Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Malta

Tässä osiossa kerrotaan Maltan tuomioistuinlaitoksesta.

Sisällön tuottaja:
Malta

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Maltan tuomioistuinjärjestelmä on pohjimmiltaan kaksiportainen järjestelmä, johon kuuluu tuomarin (judge) tai rauhantuomarin (magistrate) johtama ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal). Ylemmän oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal in its superior jurisdiction) toimii kolmen tuomarin kokoonpanossa, kun muutosta haetaan yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon. Alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal in its inferior jurisdiction) toimii yhden tuomarin kokoonpanossa, kun haetaan muutosta yhden rauhantuomarin kokoonpanossa toimivan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon. Lisäksi on useita erityistuomioistuimia, jotka toimivat omalla oikeudenalallaan ja joiden toimivallan laajuus vaihtelee. Lähes kaikki asianosaisten valitukset (appeal), jotka koskevat erityistuomioistuimen ratkaisua, käsitellään alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimessa ja jotkin valitukset ylemmän oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimessa.

Pääministeri nimittää tuomioistuinlaitoksen pääjohtajan (Director General (Courts)), joka vastaa tuomioistuinten hallinnosta. Pääjohtajaa avustavat riita-asioiden kirjaaja (Registrar, Civil Courts and Tribunals), rikosoikeudellisten asioiden kirjaaja (Registrar, Criminal Courts and Tribunals) ja Gozon tuomioistuinten kirjaaja (Registrar (Gozo Courts and Tribunals)) sekä tukipalvelujen johtaja (Director (Support Services)).

Tuomioistuinlaitoksen pääjohtaja vastaa tuomioistuinosaston (Courts of Justice Department) johtamisesta ja hallinnosta sekä kirjaamoista, arkistoista ja muista palveluista, ja lisäksi hän johtaa tuomioistuinosastoa. Kaikki tuomioistuinosaston haastemiehet toimivat tuomioistuinlaitoksen pääjohtajan alaisuudessa.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Kustakin tuomioistuimesta on esitetty lyhyt kuvaus alla olevassa taulukossa.

Tuomioistuinhierarkia

Muutoksenhaku-tuomioistuin (Court of Appeal)

Toinen oikeusaste

Muutoksen-hakuelin

Muutoksenhakutuomioistuin käsittelee valitukset, jotka koskevat ylempänä tai alempana oikeusasteena toimivien riita-asioita käsittelevien tuomioistuinten ratkaisuja.

i) Muutoksenhakutuomioistuin käsittelee valitukset, jotka koskevat riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäisen jaoston ja perheoikeusjaoston tekemiä ratkaisuja.

ii) Muutoksenhakutuomioistuin käsittelee myös valitukset, jotka koskevat rauhantuomioistuinten ratkaisuja riita-asioissa sekä vähäisiä vaateita käsittelevän Small Claims Tribunal ‑tuomioistuimen ja hallintotuomioistuinten ratkaisuja.

i) Kokoonpanossa kolme tuomaria

ii) Kokoonpanossa yksi tuomari

Rikosasioiden muutoksenhaku-tuomioistuin (Court of Criminal Appeal)

Toinen oikeusaste

Muu­toksen­hakuelin

Rikosasioiden ylemmän oikeusasteen (superior jurisdiction) muutoksenhakutuomioistuin käsittelee rikostuomioistuimissa tuomittujen henkilöiden valitukset.

Rikosasioiden alemman oikeusasteen (inferior jurisdiction) muutoksenhakutuomioistuin käsittelee myös valitukset, jotka koskevat rikostuomioistuimena kokoontuvan rauhantuomioistuimen ratkaisuja.

Kokoonpanossa kolme tuomaria

Kokoonpanossa yksi tuomari

Rikostuomioistuin (Criminal Court)

Ensim­mäinen oikeus­aste

Rikostuomioistuin käsittelee sellaiset rikosasiat, joihin rauhantuomio­istuinten tuomiovalta ei ulotu.

Kokoonpanossa yksi puheenjohtajana toimiva tuomari ja joskus yhdeksän valamiestä

Riita-asioita käsittelevä tuomioistuin (Civil Court):

Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court)

Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen Voluntary Jurisdiction jaosto (Voluntary Jurisdiction Section)

Riita-asioita käsittelevän tuomio­istuimen perhe­oikeusjaosto (Civil Court (Family Section))

Ensim­mäinen oikeus­aste

Riita-asioiden tuomioistuimen ensimmäinen jaosto käsittelee luonteeltaan siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita, jotka ylittävät rauhantuomio­istuimen tuomiovallan. Käyttäessään perustuslakia koskevaa toimivaltaa se käsittelee myös asiat, jotka liittyvät Euroopan ihmisoikeus­sopimuksen mukaisten perustuslailla suojattujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien rikkomiseen.

Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen Voluntary Jurisdiction ‑jaosto on ”vapaaehtoisen oikeudenhoidon” alalla toimiva tuomioistuin, joka päättää vajaavaltaisen henkilön oikeustoimikelpoisuuden rajoittamisesta, holhoojan nimeämisestä tällaiselle henkilölle, perinnönjaon käynnistämisestä ja testamentin toimeenpanijoiden vahvistamisesta. Se tallettaa myös salaiset testamentit.

