Tiesu sistēma dalībvalstīs

Austrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tiesām Austrijā.

Saturu nodrošina
Austrija

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēma

Tiesu vara ir tiesiskas valsts trešais pīlārs paralēli ar likumdevēju varu un izpildvaru. Konstitucionālajā likumā noteikts, ka vispārējā jurisdikcija ir federālā līmenī. Tiesu vara visās instancēs ir atdalīta no izpildvaras. Atsevišķas tiesu iestāžu pārvaldības jomas, ievērojot konkrētus noteikumus, īsteno neatkarīgas tiesas (weisungsfreie richterliche Senate).

Austrijas tiesu sistēmu bez Federālā Tieslietu ministrijas veido parastās tiesas, prokuratūra, cietumi (cietumi, kuros personas atrodas pirmstiesas apcietinājumā, un cietumi, kuros izcieš ar brīvības atņemšanu saistītus sodus) un probācijas dienesti, kas lielākoties ir privāti.

  1. Parastās tiesas (Ordentliche Gerichte) ir valsts institūcijas, kas formālā tiesvedībā spriež tiesu civillietās un krimināllietās. Tās izveido saskaņā ar likumu, tajās ir neatkarīgi un objektīvi tiesneši, kurus nevar atlaist vai pārcelt un kuriem ir saistoši tikai tiesību akti.
  2. Prokuratūra (Staatsanwaltschaft) ir īpaša, no tiesas atdalīta iestāde. To galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrības interešu aizsardzību krimināltiesvedībā. Tā vada pirmstiesas izmeklēšanu, izvirza apsūdzību un veic kriminālvajāšanu krimināltiesvedībā. To uzskata par parasto tiesu sistēmas daļu.
  3. Cietumi (Justizanstalten) nodrošina ar brīvības atņemšanu saistītu sodu un citu rīkojumu izpildi.
  4. Probācijas dienesti (Bewährungshilfeeinrichtungen) arī ir tiesu sistēmas daļa. To pārziņā ir nosacīti notiesātie un sodu izcietušie pārkāpēji. Šīs funkcijas lielākoties ir nodotas privātām asociācijām, kuras tomēr atrodas Federālā Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

Tiesu iestāžu pārvaldības vadībā ir federālais tieslietu ministrs, kurš vada Federālo Tieslietu ministriju, kas ir viena no augstākajām federālās valdības struktūrām. Federālais tieslietu ministrs ir federālās valdības loceklis un atbild par politisko vadību un koordināciju, kā arī visu attiecīgo departamentu augstāko uzraudzību.

Austrijā bez parastajām tiesām ir arī Konstitucionālā tiesa (Verfassungsgerichtshof), Augstākā administratīvā tiesa (Verwaltungsgerichtshof) un kopš 2014. gada 1. janvāra arī administratīvās tiesas (Verwaltungsgerichte). Federālajā līmenī ir izveidota Federālā administratīvā tiesa (Bundesverwaltungsgericht) un Federālā Finanšu tiesa (Bundesfinanzgericht), tās abas atrodas Vīnē, bet to nodaļas atrodas arī citās pilsētās. Tāpat katrā federālajā zemē tika izveidota atsevišķa reģionālā administratīvā tiesa (Landesverwaltungsgericht). Administratīvās tiesas neietilpst tiesu sistēmā.

Parasto tiesu sistēmas līmeņi:

  • Rajona tiesas
  • Apgabaltiesas (sauktas arī par pirmās instances tiesām)
  • Augstākās apgabaltiesas (sauktas arī par otrās instances tiesām)
  • Augstākā tiesa

Juridiskās datubāzes

Austrijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē ir atrodama vispārīga informācija par Austrijas tiesu sistēmu.

Vai piekļuve juridiskajai datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve Austrijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnei ir bez maksas.

Lapa atjaunināta: 26/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.