Tiesu sistēma dalībvalstīs

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēmas

Tiesu sistēma Čehijas Republikā sastāv no Čehijas Republikas Konstitucionālas tiesas un "vispārējās jurisdikcijas" tiesu sistēmas.

Vispārējās jurisdikcijas tiesu sistēmā ietilpst Augstākā tiesa (nejvyšší soud), Augstākā administratīvā tiesa (nejvyšší správní soud), augstās tiesas (vrchní soudy), reģionālās tiesas (krajské soudy) un rajona tiesas (okresní soudy).

Tiesu administrācija

Tiesu administrācijas valsts centrālā iestāde ir Čehijas Republikas Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrija administrē augstās tiesas, reģionālās tiesas un rajona tiesas Likuma par tiesām un tiesnešiem Nr. 6/2002 piemērošanas jomas ietvaros vai nu tieši vai ar tiesu priekšsēdētāju starpniecību; rajona tiesas Tieslietu ministrija var administrēt arī ar reģionālo tiesu priekšsēdētāju starpniecību.

Dažus centrālās valdības uzdevumus veic Čehijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs (vai attiecīgā gadījumā priekšsēdētāja vietnieks) un Augstākās Administratīvās tiesas priekšsēdētājs (vai attiecīgā gadījumā priekšsēdētāja vietnieks).

Valsts īstenoto tiesu administrēšanu veic, ievērojot attiecīgās Tiesu padomes ieteikumus, kas izveidota Čehijas Republikas Augstākās tiesas, Augstākās Administratīvās tiesas, augsto tiesu, reģionālo tiesu un visu rajona tiesu ietvaros.

Dažas administratīva rakstura darbības veic tiesas administratīvais direktors, kas ir padots tiesas priekšsēdētājam.

Tiesu veidi - īss apraksts

Vispārējās jurisdikcijas tiesu sistēma aptver četrus organizācijas līmeņus –

  • rajona tiesas; apgabalu tiesām (obvodní soudy) galvaspilsētā Prāgā un Brno municipālajai tiesai ir tāds pats statuss kā rajona tiesām;
  • reģionālās tiesas Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Prāgā, Ústí nad Labem un Prāgas municipālā tiesa;
  • augstās tiesas Prāgā un Olomouc;
  • Augstākā tiesa un Augstākā Administratīvā tiesa Brno.

Specializēto tiesu sistēmā ietilpst tikai Čehijas Republikas Konstitucionālā tiesa.

Tiesu hierarhija

Čehijas Republikā pastāv divu instanču sistēma, kam ir nozīmīga loma tiesiskās aizsardzības līdzekļu hierarhiskajā uzbūvē. Šajā nozīmē tiesu hierarhiskās attiecības, pamatojoties uz attiecīgo organizācijas līmeni tiesu sistēmas ietvaros, aptver trīs pakāpes.

Sīkāka informācija ir iekļauta sadaļā par vispārīgo tiesu sistēmu Čehijas Republikā.

Saskaņā ar Likumu Nr. 6/2002 par tiesām un tiesnešiem –

Rajona tiesas

a) izskata lietas pirmajā instancē, izņemot, ja procesuālajos tiesību aktos ir noteikts citādi;

b) izskata citas likumā noteiktās lietas.

Reģionālās tiesas

a) kā otrās instances tiesas izskata procesuālajos tiesību aktos noteiktās lietas, ko pirmajā instancē izskatījušas to teritorijā ietilpstošās rajona tiesas;

b) procesuālajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos izskata lietas pirmajā instancē;

c) likumā noteiktajos gadījumos izskata administratīvās lietas;

d) izskata citas likumā noteiktās lietas.

Augstās tiesas

a) kā otrās instances tiesas izskata procesuālajos tiesību aktos noteiktās lietas, ko pirmajā instancē izskatījušas to teritorijā ietilpstošās reģionālās tiesas;

b) izskata citas likumā noteiktās lietas.

Čehijas Republikas Augstākā tiesa

Kā tiesu sistēmas augstākā iestāde jautājumos par tiesu jurisdikciju civillietās un krimināllietās Čehijas Republikas Augstākā tiesa nodrošina nolēmumu konsekvenci un tiesiskumu:

a) izskatot ārkārtas pārsūdzības lietās, kas noteiktas procesuālajos tiesību aktos;

b) izskatot lietas, kas noteiktas speciālos tiesību aktos vai parlamenta ratificētos starptautiskos nolīgumos, kas ir saistoši Čehijas Republikai un ir izsludināti.

Augstākā tiesa izskata arī

a) lietas par ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu un izpildi, ja tas prasīts speciālos tiesību aktos vai parlamenta ratificētos starptautiskos nolīgumos, kas ir saistoši Čehijas Republikai un ir izsludināti;

b) citas lietas, kas noteiktas speciālos tiesību aktos vai parlamenta ratificētos starptautiskos nolīgumos, kas ir saistoši Čehijas Republikai un ir izsludināti.

Augstākā tiesa uzrauga un novērtē tiesu galīgos spriedumus civillietās un krimināllietās un, pamatojoties uz tiem, tiesu nolēmumu konsekvences nodrošināšanas interesēs pieņem atzinumus par tiesu nolēmumu pieņemšanu konkrēta veida lietās.

Saskaņā ar Likumu Nr. 150/2002 - Administratīvā procesa kodeksu –

Čehijas Republikas Augstākā Administratīvā tiesa

Kā tiesu sistēmas augstākā iestāde jautājumos par tiesu jurisdikciju administratīvajās lietās Čehijas Republikas Augstākā Administratīvā tiesa nodrošina nolēmumu konsekvenci un tiesiskumu, izskatot pārskatīšanas pieteikumus likumā noteiktajās lietās un izskatot citas šajā likumā vai citos speciālos likumos noteiktās lietas.

Augstākā Administratīvā tiesa uzrauga un novērtē tiesu galīgos spriedumus administratīvajās lietās un, pamatojoties uz tiem, tiesu nolēmumu konsekvences nodrošināšanas interesēs pieņem atzinumus par tiesu nolēmumu pieņemšanu konkrēta veida lietās.

Administratīvo iestāžu nolēmumu pieņemšanas tiesiskuma un konsekvences nodrošināšanas interesēs Augstākā Administratīvā tiesa lietās, kas noteiktas šajā likumā, un, piemērojot tajā paredzēto procedūru, savas lēmumu pieņemšanas darbības ietvaros var lemj par pamatrezolūcijām.

Juridiskās datubāzes

Tieslietu portāls

Valsts pārvaldes portāls

Vai piekļuve datu bāzei ir bez maksas?

Abiem interneta portāliem var piekļūt bez maksas

Īss satura apraksts

Tieslietu portālā ir ietverta informācija par Tieslietu ministriju, atsevišķām tiesām, valsts prokuratūru un to kontaktinformācija.

Oficiālais valdības portāls sniedz piekļuvi Čehijas Republikas tiesību aktiem, kas publicēti Likumu apkopojumā.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.