Tiesu sistēma dalībvalstīs

Dānija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tiesu sistēmu Dānijā.

Saturu nodrošina
Dānija

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēmas

Dānijas tiesu sistēmu veido:

  • Augstākā tiesa,
  • divas augstās tiesas,
  • Jūras un komerclietu tiesa,
  • Zemes reģistrācijas tiesa,
  • 24 rajona tiesas,
  • Farēru salu un Grenlandes tiesas,
  • Apelāciju padome,
  • Īpašā disciplinārlietu tiesa,
  • Dānijas Tiesnešu kvalifikācijas padome un
  • Dānijas Tiesu administrācija.

Tiesu administrācija

Tiesas pārvalda Dānijas Tiesu administrācija, kura tika izveidota kā jauna, neatkarīga iestāde 1999. gada 1. jūlijā. Šī iestāde nodrošina tiesu un Apelāciju padomes līdzekļu, personāla, ēku un IT atbilstīgu un piemērotu pārvaldību.

Dānijas Tiesu administrāciju vada valde un direktors. Dānijas Tiesu administrācija ir pakļauta Tieslietu ministrijai, tomēr ministram nav tiesības sniegt norādījumus un mainīt Dānijas Tiesu administrācijas pieņemtos lēmumus.

Valde ir galvenais izpildorgāns, un tā ir vispārēji atbildīga par Dānijas Tiesu administrācijas darbībām. Direktors – kuru ieceļ un atbrīvo valde – ir atbildīgs par ikdienas pārvaldību. Direktoram nav nepieciešams grāds tiesību zinātnēs.

Dānijas tiesu pārvaldes likums nosaka Dānijas Tiesu administrācijas valdes sastāvu. Valdes sastāvā ir 11 locekļi, no kuriem astoņi ir tiesu pārstāvji, viens ir advokāts un diviem ir īpašas pārvaldības un sociālās prasmes. 

Juridiskās datubāzes

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, ieskatieties Dānijas tiesu sistēmas pārskatā un aprakstā, kas tiek regulāri atjaunināts.

Saites

Civillietu aģentūra

Lapa atjaunināta: 04/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.