Tiesu sistēma dalībvalstīs

Austrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tiesām Austrijā.

Saturu nodrošina
Austrija

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēma

Tiesu vara ir tiesiskas valsts trešais pīlārs – paralēli ar likumdevēju varu un izpildvaru. Kopā ar izpildvaru tā ir atbildīga par tiesību aktu izpildi. Vienlaikus tiesu vara visās instancēs ir nodalīta no izpildvaras. Tiesas ir valsts institūcijas, tās izveidotas ar likumu un tajās strādā neatkarīgi un objektīvi tiesneši, kurus nevar atlaist vai pārcelt un kuri atbilstoši oficiālai procedūrai pieņem lēmumus, pamatojoties vienīgi uz likumu un nesaņemot norādījumus.

Tiesu varu īsteno tā sauktās vispārējās piekritības tiesas, kas izskata civiltiesiskas prasības un saistības un kriminālapsūdzības, kā arī administratīvās tiesas un Konstitucionālā tiesa. Pie vispārējās piekritības tiesām pieder rajona tiesas un apgabaltiesas, augstākās apgabaltiesas un kā pēdējās instances tiesa civillietās un krimināllietās — Augstākā tiesa. Katrā federālajā zemē ir izveidota viena administratīvā tiesa, turklāt pastāv Federāla administratīvā tiesa Vīnē (ar vietējiem birojiem Grācā, Lincā, Insbrukā), kurai ir jurisdikcija visas valsts teritorijā, un Federālā finanšu tiesa. Augstākā instance administratīvā procesa jomā ir Augstākā administratīvā tiesa.

Prokuratūra (Staatsanwaltschaft) ir īpaša, no tiesas nodalīta iestāde. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrības interešu aizsardzību krimināltiesvedībā. Tā vada pirmstiesas izmeklēšanu, izvirza apsūdzību un veic kriminālvajāšanu krimināltiesvedībā. Prokurori pieder pie vispārējās tiesu varas, bet viņiem ir saistoši augstākstāvošo norādījumi. Hierarhijas virsotnē atrodas tieslietu ministrs, kas par savu pienākumu izpildi atbild parlamentam. Rīkojumiem ir jābūt rakstiskiem un pamatotiem, turklāt tos iekļauj lietas materiālos.Cietumi (Justizanstalten) nodrošina ar brīvības atņemšanu saistītu sodu un citu pasākumu izpildi. Cietumi ir atbildīgi par pirmstiesas apcietinājuma izpildi, brīvības atņemšanas sodu izpildi un ar brīvības atņemšanu saistītu preventīvu pasākumu izpildi (Maßnahmenvollzug). Iestādes iedala apgabaltiesu cietumos pirmstiesas apcietinājumam, brīvības atņemšanas iestādēs brīvības atņemšanas sodu izpildei un tiesu terapeitiskos centros ar brīvības atņemšanu saistītu preventīvu pasākumu izpildei. Starp brīvības atņemšanas iestādēm pastāv īpašas iestādes jauniešiem un sievietēm. Saskaņā ar mūsdienu sodu izpildes principiem brīvības atņemšanas mērķis ir palīdzēt ieslodzītajiem atrast likumīgus un pielāgotus dzīves modeļus, kas atbilst dzīves kopienā prasībām, un atturēt viņus no kaitīgām tieksmēm (resocializācija). Turklāt mērķis ir pierādīt rīcības, kura bija notiesājošā sprieduma pamatā, necienīgumu.

Probācijas dienestu (Bewährungshilfeeinrichtungen) pārziņā ir nosacīti notiesātie un sodu izcietušie pārkāpēji. Šīs funkcijas lielākoties ir nodotas privātām asociācijām, kuras tomēr atrodas Federālās Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

Austrijā tiesu vara šaurā nozīmē ietver vispārējās piekritības tiesas, prokuratūras, brīvības atņemšanas iestāžu sistēmu un probācijas dienestus. Tiesu iestāžu pārvaldības vadībā ir federālais tieslietu ministrs. Viņš vada Federālo Tieslietu ministriju. Federālais tieslietu ministrs ir federālās valdības loceklis un atbild par politisko vadību un koordināciju, kā arī visu attiecīgo departamentu augstāko uzraudzību.

Vispārējās tiesu varas līmeņi:

  • Rajona tiesas
  • Apgabaltiesas (sauktas arī par pirmās instances tiesām)
  • Augstākās apgabaltiesas (sauktas arī par otrās instances tiesām)
  • Augstākā tiesa

Juridiskās datubāzes

Austrijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē ir atrodama vispārīga informācija par Austrijas tiesību sistēmu.

Vai piekļuve juridiskajai datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve Austrijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnei ir bez maksas.

Lapa atjaunināta: 25/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.