Tiesu sistēma dalībvalstīs

Francija

Šajā sadaļā sniegts pārskats par tiesu sistēmas organizāciju.

Saturu nodrošina
Francija

Tiesu sistēmas organizācija — Vispārējās tiesas un administratīvās tiesas

Tiesas un to hierarhija

Vispārējo tiesu sistēma

1. Pirmā instance:

Civillietu tiesas

  • Vispārējā tiesa (Tribunal judiciaire)
  • Specializētas civillietu tiesas (darba strīdu tiesas, komerclietu tiesas u.c.)

Krimināllietu tiesas

  • Policijas tiesa (Tribunal de police) (pārkāpumi)
  • Pirmās instances Krimināllietu tiesa (Tribunal correctionnel) (delikti)
  • Zvērināto tiesa (Cour d’assises) (noziegumi)

2. Otrā instance: Apelācijas tiesas

3. Kasācijas tiesa

Administratīvo tiesu sistēma

1. Pirmā instance:

  • Administratīvā tiesa
  • Specializētās administratīvo tiesu iestādes (tiesu iestādes finanšu jautājumos kā reģionālās revīzijas palātas, tiesu iestādes sociālas palīdzības jautājumos, disciplinārlietu tiesas)

2. Otrā instance:

  • Administratīvā apelācijas tiesa
  • Specializētās administratīvās apelācijas tiesas (Revīzijas palāta, Centrālā komisija sociālās palīdzības jautājumos u. c.)

3. Valsts padome (Conseil d'Etat)

Plašāka informācija pieejama Valsts padomes tīmekļa vietnē.

Juridiskās datubāzes

Juridiskās datubāzes Francijā ir publiski pieejamas tīmekļa vietnēs. Légifrance tīmekļa vietnē ir arī pieejami:

Vai piekļuve datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzēm ir bez maksas.

Noderīgas saites

Meklēt kompetentās tiesas

Tiesu sistēmas organizācija - Francija

Lapa atjaunināta: 19/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.