Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Poljska

Selles jaotises antakse ülevaade Poola kohtusüsteemist.

Sadržaj omogućio
Poljska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Poola põhiseaduse VIII peatükis käsitletakse kohtuid ja tribunale ning loetletakse ametiasutusi, kellele kuulub kohtuvõim. Need on:

 • Ülemkohus (Sąd Najwyższy)
 • üldkohtud (sądy powszechne)
 • halduskohtud (sądy administracyjne)
 • sõjaväekohtud (sądy wojskowe)

Kohtute haldamine

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Üldkohtute süsteem hõlmab nii apellatsiooni- (sądy apelacyjne), piirkonna- (sądy okręgowe) kui ka kohalikke kohtuid (sądy rejonowe). Need kohtud lahendavad muu hulgas kriminaal-, tsiviil-, perekonna-, alaealiste õiguse, tööõiguse ja sotsiaalkindlustuse asju – välja arvatud asju, mida lahendatakse muudes erikohtutes (nt sõjaväeasjad). Üldkohtute juures asuvad ka kinnistus- ja hüpoteegiregistrid, lisaks pandiregister, riiklik kohturegister ja riiklik karistusregister.

Halduskohtute süsteem hõlmab Kõrgeimat Halduskohut (Naczelny Sąd Administracyjny) ja piirkondlikke halduskohtuid – üks kohus vojevoodkonna või piirkonna kohta (wojewódzkie sądy administracyjne).

Ülemkohus (Sąd Najwyższy) on kõrgeim kohtuvõim Poolas. Nimetatud kohus teostab kohtulikku järelevalvet kõikide muude kohtute otsuste üle, tagades järjepidevuse õigusaktide tõlgendamises ja kohtupraktikas. Ülemkohus ei ole üldkohus.

Poola õigussüsteemis ei loeta Konstitutsioonikohut (Trybunał Konstytucyjny) üldkohtuks. Konstitutsioonikohus otsustab järgmiste asjade üle:

 • siseriiklike õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute vastavus põhiseadusele;
 • siseriiklike õigusaktide vastavus rahvusvahelistele lepingutele, mille ratifitseerimiseks on vaja parlamendi eelnevat heakskiitu;
 • valitsusasutuste antud määruste, ratifitseeritud välislepingute ja õigusaktide vastavus põhiseadusele;
 • erakondade eesmärkide või tegevuste vastavus põhiseadusele;
 • põhiseaduslikkust käsitlevad kaebused.

Riigikohus (Trybunał Stanu) lahendab asju, mille puhul esitatakse riigi kõrgeimatel ametikohtadel olevatele (või neil ametikohtadel varem olnud) isikutele süüdistus põhiseaduse või muude õigusaktide rikkumises.

Kohtute hierarhia

 • kohalikud kohtud (sądy rejonowe) – üldjuhul esimese astme kohus
 • piirkonnakohtud (sądy okręgowe) – apellatsioonikohus või teatud juhtudel esimese astme kohus
 • apellatsioonikohtud (sądy apelacyjne) – apellatsioonikohus
 • Ülemkohus – kõrgeim kohtuvõim

Õigusvaldkonna andmebaasid

Viited teabele kõikide tavakohtute, nende veebisaitide ja kontaktandmete (aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid jne) kohta on kättesaadavad Poola Justiisministeeriumi veebisaidil (kohtute info).

Viimati uuendatud: 10/12/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.