Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinės teisingumo sistemos

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kroatijos Respublikos teismų sistema

Kroatijos Respublikos Konstitucijoje nustatyta, kad Kroatijoje valdžia padalijama vadovaujantis valdžių padalijimo principu, todėl įstatymų leidžiamąją valdžią vykdo Kroatijos parlamentas, įstatymų vykdomąją valdžią – Kroatijos Respublikos vyriausybė, o teisminę valdžią – Kroatijos teismai. Kaip teisminės valdžios turėtojai, teismai teisingumą vykdo vadovaudamiesi Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat Kroatijos pasirašytomis ir ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis. Teisminę funkciją vykdo Valstybės teismų tarybos paskirti teisėjai. Vykdydami jiems nustatytas teismines pareigas, teisėjai privalo būti nepriklausomi ir savarankiški ir naudotis įstatymu suteikiamu imunitetu. Teisėjo pareigos yra nuolatinės ir teisėjai negali eiti jokių kitų pareigų.

Kroatijos teismų sistema

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija vykdo:

 • teisines ir kitas pareigas, susijusias su:

civiliniais, baudžiamaisiais ir prekybos įstatymais ir administracinio teisingumo vykdymu; teisėjų, prokurorų ir teismų, baudžiamųjų nusižengimų bylas nagrinėjančių prokuratūrų ir baudžiamąsias sankcijas vykdančių institucijų darbuotojų pareigybėmis, funkcijomis ir profesiniu mokymu; administracinėmis ir kitomis su notarų ir prokurorų darbu susijusiomis užduotimis; žyminiais ir notarų mokesčiais; tarptautine teisine pagalba ir kitomis teisinės pagalbos formomis; baudžiamųjų sankcijų vykdymu; malonės suteikimu ir lygtiniu paleidimu; teismų sistemoje teikiamos paramos aukoms ir liudytojams sistemos aprūpinimu kompiuteriais, institucijų steigimu ir veiklos koordinavimu; informacijos ir paramos aukoms ir liudytojams teikimu; klausimais dėl kompensacijų mokėjimo nepagrįstai areštuotiems ir neteisingai nuteistiems asmenims ir administracinėmis užduotimis, susijusiomis su pinigine kompensacija nusikaltimų aukoms;

 • teismų sistemos, prokuratūros ir baudžiamųjų nusižengimų bylas nagrinėjančių institucijų administravimo priežiūrą;
 • administracines ir kitas užduotis, susijusias su:

nuosavybės teise; turtiniais klausimais, susijusiais su nusavinimu ir kitais nuosavybės ribojimais; turtiniais klausimais, susijusiais su statybomis, žemės ūkio paskirties ir miško žeme; žemės konsolidavimu; žemės ir pastatų pardavimu ir įsigijimu ir žemės ūkio operacijomis, kurios nepriklauso kitų vyriausybės įstaigų jurisdikcijai; užsienio piliečių turtu; kompensacija už Jugoslavijos komunistinio režimo metais konfiskuotą turtą, kai tokios kompensacijos klausimai nepriklauso kitų vyriausybės įstaigų jurisdikcijai, ir buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos turto paveldėjimu, teisėmis ir atsakomybe;

 • administracinėmis ir profesinėmis užduotimis, susijusiomis su Kroatijos Respublikos vyriausybės ir tarptautinių baudžiamųjų teismų bendradarbiavimu; atstovavimu Kroatijos Respublikai Strasbūre įsikūrusiame Europos Žmogaus Teisių Teisme, Tarptautiniame Teisingumo Teisme ir kituose tarptautiniuose teismuose, išskyrus atvejus, kai konkrečiame Kroatijos vyriausybės sprendime nurodyta kitaip, ir užduotimis, susijusiomis su žmogaus teisių apsauga ir tautinių mažumų teisėmis;
 • užduotimis, susijusiomis su Kroatijos dalyvavimu Europos Sąjungos įstaigų veikloje, kai tokia veikla patenka į ministerijos jurisdikciją;
 • kitomis užduotimis, kurios specialiu įstatymu priskirtos ministerijos kompetencijai.

Teismų akademija

Teismų akademija yra nepriklausoma viešoji institucija, kuri teikia kokybiškas pradinio stažuotojų teisminėse įstaigose ir Valstybinės teismo pareigūnų mokyklos studentų profesinio mokymo paslaugas ir rengia ir nuolat tobulina teismo pareigūnų ir teisminių įstaigų patarėjų mokymosi visą gyvenimo programas.

Struktūra

 1. Valstybinė teismo pareigūnų mokykla;
 2. Stažuotojų, teisminių įstaigų patarėjų ir teismo pareigūnų profesinio mokymo direktoratas;
  • Zagrebo, Splito, Rijekos, Osijeko ir Varaždino apygardos teismų regioniniai centrai;
  • Teismų akademiją valdo teisėjai, prokurorai, universitetų profesoriai ir kiti ekspertai.

Teismų akademija aktyviai bendradarbiauja tarptautiniu lygmeniu ir dalyvauja Europos Sąjungos projektuose kaip naudos gavėja ir dalyvė. Šiais projektais siekiama stiprinti akademijos institucinius gebėjimus ir užtikrinti tikslinių grupių profesinį mokymą.

Teismų akademijos įstatymas

Kroatijos Respublikos teismai

Teismų įstatymu reglamentuojama teismų organizacija, kompetencija ir jurisdikcija.

