Nacionalinės teisingumo sistemos

Slovakija

Šioje dalyje apžvelgiama Slovakijos teismų sistema.

Turinį pateikė
Slovakija

Teisingumo sistemos organizavimas. Teismų sistemos

Teisminės valdžios vykdymas

Slovakijoje teisminę valdžia vykdo bendrosios kompetencijos teismai ir Slovakijos Respublikos Konstitucinis Teismas (Ústavný súd Slovenskej republiky).

Slovakijoje teisminę valdžia vykdo nepriklausomi ir nešališki teismai. Visų lygių teisminė valdžia vykdoma atskirai nuo kitų valstybinių institucijų.

Už teisminės valdžios vykdymą atsakingas teismo pirmininkas.

Teismų administravimas

Slovakijoje teismus įstatymu nustatyta tvarka administruoja Slovakijos teisingumo ministerija ir teismo pirmininkas, kuris yra ir įstatymu nustatyta teisminė institucija. Įstatymu nustatyta tvarka teismus taip pat administruoja teismo administracijos direktorius ir Slovakijos Respublikos teisėjų taryba.

Teismų tipai. Trumpas aprašas

Bendrosios kompetencijos teismų sistema:

 • apylinkės teismai (okresné súdy) (54)
 • apygardos teismai (krajské súdy) (8)
 • Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Specializuotas baudžiamasis teismas (Špecializovaný trestný súd)

Teismų hierarchija

Remiantis Teismų įstatymu Nr. 757/2004, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri kiti aktai (su pakeitimais):

 1. Apylinkės teismai veikia kaip pirmosios instancijos teismai civilinėse ir baudžiamosiose bylose, jeigu teismo procesą reglamentuojančiose taisyklėse nenustatyta kitaip.
 2. Apylinkės teismai taip pat nagrinėja rinkimų bylas tuo atveju, jeigu tai nustatyta specialiame teisės akte.
 3. Apygardos teismai veikia kaip antrosios instancijos teismai civilinėse ir baudžiamosiose bylose, kurios apylinkės teismuose nagrinėtos pirmąja instancija.
 4. Teismo procesą reglamentuojančiose taisyklėse nustatytos civilinių ir baudžiamųjų bylų, kurias apygardos teismai nagrinėja pirmąja instancija, kategorijos.
 5. Apygardos teismai administracines bylas nagrinėja pirmąja instancija, jeigu specialiame teisės akte nenustatyta kitaip.
 6. Apygardos teismai taip pat nagrinėja kitas bylas, jeigu tai nustatyta specialiu teisės aktu (pvz., Įstatymu Nr. 166/2003 dėl privatumo apsaugos neteisėtai naudojantis informacinėmis technologijomis, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri kiti aktai, ir Įstatymu dėl apsaugos nuo telefoninių pokalbių klausymosi).
 7. Aukščiausiasis Teismas turi jurisdikciją:
  • nagrinėti įprasta tvarka pateiktus skundus dėl apygardos teismų ir Specializuoto baudžiamojo teismo priimtų sprendimų;
  • nagrinėti specialiąja tvarka pateiktus skundus dėl apylinkės teismų, apygardos teismų, Specializuoto baudžiamojo teismo ir Aukščiausiojo Teismo priimtų sprendimų;
  • perduoti bylą kitam, o ne kompetenciją turinčiam, teismui, jeigu taip nustatyta teismo procesą reglamentuojančiose taisyklėse;
  • nagrinėti kitas bylas, jeigu tai nustatyta įstatymu ar tarptautine sutartimi.

Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka nagrinėja bylose teismų priimtus galutinius sprendimus.

Aukščiausiasis Teismas prižiūri, kad įstatymai ir kiti visuotinai taikomi aktai būtų aiškinami vienodai ir taikomi nuosekliai:

 • savo paties sprendimų priėmimo proceso tvarka;
 • skelbdamas nuomones, kuriomis siekiama vienodinti įstatymų ir kitų visuotinai taikomų aktų aiškinimą;
 • skelbdamas ypatingos svarbos galutinius teismo sprendimus pranešimuose apie Slovakijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo nuomones ir teismų sprendimus.

Teisinių duomenų bazės

Daugiau informacijos galima rasti Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 12/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.