Nacionalinės teisingumo sistemos

Nyderlandai

Šiame puslapyje pateikiama teismų sistemos Nyderlanduose apžvalga.

Turinį pateikė
Nyderlandai

Teisingumo organizavimas – teismų sistemos

Teismų administravimas

Teismų taryba (nyd. Raad voor de rechtspraak) yra teismų sudedamoji dalis, tačiau ji pati teisingumo nevykdo. Ji perėmė atsakomybę už įvairių užduočių vykdymą iš Teisingumo ministerijos. Šios užduotys yra susijusios su kasdiene veikla ir apima biudžeto paskirstymą, finansų valdymo priežiūrą, personalo politiką, IRT ir apgyvendinimą. Taryba padeda teismams atlikti savo užduotis šiose srityse. Jai taip pat buvo pavesta užduotis gerinti teismų sistemos kokybę ir patarti naujų teisės aktų, kurie daro poveikį teisingumo vykdymui, klausimais. Be to, Taryba teismų vardu veikia kaip atstovas spaudai socialinėse ir politinėse diskusijose. Tarybos užduotys yra susijusios su veiklos klausimais (plačiausia šio žodžio prasme), biudžeto klausimais ir kokybiniais teisingumo vykdymo aspektais.

Ji atlieka labai svarbų vaidmenį rengiant teismų sistemos biudžetą, vykdant jo apskaitą ir jį panaudojant. Biudžeto sistema grindžiama darbo krūvio vertinimo sistema, kurią administruoja Taryba. Taryba skatina ir prižiūri teismų kasdieniame darbe vykdomos veiklos procedūrų tobulinimą. Jos konkrečios užduotys yra susijusios su personalo politika, apgyvendinimu, IRT ir išorės reikalais. Taryba turi įvairių teisės aktuose nustatytų įgaliojimų, kuriais naudodamasi ji gali vykdyti šias užduotis. Pavyzdžiui, ji turi įgaliojimus duoti privalomus bendrus nurodymus, susijusius su veiklos politika, nors ji šiais įgaliojimais norėtų naudotis kuo rečiau.

Taryba yra atsakinga už teismo pareigūnų ir tarnautojų įdarbinimą, atranką ir mokymą. Savo užduotis šiose srityse ji vykdo glaudžiai konsultuodamasi su teismų tarybomis (nyd. raden van de gerechten). Taryba turi didelę įtaką skiriant teismų tarybų narius.

Tarybos užduotis, susijusi su teismų sistemos kokybe, apima vienodo teisės taikymo skatinimą ir teismų kokybės stiprinimą. Atsižvelgiant į teisminių sprendimų turinio sutapimus, Taryba jokių įgaliojimų šioje srityje neturi.

Taryba taip pat iš esmės atlieka patariamąjį vaidmenį. Ji pataria vyriausybei naujų įstatymų, kurie daro poveikį teismų sistemai, klausimais. Šis procesas vyksta nuolat konsultuojantis su teismų tarybų nariais.

Nors Taryba turi oficialius įgaliojimus, Tarybos ir teismų santykiai neturėtų būti laikomi subordinuotais. Tarybos pagrindinis tikslas yra padėti teismams atlikti savo užduotis. Siekdama užtikrinti, kad įvairios užduotys būtų atliekamos tinkamai, Taryba nuolat konsultuojasi su teismų pirmininkais, vykdomaisiais direktoriais, skyrių vadovais ir Atstovų valdyba (nyd. College van afgevaardigden, t. y. patariamąja įstaiga, kurią sudaro teismų atstovai).

Teismų rūšys – trumpas aprašymas

Apygardų teismai (nyd. rechtbanken)

Nyderlandai yra suskirstyti į 11 teisminių apygardų (nyd. arrondissementen), kurių kiekvienoje yra atskiras apygardos teismas. Kiekvienas teismas turi įvairius apylinkių padalinius (nyd. kantonlocaties). Apygardos teismą sudaro ne mažiau kaip keturi skyriai (nyd. sectoren). Tai visada yra administracinių bylų skyrius, civilinių bylų skyrius, baudžiamųjų bylų skyrius ir apylinkės skyrius. Šeimos ir nepilnamečių bylos dažnai nagrinėjamos atskirame skyriuje. Kartais tą patį galima pasakyti apie bylas, kuriose dalyvauja užsieniečiai. Teismo taryba (nyd. bestuur van het gerecht) tokius klausimus sprendžia savo nuožiūra.

Skyriai

Apylinkė

Paprastiems piliečiams taikoma gana paprasta tvarka, pagal kurią jų bylos nagrinėjamos apylinkės skyriuje. Tai reiškia, kad jie turi teisę ginti savo bylas ir nebūtina, kad jiems teisme atstovautų advokatas. Kalbant apie civilinę teisę, pažymėtina, kad apylinkės teisėjas nagrinėja visas bylas, susijusias su nuoma, išperkamąja nuoma ir darbo santykiais, taip pat visus ginčus, kuriuose ginčijama suma neviršija 25 000 EUR.

