Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Mađarska

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната система в Унгария.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Администрация на съдилищата

Председател на Националната съдебна служба

Централното администриране на съдилищата се извършва от председателя на Националната съдебна служба (НСС), подпомаган от главния заместник-председател и останалите заместник-председатели, както и от персонала на НСС. Административната работа на председателя се контролира от Националния съдебен съвет. Председателят на НСС отговаря за работата и ефикасността на централната администрация и за изпълняването на задълженията ѝ в съответствие с конституционния принцип за независимост на съдебната власт в рамките, предвидени от закона. В упражняването на административните си правомощия председателят издава решения, постановления и препоръки.

Председателят на НСС се избира с две трети мнозинство от членовете на унгарския парламент по предложение на президента на републиката. За председател на НСС може да бъде избиран само съдия.

Организация на съдилищата

В Република Унгария правораздаването се извършва от следните видове съдилища:

 • The Kúria (Върховния съд на Република Унгария);
 • Регионалните апелативни съдилища (ítélőtáblák на унгарски език);
 • Общите съдилища (törvényszékek на унгарски език);
 • Окръжните съдилища (járásbíróságok на унгарски език); и
 • Административните и трудовите съдилища.

Териториалната компетентност на съдилищата като цяло съвпада с административните граници, а името на съда подсказва мястото, където е разположен.

Непрофесионални съдии (nem hivatásos bíró) могат да участват в съдебните производства като оценители по някои дела при условията, предвидени в закона, но само официални съдии могат да заемат длъжността на самостоятелни съдии (egyesbíró) или председатели на съвет (tanácselnök).

Професионалните съдии се назначават от президента на републиката и могат да бъдат отстранявани от длъжност само на основания, и в съответствие с процедурите, предвидени в закона. Съдиите са независими и се подчиняват единствено на закона, не могат да членуват в политически партии или да участват в политически дейности.

Йерархия на съдилищата

Окръжни, административни и трудови съдилища

Окръжните, административните и трудовите съдилища гледат дела на първа инстанция (до 31 декември 2012 г. делата на първа инстанция се гледат от местните и трудовите съдилища).

Административните и трудовите съдилища осъществяват съдебен контрол на административни решения или решения, свързани с трудовата заетост и подобни правоотношения (както и други дела, възложени им от закона).

В рамките на окръжните, административните и трудовите съдилища могат да се обособяват специализирани състави, които разглеждат определен тип дела.

Общи съдилища

Общите съдилища гледат дела на първа инстанция, в предвидените от закона случаи, както и обжалвания, повдигнати срещу решения, издадени на първа инстанция от местните и трудовите съдилища преди 31 декември 2012 г. или от окръжните, административните и трудовите съдилища след 1 януари 2013 г.

Общите съдилища се състоят от състави (tanács), секции и наказателни, граждански, стопански, административни и трудови отделения (kollégium). Различните отделения могат да функционират заедно.

Специален тип дела се гледат от военни трибунали (katonai tanács) в определени общи съдилища със зададена териториална компетентност.

Регионални апелативни съдилища

Регионални апелативни съдилища функционират в Дебрецен, Сегед, Будапеща, Гьор и Печ. Те разглеждат жалби, подадени срещу решения, постановени от местни и общи съдилища преди 31 декември 2012 г. или от окръжни и общи съдилища след 1 януари 2013 г. в случаите, предвидени в закона, и гледат други дела, отнесени към тяхната компетентност по закон. До 31 декември 2012 г. жалбите по административни дела се гледат от апелативния съд на Будапеща.

Регионалните апелативни съдилища имат състави и наказателни и граждански отделения. До 31 декември 2012 г. апелативният съд на Будапеща разполага с административно отделение.

Териториална компетентност

 • Регионален апелативен съд в Сегед: окръг Csongrád, окръг Bács-Kiskun и окръг Békés;
 • Регионален апелативен съд в Печ: окръг Baranya, окръг Somogy и окръзи Tolna и Zala;
 • Регионален апелативен съд в Дебрецен: окръг Hajdú-Bihar, окръг Borsod-Abaúj-Zemplén, окръг Jász-Nagykun-Szolnok и окръг Szabolcs-Szatmár-Bereg;
 • Регионален апелативен съд в Дьор: окръг Győr-Moson-Sopron, окръг Komárom-Esztergom, окръг Vas, окръг Veszprém и окръг Zala;
 • Регионален апелативен съд в Будапеща: Будапеща, окръг Fejér, окръг Heves, окръг Pest, окръг Nógrád.

Kúria (Върховният съд)

Върховният съд е най-висшестоящият орган в съдебната система на Унгария и е със седалище в Будапеща. Върховният съд осигурява еднаквото прилагане на правото от съдилищата и приема правно хармонизиращи решения с тази цел, които са задължителни за всички съдилища.

Председателят на Върховния съд се избира от парламента с две трети мнозинство от членовете му, по предложение на президента на републиката. Само съдия може да бъде избран за председател на Върховния съд. Президентът на републиката назначава заместник-председателите на Върховния съд по препоръка на председателя му.

Kúria (Върховният съд):

 • разглежда жалби срещу решения, издадени от общите съдилища и регионалните апелативни съдилища (в случаите, предвидени от закона);
 • разглежда искове за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem);
 • приема решения за еднакво прилагане на закона (jogegységi határozat), които са със задължителен характер за всички съдилища;
 • анализира съдебната практика, установена с окончателните решения, и контролира и преразглежда общата правораздавателна практика на съдилищата;
 • приема съдебни решения и решения относно правните принципи;
 • приема решения за несъвместимостта на постановления на местните власти със закона и за отмяната на тези постановления;
 • приема решения, с които се установява, че местните власти не са спазили задължението си за изпълнение на даден закон, както това е предвидено от законодателството, и
 • гледа други дела, отнесени към неговата компетентност;

Върховният съд се състои от състав за правораздаване и състав за хармонизиране (ítélkező és jogegységi tanács), състави за местната администрация и за вземане на решения относно правните принципи, от наказателни, граждански и административни и трудови отделения (kollégium), както и от секции за анализиране на съдебната практика.

Последна актуализация: 17/11/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.