Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A Horvát Köztársaság igazságügyi rendszere

A Horvát Köztársaság Alkotmánya kimondja, hogy Horvátországban az államhatalom a hatalmi ágak elválasztásának megfelelően szervezett, így a törvényhozást a horvát parlament, a végrehajtó hatalmat a horvát kormány, az igazságszolgáltatást pedig Horvátország bíróságai gyakorolják. A bírói hatalmat gyakorló bíróságok az Alkotmánynak, a törvényeknek és rendeleteknek, valamint a Horvátország által aláírt és ratifikált nemzetközi szerződéseknek megfelelően szolgáltatnak igazságot. Az igazságszolgáltatási feladatokat az Állami Bírói Tanács által kinevezett bírák látják el. Igazságszolgáltatási feladataik gyakorlása során a bírák függetlenül és önállóan járnak el, és a jogszabályoknak megfelelően mentelmi jog illeti meg őket. A bírói hivatal állandó, a bírák pedig más feladatokat nem láthatnak el.

A horvát igazságügyi rendszer szervezete

A Horvát Köztársaság igazságügyi minisztériuma a következő feladatokat látja el:

 • jogi és más feladatok a következőkhöz kapcsolódóan:

polgári jogi, büntetőjogi és kereskedelmi jogszabályok, valamint közigazgatási bíráskodás irányítása, a bírák, ügyészek és bírósági, szabálysértési ügyekben eljáró ügyészségi, valamint büntetőjogi szankciók végrehajtásáért felelős hivatali alkalmazottak rendszerének felépítése, működése, és e személyek szakképzése, a közjegyzők és ügyészek munkájához kapcsolódó közigazgatási és más feladatok, bírósági és közjegyzői illetékek, nemzetközi jogsegély és a jogi segítségnyújtás más formái, büntetőjogi szankciók végrehajtása, kegyelem és feltételes szabadságra bocsátás, az igazságszolgáltatáson belül a sértettek és tanúk számára nyújtott támogatási rendszer digitalizálása, intézményesítése és koordinálása, a sértettek és tanúk számára nyújtott információk és támogatás biztosításához kapcsolódó tevékenységek, a jogtalanul őrizetbe vett és jogtalanul elítélt személyek számára kifizetett kártérítésekhez kapcsolódó ügyek, valamint a bűncselekmények sértettjei számára nyújtott pénzbeli kártérítésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok;

 • az igazságszolgáltatási rendszeren, az ügyészségen és a szabálysértési eljárásokat lefolytató szervezeteken belüli igazságszolgáltatás teljesítményének felügyelete;
 • igazgatási és más feladatok a következőkhöz kapcsolódóan:

tulajdonjog, kisajátításhoz és már tulajdonjogi korlátozásokhoz kapcsolódó tulajdonjogi kérdések, építkezéssel kapcsolatos tulajdonjogi kérdések, mezőgazdasági és erdészeti földek, birtokrendezés, a más kormányzati szervek hatáskörébe nem tartozó földterületek és épületek adásvétele, valamint mezőgazdasági műveletek, külföldiek tulajdona, a más kormányzati szervek hatáskörébe nem tartozó, a jugoszláv kommunista rezsim alatt elkobzott tulajdonért biztosított kártalanítás, valamint az egykori Jugoszláv Szövetségi Szocialista Köztársaság tulajdonával, jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos jogutódlás;

 • a Horvát Köztársaság kormányának a nemzetközi büntetőbíróságokkal való együttműködéséhez kapcsolódó igazgatási és szakmai feladatai, a Horvát Köztársaság képviselete a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, a Nemzetközi Büntetőbíróság és más nemzetközi bíróságok előtt, hacsak a horvát kormány kifejezett döntése másként nem rendelkezik, továbbá az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak védelméhez kapcsolódó feladatok;
 • a minisztérium hatáskörébe tartozó kérdésekben Horvátország európai uniós szervekben való részvételéhez kapcsolódó feladatok;
 • külön jogszabállyal a minisztérium hatáskörébe utalt más feladatok.

Igazságügyi Akadémia

Az Igazságügyi Akadémia egy független közintézmény, amely minőségi kezdeti szakképzést biztosít az igazságügyi szervek gyakornokai, valamint az Igazságügyi Tisztviselők Állami Iskolája hallgatói számára, továbbá az igazságügyi szervek tisztviselői és tanácsadói számára az élethosszig tartó tanulást szervezi és folyamatosan javítja.

Szerkezet

 1. Igazságügyi Tisztviselők Állami Iskolája
 2. A gyakornokok, igazságügyi tanácsadók és tisztviselők szakképzési igazgatósága
  • Regionális központok a megyei bíróságokon Zágrábban, Splitben, Fiuméban, Eszéken és Varasdon
  • Az Igazságügyi Akadémiát bírák, ügyészek, egyetemi professzorok és más szakértők irányítják.

Az Igazságügyi Akadémia kedvezményezettként és résztvevőként egyaránt aktívan részt vesz a nemzetközi együttműködésben és az európai uniós projektekben. Ezek a projektek az Akadémia intézményi megerősítésére, valamint célcsoportjainak szakmai fejlesztésére irányulnak.

