Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Slovačka

V tomto oddílu se nachází přehled o systému soudů na Slovensku.

Sadržaj omogućio
Slovačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Organizace soudnictví – soustava soudů

Výkon soudnictví

Soudní moc ve Slovenské republice vykonávají obecné soudy a Ústavní soud Slovenské republiky.

Ve Slovenské republice soudnictví vykonávají nezávislé a nestranné soudy. Soudnictví je na všech stupních odděleno od jiných orgánů státní moci.

Výkon soudnictví řídí předseda soudu.

Správa soudů

Správu soudů ve Slovenské republice vykonává v rozsahu stanoveném zákonem Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky a předseda soudu, který je zároveň statutárním orgánem soudu. V zákonem stanoveném rozsahu vykonává správu soudu rovněž ředitel správy soudu.

Druhy soudů – krátký popis

Soustava obecných soudů

 • okresní soudy (54)
 • krajské soudy (8)
 • Nejvyšší soud Slovenské republiky
 • Specializovaný trestní soud

Hierarchie soudů

Podle zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o soudech):

 1. Okresní soudy jednají a rozhodují jako soudy prvního stupně v občanskoprávních a trestních věcech, nestanoví-li právní předpisy upravující soudní řízení jinak.
 2. Okresní soudy jednají a rozhodují ve volebních věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
 3. Krajské soudy jednají a rozhodují jako soudy druhého stupně v občanskoprávních a trestních věcech, ve kterých rozhodovaly v prvním stupni okresní soudy.
 4. Právní předpisy upravující soudní řízení vymezují občanskoprávní a trestní věci, ve kterých krajské soudy jednají a rozhodují jakou soudy prvního stupně .
 5. Krajské soudy jednají a rozhodují ve správních věcech jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
 6. Krajské soudy jednají a rozhodují i v jiných věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákony (zákon č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním).
 7. Nejvyšší soud jedná a rozhoduje:
  • o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů a Specializovaného trestního soudu,
  • o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, krajských soudů, Specializovaného trestního soudu a Nejvyššího soudu,
  • o sporech o věcnou příslušnost mezi soudy a orgány veřejné správy,
  • o odnětí a přikázání věci jinému než příslušnému soudu v případech, kdy tak stanoví právní předpisy upravující soudní řízení,
  • v ostatních věcech, pokud tak stanoví zákon nebo mezinárodní smlouva.

Nejvyšší soud provádí přezkum rozhodovací činnosti soudů v pravomocně skončených věcech.

Nejvyšší soud také dbá o jednotný výklad a jednotnou aplikaci zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů:

 • prostřednictvím vlastní rozhodovací činnosti
 • přijímáním stanovisek k sjednocování výkladu zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů
 • zveřejňováním pravomocných soudních rozhodnutí zásadního významu ve sbírce stanovisek Nejvyššího soudu a rozhodnutí soudů Slovenské republiky (Zbierka stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky).

Právní databáze

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.