Kroatijos Respublikoje teisminę valdžią teismai vykdo kaip atskiros valdžios įstaigos. Savo valdžią jie vykdo savarankiškai ir nepriklausomai ir atsižvelgdami į įstatymuose nustatytą kompetenciją.

Teismai saugo teisinę tvarką Kroatijoje, kaip nustatyta Konstitucijoje, įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse, ir užtikrina vienodą įstatymų taikymą ir visų lygybę prieš įstatymą.

Teismai nagrinėja bylas dėl pagrindinių žmogaus teisių ir pareigų, Kroatijos Respublikos, vietos ir regioninių savivaldos institucijų teisių ir pareigų, kitų juridinių asmenų teisių ir pareigų, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų ir pažeidimų vykdytojams skelbia sankcijas ir kitas priemones, peržiūri viešojo administravimo institucijų bendro pobūdžio ir individualaus taikymo aktų teisėtumą, nagrinėja ginčus dėl asmeninių piliečių santykių, darbo, komercinės, nuosavybės ir kitas civilines bylas ir priima sprendimus dėl kitų teisinių bylų, kaip nustatyta įstatyme.

Teismai teisingumą vykdo vadovaudamiesi Konstitucija, įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais galiojančiais teisės šaltiniais.

Teisminę valdžią Kroatijos Respublikoje vykdo bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai ir Kroatijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas.

Bendrosios kompetencijos teismams priklauso municipaliniai ir apygardų teismai.

Specializuotiems teismams priklauso komerciniai teismai, administraciniai teismai, baudžiamųjų nusižengimų teismai, Kroatijos Respublikos aukštasis komercinis teismas, Kroatijos Respublikos aukštasis administracinis teismas ir Kroatijos Respublikos aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas.
Municipaliniai ir baudžiamųjų nusižengimų teismai veikia vienos ar kelių savivaldybių teritorijose, viename arba keliuose miestuose arba miesto teritorijos dalyse, o apygardos, komerciniai ir administraciniai teismai veikia vienos arba kelių apygardų teritorijoje.
Kroatijos Respublikos aukštasis komercinis teismas, Kroatijos Respublikos aukštasis administracinis teismas ir Kroatijos Respublikos aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas ir Kroatijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas veikia visoje Kroatijos Respublikos teritorijoje.

Kroatijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausia teisminė institucija Kroatijoje.

Įstatymu gali būti įsteigiami kiti bendrosios kompetencijos ar specializuoti teismai, turintys jurisdikciją konkrečioje techninėje ar teisinėje srityje.

Kroatijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas

Apygardos teismai (15)

Aukštasis komercinis teismas (1)

Aukštasis administracinis teismas (1)

Aukštasis baudžiamųjų nusižengimų teismas (1)

Municipaliniai

teismai (67)

Komerciniai teismai (7)

Administraciniai teismai (4)

Baudžiamųjų nusižengimų teismai (61)

Atkreipkite dėmesį į tai, kad naujas municipalinių ir komercinių teismų tinklas, kurį sudaro 24 municipaliniai teismai ir aštuoni komerciniai teismai, pradės veikti 2015 m. balandžio 1 d. 2015 m. liepos 1 d. pradės veikti naujas baudžiamųjų nusižengimų teismų tinklas, kurį sudarys 22 teismai. Šie teismai reglamentuojami Teismų (veiklos teritorijos ir buveinių) įstatymu (OG 128/14).
Šiame dokumente pateikiama šiuo metu aktualiausia ir tiksli informacija, tačiau 2015 m. balandžio 1 d. – 2015 m. liepos 1 d. laikotarpiu ji bus pakeista.

Kroatijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo buveinė yra Zagrebe.

 1. Jis užtikrina vienodą įstatymų taikymą ir visų lygybę taikant įstatymą.
 2. Jis nagrinėja įprastus skundus, kai tai nustatyta specialiame įstatyme.
 3. Jis nagrinėja kasacinius skundus dėl galutinių Kroatijos teismų sprendimų.
 4. Jis sprendžia jurisdikcijos kolizijos klausimus, kai tai nustatyta specialiame įstatyme.
 5. Jis aptaria aktualius teisinius klausimus, susijusius su teismine praktika, analizuoja teisėjų, patarėjų ir teismo stažuotojų profesinio mokymo poreikį ir dalyvauja kitoje įstatyme nustatytoje veikloje.

Kroatijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagrebas
Tel.: + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36
Faks. + 385 1 481 00 35
E. paštas vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Teismų įstatymas

Teismų (veiklos teritorijos ir buveinių) įstatymas

Šiuo metu šie įstatymai galioja.
Naujas Teismų (veiklos teritorijos ir buveinių) įstatymas buvo priimtas ir paskelbtas oficialiajame leidinyje (NN) Nr. 128/14, jis įsigaliojo 2015 m. balandžio 1 d.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.htmlarba 2015 m. liepos 1 d., todėl pakeičia galiojančius teisės aktus.

Korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo prevencijos tarnyba

Korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo prevencijos tarnyba yra speciali prokuratūros tarnyba, veikianti visoje Kroatijos Respublikos teritorijoje ir vykdanti baudžiamojo persekiojimo funkciją bylose, susijusiose su korupcija ir organizuotų nusikalstamų grupių nusikaltimais.

Korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo prevencijos tarnyba
Gajeva 30a
10 000 Zagrebas
Tel. + 385 4591 874
Faks. + 385 385 1 4591 878
E. paštas tajnistvo@uskok.dorh.hr


Korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo prevencijos tarnybos įstatymas

Paskutinis naujinimas: 20/07/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.