Nacionalni pravosudni sustavi

Francuska

Ovaj odjeljak sadržava pregled organizacije sudova.

Sadržaj omogućio
Francuska

Organizacija sudova – redovni i upravni sudovi

Struktura sudova

Redovni sudovi

1. Prvog stupnja:

Građanski sudovi

  • opći sud (tribunal judiciaire)
  • specijalizirani građanski sudovi (radni sud (conseil de prud’hommes), trgovački sud (tribunal de commerce) itd.)

Kazneni sudovi

  • policijski sud (tribunal de police) koji se bavi manjim prijestupima (contraventions)
  • kazneni sud (tribunal correctionnel) koji se bavi srednjim prijestupima (délits)
  • porotni sud (cour d’assises) koji se bavi teškim kaznenim djelima (crimes)

2. Drugog stupnja: žalbeni sudovi (cours d’appel)

3. Kasacijski sud (Cour de cassation)

Upravni sudovi

1. Prvog stupnja:

  • upravni sud (tribunal administratif)
  • specijalizirani upravni sudovi (financijski sudovi, poput regionalnih ureda revizora (chambre régionale des comptes), socijalni sudovi (juridictions d’aide sociale), profesionalni disciplinski sudovi (juridictions disciplinaires))

2. Drugog stupnja:

  • žalbeni upravni sudovi (cours administratives d’appel)
  • specijalizirani žalbeni upravni sudovi (juridictions administratives d’appel spécialisées), poput Revizorskog suda (Cour des comptes) ili Središnjeg socijalnog odbora (Commission centrale d’aide sociale)

3. Državno vijeće (Conseil d’État)

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Državnog vijeća.

Pravne baze podataka

Pristup pravnim bazama podataka u Francuskoj dostupan je putem interneta kao javna usluga. Internetske stranice Légifrance sadržavaju:

Je li pristup tim bazama podataka besplatan?

Pristup tim bazama podataka besplatan je.

Druge poveznice

Pronalaženje nadležnog suda

Organizacija sudova – Francuska

Posljednji put ažurirano: 19/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.