Az Igazságügyi Akadémiáról szóló törvény

A Horvát Köztársaság bíróságai

A bíróságokról szóló törvény szabályozza a bíróságok szervezetét, hatáskörét és illetékességét.

A Horvát Köztársaságban a bírói hatalmat a bíróságok mint különálló állami szervek gyakorolják. Feladataikat a jogszabály által előírt körben és hatáskörrel, önállóan és függetlenül látják el.

A bíróságok védik Horvátország alkotmányban, jogszabályokban és nemzetközi szerződésekben meghatározott jogrendjét, valamint biztosítják a jog egységes alkalmazását, valamint a törvény előtti egyenlőséget.

A bíróságok döntenek az alapvető emberi jogokkal és kötelezettségekkel, a Horvát Köztársaság, valamint a helyi és regionális önkormányzati szervek, továbbá más jogi személyek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos ügyekben, szankciókat és más intézkedéseket alkalmaznak a bűnelkövetőkkel, szabálysértőkkel, valamint a törvények és egyéb jogszabályok által meghatározott jogsértések elkövetőivel szemben, felülvizsgálják a közigazgatási hatóságok általános és egyedi döntéseinek jogszerűségét, eldöntik az állampolgárok személyi viszonyaival kapcsolatos, továbbá munkajogi, kereskedelmi jogi, tulajdonjogi és más polgári jogi jogvitákat, valamint elbírálják a jogszabály által meghatározott egyéb jogi ügyeket.

A bíróságok az Alkotmánynak, a törvényeknek, a nemzetközi szerződéseknek és más hatályos jogforrásoknak megfelelően szolgáltatnak igazságot.

A Horvát Köztársaságban az igazságszolgáltatást rendes és szakosított bíróságok, valamint a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága biztosítja.

A rendes bíróságok a városi és megyei bíróságok.

A szakosított bíróságok a kereskedelmi, a közigazgatási, a szabálysértési bíróságok, továbbá a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága, Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága, valamint Legfelsőbb Szabálysértési Bírósága.
A városi és a szabálysértési bíróságok illetékessége egy vagy több város, kisváros vagy városi terület részeinek területére, a megyei, kereskedelmi és közigazgatási bíróságok illetékessége pedig egy vagy több megye területére terjed ki.
A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága, Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága, Legfelsőbb Szabálysértési Bírósága, valamint Legfelsőbb Bírósága Horvátország egész területére nézve illetékességgel bír.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a legmagasabb szintű bíróság Horvátországban.

A jogszabály más rendes vagy szakosított bíróságot is létrehozhat adott tárgykörre vagy jogterületre fennálló hatáskörrel.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Megyei bíróságok (15)

Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróság (1)

Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (1)

Legfelsőbb Szabálysértési Bíróság (1)

Városi bíróságok (67)

Kereskedelmi bíróságok (7)

Közigazgatási bíróságok (4)

Szabálysértési bíróságok (61)

Megjegyzés: egy új, 24 városi bíróságból és nyolc kereskedelmi bíróságból álló bírósági rendszer jön létre 2015. április 1-jétől. 2015. július 1-jén egy 22 szabálysértési bíróságból álló új rendszer létesül. Ezeket a bírósági (illetékességi területekről és székhelyekről szóló) törvény (NN 128/14) szabályozza.
Az itt megadott információk jelenleg naprakészek és pontosak, de 2015. április 1-jét és július 1-jét követően módosulnak.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának székhelye Zágrábban található.

 1. Biztosítja a jog egységes alkalmazását, valamint a jogalkalmazás során megvalósuló törvény előtti egyenlőséget,
 2. Dönt a külön jogszabály által meghatározott rendes jogorvoslatokról,
 3. Dönt a horvát bíróságok jogerős határozataival szembeni rendkívüli jogorvoslatokról,
 4. Dönt a külön jogszabály által meghatározott hatásköri és illetékességi vitákban,
 5. Megvitatja az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos aktuális jogi kérdéseket, elemzi a bírák, tanácsadók és bírósági gyakornokok szakmai fejlődésének szükségleteit, valamint más, jogszabály által előírt tevékenységeket folytat.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zágráb
tel.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
fax: +385 1 481 00 35
e-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

A bíróságokról szóló törvény

A bírósági (illetékességi területekről és székhelyekről szóló) törvény

E törvények jelenleg is hatályosak.
Az új bírósági (illetékességi területekről és székhelyekről szóló) törvényt elfogadták és kihirdették a Hivatalos Közlöny (NN) 128/14. számában; a törvény 2015. április 1-jén vagy 2015. július 1-jén lép hatálybahttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html, ekkor felváltja a jelenleg hatályos törvényeket.

Korrupció és a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal

A Korrupció és a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal egy szakosított ügyészség, amely a Horvát Köztársaság egész területén illetékességgel rendelkezik a korrupciós és szervezett bűnözéssel kapcsolatos bűncselekmények ügyében az ügyészi feladatok ellátására.

Korrupció és a Szervezett Bűnözés Elleni HivatalGajeva 30a
10 000 Zágrábtel.: +385 4591 874
fax: + 385 1 4591 878
e-mail: tajnistvo@uskok.dorh.hr


A Korrupció és a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatalról szóló törvény

Utolsó frissítés: 20/07/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.