Riita-asioiden tuomioistuimen perheoikeusjaostossa käsitellään kaikki perheoikeuden alaan kuuluvat asiat, esimerkiksi avioliiton mitätöinnit, asumuserot, avioerot, elatusavut ja lasten huoltajuudet.

Puheenjohtajana tuomari

Puheenjohtajana tuomari

Puheenjohtajana tuomari

Rauhantuomioistuin (Court of Magistrates)

Ensim­mäinen oikeus­aste

Riita-asioissa rauhantuomioistuimilla on ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen alin tuomiovalta, joka rajoittuu yleensä asioihin, joissa vaatimus on arvoltaan enintään 15 000 euroa.

Rikosasioissa rauhantuomioistuimilla on kaksiasteinen tuomiovalta: rikostuomioistuimena (Court of Criminal Judicature) omaan tuomiovaltaansa kuuluvissa asioissa ja tutkintatuomioistuimena rikosasioissa, jotka kuuluvat varsinaisen rikostuomioistuimen (Criminal Court) tuomiovaltaan.

i) Rikostuomioistuimena (Court of Criminal Judicature) rauhantuomioistuimella on toimivalta käsitellä kaikki asiat, joissa on kyse rikoksesta, josta voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden vapausrangaistus.

ii) Tutkintatuomioistuimena (Court of Inquiry) rauhantuomioistuin suorittaa esitutkinnan, jos kyse on vakavasta rikoksesta, ja toimittaa tutkinta­pöytäkirjan oikeuskanslerille (Attorney General). Oikeuskansleri voi siirtää rikosasian, josta enimmäis­rangaistus on kymmenen vuotta, takaisin rauhantuomioistuimen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi, jos syytetty ei vastusta tätä.

Puheen­johta­jana rauhan­tuomari

Gozon rauhan­tuomioistuin (Court of Magistrates for Gozo)

Ensim­mäinen oikeus­aste

Riita-asioissa Gozon rauhantuomioistuimella on kaksiasteinen tuomiovalta:

alempi tuomiovalta, joka on verrattavissa Maltan rauhantuomioistuimen tuomiovaltaan, ja sama ylempi tuomiovalta kuin riita-asioiden tuomioistuimen ensimmäisellä jaostolla (lukuun ottamatta perustuslaillista tuomiovaltaa) ja Maltan riita-asioiden tuomioistuimen Voluntary Jurisdiction ‑jaostolla.

Rikosasioissa Gozon rauhantuomio­istuimella on sama tuomiovalta kuin rikostuomioistuimena tai tutkintatuomioistuimena toimivalla Maltan rauhantuomioistuimella.

Puheenjohtajana rauhantuomari

Nuorisotuomioistuin (Juvenile Court)

Ensim­mäinen oikeus­aste

Nuorisotuomioistuin käsittelee alle 16-vuotiaita alaikäisiä koskevat syytteet ja muut asiat ja voi tehdä myös huostaanottopäätöksiä.

Kokoonpanossa yksi puheenjohtajana toimiva rauhantuomari ja kaksi jäsentä

Small Claims Tribunal -tuomio­istuin

Ensim­mäinen oikeus­aste

Vähäisiä vaateita käsittelevä Small Claims Tribunal ‑tuomioistuin tekee ratkaisun nopeutetussa menettelyssä kohtuuden ja lainmukaisuuden (equity and law) periaatteiden perusteella alle 5 000 euron suuruisista vaatimuksista.

Puheenjohtajana tuomari (adjudicator)

Oikeudelliset tietokannat

Maltan oikeus- ja kulttuuriasioiden ja paikallishallinnon ministeriön virallisella verkkosivustolla on monia verkkopalveluja. Sivusto on saatavissa maltan- ja englanninkielisenä, ja se sisältää tietoja oikeus- ja sisäasiainministeriöstä sekä tuomioistuimista, tuomioistuinjärjestelmästä ja oikeuslaitoksesta, ylimmän syyttäjän virastosta, tuomioistuinpalveluista ja oikeudellisista palveluista.

Seuraavat linkit johtavat tuomioistuinpalveluihin ja muihin oikeudellisiin palveluihin:

Oikeus- ja kulttuuriasioiden ja paikallishallinnon ministeriö

Tuomioistuinpalvelut

Tuomioistuinpalvelut - Sentenzi Online -tuomiotietokanta

Tuomioistuinpalvelut – Oikeuskäsittelyt

Tuomioistuinpalvelut – Istuntosalien käyttö

Tuomioistuinpalvelut – Tilastot

Tuomioistuinpalvelut – Pakkohuutokaupat

Tuomioistuinpalvelut – Riita-asioissa käytettävät lomakkeet (maltankielinen)

Tuomioistuimen asiantuntijat

Oikeudelliset palvelut (Maltan lainsäädäntö)

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.