Baudžiamosios teisės srityje apylinkės teisėjas nagrinėja bylas tik dėl baudžiamųjų nusižengimų. Dažnai tai yra bylos, kuriose policija arba prokuroras šalims pasiūlė susitaikyti. Jeigu kaltinamasis atsisako priimti tokį pasiūlymą, tuomet byla perduodama apylinkės teisėjui. Apylinkės teisėjas paprastai žodinį sprendimą paskelbia netrukus po posėdžio.

Baudžiamoji teisė

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai nagrinėja visas baudžiamąsias bylas, kurios nepatenka į apylinkės teisėjo kompetencijos sritį. Šias bylas gali nagrinėti vienas teisėjas arba trijų teisėjų kolegija. Teisėjų kolegija nagrinėja sudėtingesnes bylas ir visas bylas, kuriose kaltintojas reikalauja, kad būtų skirta didesnė nei vienų metų laisvės atėmimo bausmė.

Civilinė teisė / šeimos teisė

Civilinių bylų skyriuje taip pat nagrinėjamos bylos, kurios konkrečiai nėra priskirtos apylinkės teisėjui. Daugumą šių bylų sprendžia vienas teisėjas, tačiau šiuo atveju taip pat veikia trijų teisėjų kolegijos, kurios nagrinėja sudėtingesnes bylas. Daugumoje apygardų teismų veikia atskiras šeimos ir nepilnamečių bylų skyrius. Šiais skyriais naudojamasi tuomet, kai tokių bylų skaičius yra didelis.

Administracinė teisė (nyd. bestuursrecht)

Išskyrus nedideles išimtis, administracinius ginčus nagrinėja apygardos teismas; daugeliu atvejų administracinių bylų skyriuose bylos nagrinėjamos po to, kai administravimo institucijose užbaigiama prieštaravimo procedūra. Šias bylas paprastai nagrinėja vienas teisėjas, tačiau apygardos teismas šiuo atveju taip pat gali nuspręsti sudėtingoje byloje arba byloje, kurioje sprendžiami esminiai klausimai, paskirti tris teisėjus. Jeigu atitinkamas apygardos teismas neturi atskiro skyriaus byloms, kuriose dalyvauja užsieniečiai, nagrinėti, tokias bylas nagrinėja administracinių bylų skyrius arba jo padalinys. Bylose, susijusiose su valstybės tarnautojais ir socialinės apsaugos klausimais, skundus nagrinėja specialus apeliacijų teismas – specialus Centrinis apeliacijų teismas (nyd. Centrale Raad van Beroep), o daugumos kitų bylų atveju – Valstybės tarybos administracinės jurisdikcijos skyrius (nyd. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Apeliacinis teismas (nyd. gerechtshoven)

11 teisminių apygardų yra suskirstytos į keturis apeliacinio teismo jurisdikcijos rajonus: Hagos, Amsterdamo, Arnhemo-Leuvardeno ir Hertogenboso. Baudžiamosios ir civilinės teisės srityje apeliacinio teismo teisėjai nagrinėja tik tas bylas, kuriose skundas pateiktas dėl apygardos teismo priimto sprendimo. Apeliacinis teismas iš naujo nagrinėja bylos faktines aplinkybes ir daro savo išvadas. Dažniausiai apeliacinio teismo sprendimą galima ginčyti kasacine tvarka jį apskundžiant Nyderlandų Aukščiausiajam Teismui (nyd. Hoge Raad der Nederlanden). Be baudžiamųjų ir civilinių bylų, apeliacinis teismas taip pat nagrinėja visus skundus dėl mokestinių vertinimų.

Specialieji teismai

Specialusis centrinis apeliacinis teismas (nyd. Centrale Raad van Beroep) yra apeliacinė taryba, kuri iš esmės veikia bylose, susijusiose su socialine apsauga ir valstybės tarnyba. Šiose srityse jis veikia kaip aukščiausia teisminė institucija. Specialusis teismas veikia Utrechte.

Specialusis prekybos ir pramonės apeliacinis teismas (nyd. College van Beroep voor het bedrijfsleven) – tai specializuotas administracinis teismas, kuris priima sprendimus socialiniais ir ekonominiais klausimais administracinės teisės ginčuose. Be to, šis specialusis apeliacinis teismas taip pat priima sprendimus dėl skundų, susijusių su konkrečiais įstatymais, pvz., Konkurencijos įstatymu (nyd. Mededingingswet) ir Telekomunikacijų įstatymu (nyd. Telecommunicatiewet). Specialusis teismas veikia Hagoje.

Aukščiausiasis Teismas (nyd. Hoge Raad)

Hagoje veikiantis Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas nagrinėja, ar žemesnės instancijos teismas, priimdamas sprendimą, tinkamai taikė teisę. Šiame etape žemesnės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės nebenagrinėjamos. Todėl kasaciniu skundu atliekama svarbi funkcija skatinant vienodą teisės taikymą.

Teisinės duomenų bazės

Daugiau informacijos galima rasti bendroje svetainėje apie Nyderlandų teismų sistemą.

Teismų praktiką galima rasti bendroje teismo sprendimų duomenų bazėje.

Ar prieiga prie šių duomenų bazių yra nemokama?

Taip, prieiga yra nemokama.

Susijusios nuorodos

Nyderlandų teismų sistema

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.