina.

Kolmas oikeusaste

Muutoksenhaun ylin taso – laillisuusperusteella:

 • korkein oikeus (Corte Suprema di Cassazione) – yleinen toimivalta, ylin tuomiovalta.

Tärkeimpien tuomioistuinten sisällä on erikoisjaostoja. Corte di Assise -tuomioistuimen kokoonpanoon kuuluu kaksi ammattituomaria ja kuusi valamiestä. Valamiehet valitaan kansalaisten joukosta lyhyeksi määräajaksi, ja heidän tehtävänään on tehdä yhteistyötä ja edustaa yhteiskunnan eri lohkoja. Corte di Assise -tuomioistuimissa annetaan tuomioita törkeistä rikoksista (murha, törkeä pahoinpitely yms.).

Yleisen syyttäjän tehtäviä oikeudenkäynneissä hoitavat seuraavat tuomarikunnan jäsenet:

 • ensimmäisen oikeusasteen pääsyyttäjät (procuratore della Repubblica presso il Tribunale) ja apulaissyyttäjät (sostituti procuratori)
 • toisen oikeusasteen pääsyyttäjät (procuratore generale presso la Corte d’appello) ja apulaissyyttäjät (sostituti procuratori generali)
 • korkeimman oikeuden yleinen syyttäjä (procuratore generale presso la Corte di cassazione) ja hänen apulaissyyttäjänsä (sostituti procuratori generali)

Italiassa yleisen syyttäjän tehtäviä hoitavat virkatuomarit, jotka toimivat virastonsa johtajan valvonnassa. Tämän tyyppistä hierarkiaa sovelletaan vain yleisiin syyttäjävirastoihin.

Tuomioistuinhierarkia

Siviilioikeudellinen lainkäyttövalta

Rikosoikeudellinen lainkäyttövalta

Nuoriso-oikeus

Rikosseuraamuksiin liittyvä lainkäyttövalta

I aste

Giudice di pace

Giudice di pace

Tribunale per i minorenni

Ufficio/Tribunale di sorveglianza

II aste

Tribunale

Tribunale

Muutoksenhakutuomioistuimen (Corte di appello) erikoisjaosto

Tribunale di sorveglianza

Corte di appello

Corte di appello

Laillisuuden valvonta

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione

 

Oikeudelliset tietokannat

Italian oikeusministeriön verkkosivustossa on tietoja oikeuslaitoksesta, oikeusministeriöstä ja eri virastojen toimivallasta sekä yhteystiedot.

Consiglio Superiore della Magistratura (tuomarikunnan korkein neuvosto) antaa verkkosivustossaan tietoja Italian oikeusjärjestelmästä italiaksi, englanniksi ja ranskaksi.

Kummankin verkkosivuston käyttö on maksutonta.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.