Nacionalni pravosudni sustavi

Malta

Ovaj dio stranice sadržava pregled sudskog sustava u Malti.

Sadržaj omogućio
Malta

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustavi

U načelu, pravosudni sustav na Malti dvojni je sustav sastavljen od prvostupanjskog suda kojim predsjeda sudac ili sudac magistrat i od žalbenog suda. Žalbeni je sud u višem stupnju sastavljen od tri suca i razmatra žalbe prvostupanjskih sudova kojima predsjeda sudac. Žalbenim sudom u nižem stupnju predsjeda jedan sudac i razmatra žalbe prvostupanjskih sudova kojima predsjeda sudac magistrat. Postoji i niz tribunala koji se bave posebnim područjima prava i koji imaju različite stupnjeve nadležnosti. Gotovo sve žalbe protiv odluka koje su donijeli ti tribunali rješava žalbeni sud nižeg stupnja, dok druge rješava žalbeni sud višeg stupnja.

Glavni tajnik (sudova), kojeg imenuje predsjednik Vlade, odgovoran je za administraciju sudova. U radu mu pomažu tajnik (građanski sudovi i tribunali), tajnik (kazneni sudovi i tribunali), tajnik (sudovi i tribunali za otok Gozo) i direktor (službe podrške).

Glavni tajnik (sudova) odgovoran je za upravljanje i administraciju Odjela za sudove, uključujući sudsku evidenciju, arhive i druge službe te je ujedno i voditelj tog Odjela. Svi izvršni službenici koji rade i u Odjelu za sudove primaju upute za rad od glavnog tajnika i odgovaraju glavnom tajniku (sudova).

Vrste sudova - kratki opis

Kratki opis svakog suda možete pronaći u sljedećoj tablici.

Hijerarhija sudova

Žalbeni sud

Drugostupanjski sud

Odlučivanje o žalbama

Žalbeni sud razmatra žalbe s građanskih sudova u okviru višem i nižem stupnju.

(i) Taj sud odlučuje o žalbama protiv odluka Glavnog građanskog suda i Građanskog suda (obiteljski odjel).

(ii) Taj sud odlučuje o žalbama protiv odluka Magistratskog suda, kada taj sud odlučuje u parničnim predmetima, odluka Sudišta za sporove male vrijednosti i odluka upravnih sudišta odlučuje i ovaj sud.

(i) Sastoji se od tri suca.

(ii) Sastoji se od jednog suca.

Kazneni žalbeni sud

Drugostupanjski sud

Odlučivanje o žalbama

U višem stupnju odlučuje o žalbama osoba koje je osudio Kazneni sud.

U nižem stupnju odlučuje o žalbama u predmetima u kojima odluku donosi Magistratski sud kada sudi u predmetima iz kaznenopravne nadležnosti.

Sastoji se od tri suca.

Sastoji se od jednog suca.

Kazneni sud

Prvostupanjski sud

Ovaj sud djeluje kao kazneni sud i sudi u kaznenim predmetima koji su izvan nadležnosti Magistratskog suda.

Predsjeda mu sudac koji sudi uz deveteročlanu porotu.

Građanski sud:

Glavni građanski sud

Građanski sud (Odjel za predmete iz dobrovoljne sudske nadležnosti)

Obiteljski odjel građanskog suda

Prvostupanjski sud

Glavni građanski sud odlučuje o svim predmetima iz područja građanskog i/ili trgovačkog prava koji su izvan nadležnosti Magistratskog suda. U skladu sa svojom ustavno definiranom nadležnošću, taj sud odlučuje i o predmetima koji se odnose na kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda zaštićenih Ustavom i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Građanski sud (Odjel za predmete iz dobrovoljne sudske nadležnosti) sud je dobrovoljne sudske nadležnosti koji je odgovoran za odlučivanje o starateljstvu ili oduzimanju poslovne sposobnosti osobama s duševnim poremećajima, imenovanje staratelja tim osobama, pokretanje ostavinskih postupaka i potvrđivanje izvršitelja oporuka.   Tamo se ujedno i čuvaju tajne oporuke.

Ovaj sud odlučuje u svim predmetima koji se odnose na obiteljsko-pravnu problematiku, kao što su poništenje braka, rastava, razvod, uzdržavanje i skrbništvo nad djecom.

Predsjeda mu sudac.

Predsjeda mu sudac.

Predsjeda mu sudac.

Magistratski sud

Prvostupanjski sud

U području građanskog prava Magistratski sud odlučuje samo u nižem, prvom stupnju, što je općenito ograničeno na sporove čija vrijednost ne prelazi 15 000 EUR.

U području kaznenog prava ovaj sud ima dvostruku nadležnost: kao kazneni sud za predmete iz njegove nadležnosti i kao istražni sud za kaznena djela iz nadležnosti Kaznenog suda.

(i) Kazneni sud – nadležan je za odlučivanje o svim predmetima za koja je predviđena kazna zatvora u trajanju od najviše 6 mjeseci.

(ii) Istražni sud provodi predistražne radnje u slučajevima težih kaznenih djela i dostavlja odgovarajuće zapisnike glavnom državnom odvjetniku–. Ako optuženik nema prigovora, glavni državni odvjetnik može vratiti Magistratskom sudu predmete koji se odnose na kaznena djela za koja je predviđena kazna zatvora u trajanju do deset godina na odlučivanje i donošenje presude.

Predsjeda mu sudac magistrat.

Magistratski sud za otok Gozo

Prvostupanjski sud

U području građanskog prava, Magistratski sud za otok Gozo ima dvostruku nadležnost:

u nižem stupnju nadležnost koja se može usporediti s Magistratskim sudom na Malti, a u višem stupnju ima istu nadležnost kao Glavni građanski sud, isključujući predmete kršenja Ustavom zaštićenih prava i sloboda, te kao Građanski sud (Odjel za predmete iz dobrovoljne sudske nadležnosti).

U području kaznenog prava, Magistratski sud za otok Gozo ima istu nadležnost kao Magistratski sud kada sudi kao kazneni sud i kao istražni kazneni sud.

Predsjeda mu sudac magistrat.

Sud za mladež

Prvostupanjski sud

Sud za mladež odlučuje o optužnicama protiv maloljetnika i vodi druge postupke koji se odnose na maloljetnike u dobi do 16 godina te može odlučivati i o skrbi.

Predsjedaju mu sudac magistrat i dva člana.

Sudište za sporove male vrijednosti

Prvostupanjski sud

Sudište u skraćenom postupku odlučuje na temelju načela pravednosti i prava o novčanim potraživanjima do najviše 5 000 EUR.

Predsjeda mu arbitar.

Pravne baze podataka

Službeno web-mjesto VladeMinistarstvo pravosuđa, kulture i lokalne uprave pruža niz usluga na internetu. Web-mjesto na malteškom i engleskom jeziku, uključuje informacije o Ministarstvu pravosuđa i unutarnjih poslova, kao i o sudovima, pravosudnom sustavu i nadležnostima, Uredu glavnog državnog odvjetnika, uslugama suda i pravnim uslugama.

U nastavku su poveznice narazne dostupne usluge suda i pravne usluge:

Ministarstvo pravosuđa, kulture i lokalne uprave

Usluge suda

Usluge suda - online presude

Usluge suda - sudski postupci

Usluge suda - raspored rasprava po dvoranama suda

Usluge suda – statistički podaci

Usluge suda - sudska prodaja u obliku dražbe

Usluge suda - sudski obrasci (na malteškom)

Sudski vještaci

Pravne usluge (Zakoni Malte)

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.