Nacionalinės teisingumo sistemos

Austrija

Šiame portalo skyriuje pateikiama Austrijos teismų apžvalga

Turinį pateikė
Austrija

Teisenos organizavimas. Teismų sistema

Greta įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios šakų teismai yra trečiasis teisinės valstybės ramstis. Teismai kartu su vykdomąja valdžia užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų. Teismų sistema visais atžvilgiais išlaikoma atskirta nuo vykdomosios valdžios. Teismai yra teisės aktais įsteigtos valstybės institucijos, jas sudaro nepriklausomi, nešališki teisėjai, kurių negalima pašalinti iš pareigų ar perkelti į kitas pareigas ir kurie priima sprendimus remdamiesi tik teisės aktais, vadovaudamiesi oficialia tvarka ir neveikiami išorės įtakos.

Teismų sistemą sudaro bendrosios kompetencijos teismai (vok. ordentliche Gerichte), nagrinėjantys civilines ir baudžiamąsias bylas, administraciniai teismai (Verwaltungsgerichte) ir Konstitucinis Teismas (Verfassungsgerichtshof). Bendrosios kompetencijos teismai – tai apylinkės ir apygardos teismai (vok. Bezirks- und Landesgerichte), aukštesnieji apygardos teismai (Oberlandesgerichte) ir Aukščiausiasis Teismas (Oberster Gerichtshof) kasaciniams skundams civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Kiekviena žemė turi administracinį teismą. Be to, Vienoje veikia federalinę jurisdikciją (ir biurus Grace, Lince ir Insbruke) turintis Federalinis administracinis teismas (vok. Bundesverwaltungsgericht) ir Federalinis iždo teismas (Bundesfinanzgericht). Vyriausiasis administracinis teismas (vok. Verwaltungsgerichtshof) paskutine instancija nagrinėja apskųstus administracinių teismų sprendimus.

Prokuratūros (vok. Staatsanwaltschaften) yra specialios atskirai nuo teismų veikiančios institucijos. Jos visų pirma užtikrina viešojo intereso apsaugą vykdant baudžiamąjį teisingumą. Jos vadovauja ikiteisminiam tyrimui baudžiamajame procese, pateikia kaltinimus ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą. Laikoma, kad prokurorai priklauso bendrosios kompetencijos teismų sistemai, tačiau jie privalo vadovautis savo vadovybės nurodymais. Nurodymus duodančios vadovybės hierarchijos viršuje yra teisingumo ministras, jis, vykdydamas savo pareigas, yra atskaitingas parlamentui. Nurodymai turi būti motyvuoti ir parengti raštiškai, nes jie įtraukiami į bylą. Kalėjimai (vok. Justizanstalten) vykdo laisvės atėmimo bausmes ir kitas sulaikymo priemones. Jie atsakingi už kardomąjį kalinimą, laisvės atėmimo bausmių ir visų prevencinio sulaikymo priemonių vykdymą (vok. Maßnahmenvollzug). Kalėjimai gali veikti kaip regioninės kardomojo kalinimo įstaigos (vok. Landesgerichtliche Gefangenenhäuser), pataisos namai laisvės atėmimo bausmėms vykdyti (Strafvollzugsanstalten für den Vollzug von Freiheitsstrafen) arba saugomi psichiatrijos centrai (Forensisch Therapeutische Zentren) prevencinio sulaikymo priemonėms vykdyti. Pataisos namai apima specialiuosius pataisos namus (vok. Sonderanstalten) paaugliams ir moterims. Modernių pataisos namų principas yra kalinių laisvės atėmimas, tačiau siekiant padėti jiems tapti įstatymus gerbiančiais piliečiais, gebančiais prisitaikyti prie gyvenimo poreikių bendruomenėje, ir užtikrinti, kad jie nepasiduotų polinkiui į nusikalstamą elgesį (socialinė reabilitacija). Be to, pataisos namai turėtų padėti jiems suprasti, kodėl jų bausmę nulėmęs elgesys buvo socialiai nepriimtinas.

Probacijos tarnybos (vok. Bewährungshilfeeinrichtungen) rūpinasi asmenimis, kuriems skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės, ir lygtinai paleistais kaliniais. Šios funkcijos iš esmės buvo perduotos privačioms asociacijoms, kurių veiklą vis dėlto prižiūri Federalinė teisingumo ministerija.

Siaurąja prasme teismų sistemą Austrijoje sudaro bendrosios kompetencijos teismai, prokurorai, kalėjimai ir probacijos tarnybos. Teismų sistemai vadovauja federalinis teisingumo ministras, kaip aukščiausios valdžios atstovas. Jis yra atsakingas už Federalinę teisingumo ministeriją. Federalinis teisingumo ministras yra federalinės vyriausybės narys. Jis atsakingas už ministerijos ir visų susijusių tarnybų ir departamentų politinį valdymą, koordinavimą ir bendrą priežiūrą.

Bendrosios kompetencijos teismų pakopos:

  • apylinkės teismai (vok. Bezirksgerichte);
  • apygardos teismai (vok. Landesgerichte), taip pat vadinami pirmosios instancijos teismais (Gerichtshöfe erster Instanz);
  • aukštesnieji apygardos teismai (vok.Oberlandesgerichte), taip pat vadinami antrosios instancijos teismais (Gerichtshöfe zweiter Instanz);
  • Aukščiausiasis Teismas (vok. Oberster Gerichtshof).

Teisinių duomenų bazės

Austrijos teisingumo sistemos portale pateikiama bendros informacijos apie Austrijos teismų sistemą.

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, Austrijos teisingumo sistemos portalu galima naudotis nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 25/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.