Nacionalni pravosudni sustavi

Austrija

Ovaj odjeljak portala sadržava pregled sudova u Austriji.

Sadržaj omogućio
Austrija

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustav

Uz zakonodavnu i izvršnu vlast sudstvo se smatra trećim stupom vlasti u zemlji koja poštuje vladavinu prava. Sudstvo uz izvršnu vlast osigurava izvršavanje zakona. Pravosudni sustav odvojen je od izvršne vlasti na svim razinama. Sudovi su državne institucije ustrojene u skladu sa zakonom i na njima rade neovisni i nepristrani suci koje nije moguće smijeniti niti premjestiti na drugi položaj i koji odlučuju isključivo na temelju zakona, u skladu s formalnim postupkom i bez vanjskih utjecaja.

Pravosudni sustav čine redovni sudovi (ordentliche Gerichte) koji donose odluke o građanskopravnim zahtjevima i optužnicama za kazneno djelo, upravni sudovi (Verwaltungsgerichte) i Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof). Redovni sudovi uključuju okružne i pokrajinske sudove (Bezirks- und Landesgerichte), više pokrajinske sudove (Oberlandesgerichte) i Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof) kao najviši žalbeni sud u građanskim i kaznenim predmetima. Svaka pokrajina ima upravni sud. Osim toga, postoji Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht) u Beču s jurisdikcijom na saveznoj razini (i uredima u Grazu, Linzu i Innsbrucku) i Savezni financijski sud (Bundesfinanzgericht). Vrhovni upravni sud (Verwaltungsgerichtshof) najviši je sud za žalbe s upravnih sudova.

Uredi javnih tužitelja (Staatsanwaltschaften) su posebna tijela koja su odvojena od sudova. Njihova je glavna zadaća predstavljati javni interes u primjeni kaznenog prava. Javni tužitelji vode prethodnu istragu u kaznenom postupku, podižu optužnice i provode kazneni progon. Smatraju se sastavnim dijelom sustava redovnih sudova, ali za njih vrijede upute njihovih nadređenih. Sa samog vrha upute im daje ministar pravosuđa, koji za obavljanje svojih dužnosti odgovara parlamentu. Upute moraju biti obrazložene i u pisanom obliku jer će biti dio spisa. Zatvori (Justizanstalten) su nadležni za izvršenje kazni zatvora i drugih naloga za zadržavanje. Nadležni su za istražni zatvor, izvršenje kazni zatvora i bilo kakve naloge za preventivni pritvor (Maßnahmenvollzug). Zatvori mogu biti u obliku pokrajinskih ustanova za istražni zatvor (Landesgerichtliche Gefangenenhäuser), ustanova za izvršenje kazne zatvora (Strafvollzugsanstalten für den Vollzug von Freiheitsstrafen) ili psihijatrijskih ustanova zatvorenog tipa (Forensisch Therapeutische Zentren) za izvršenje naloga za preventivno zadržavanje. Unutar ustanova za izvršenje kazne zatvora postoje posebni centri za odgoj (Sonderanstalten) za mlade i za žene. Prema načelu suvremenih ustanova za izvršenje kazne zatvora, zatvorenicima se oduzima sloboda, ali cilj je pomoći im da postanu građani koji poštuju zakone i mogu se prilagoditi životu u zajednici, kao i spriječiti da se ponovno odaju kriminalu (socijalna rehabilitacija). Osim toga, ustanova bi im trebala pomoći da shvate zašto je ponašanje zbog kojeg izdržavaju kaznu bilo društveno neprihvatljivo.

Probacijske službe (Bewährungshilfeeinrichtungen) brinu o osobama s izrečenim uvjetnim kaznama i zatvorenicima puštenima na uvjetni otpust. Ti su zadaci uglavnom preneseni na privatna udruženja, koja su unatoč tome pod nadzorom Saveznog ministarstva pravosuđa.

U užem smislu riječi sudstvo u Austriji čine redovni sudovi, javni tužitelji, zatvori i probacijske službe. Savezni ministar pravosuđa na čelu je pravosudnog sustava i vodi savezno ministarstvo pravosuđa. Savezni ministar član je savezne vlade, a zadužen je za političko upravljanje i koordinaciju u ministarstvu te sveukupni nadzor svih povezanih tijela i odjela.

Redovni sudovi mogu se podijeliti u više razina:

  • okružni sudovi (Bezirksgerichte)
  • pokrajinski sudovi (Landesgerichte), poznati i kao „prvostupanjski sudovi” (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • viši pokrajinski sudovi (Oberlandsgerichte), poznati i kao „drugostupanjski sudovi” (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof)

Pravne baze podataka

Portal austrijskog pravosuđa pruža opće informacije o austrijskom pravosudnom sustavu.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup portalu austrijskog pravosuđa je besplatan.

Posljednji put ažurirano: 25/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.