Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācu.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Vācija

Šajā iedaļā sniegts pārskats par tiesu sistēmu Vācijā.

Saturu nodrošina
Vācija

Tiesu sistēmas organizācija — tiesu sistēmas

Ievērojot Vācijas Federatīvās Republikas federālo iekārtu, federāla ir arī tiesu sistēmas uzbūve. Lietas ir piekritīgas federālajām tiesām un 16 federālo zemju (Länder) tiesām. Tiesu administrēšana ir galvenokārt federālo zemju pārziņā.

Vācijas tiesu sistēmu veido piecas neatkarīgas specializētas nozares jeb piekritības jomas:

  • vispārējā piekritība,
  • darba lietu piekritība,
  • vispārējā administratīvo lietu piekritība,
  • finanšu lietu piekritība,
  • sociālo lietu piekritība.

Papildus šīm specializētajām piekritībām pastāv konstitucionālo lietu piekritība, ko īsteno Federālā Konstitucionālā tiesa un federālo zemju konstitucionālās tiesas.

Pārskats par tiesu sistēmas uzbūvi pieejams Vācijas Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Tiesu administrācija

Federālo zemju tiesu vispārējā administrēšana ir federālo zemju tieslietu ministriju pārziņā. Federācijas līmenī federālais tieslietu ministrs atbild par Federālo Tiesu, Federālo Administratīvo tiesu un Federālo Finanšu tiesu. Federālā Darba un sociālo lietu ministrija atbild par Federālo Darba tiesu un Federālo Sociālo tiesu.

Atbildīgās ministrijas pārvalda arī vajadzīgos budžeta līdzekļus. Vienīgais izņēmums ir Federālā Konstitucionālā tiesa, kam kā neatkarīgam konstitucionālam orgānam ir piešķirta organizatoriska autonomija. Šī tiesa pati iesniedz savu budžetu apstiprināšanai.

Tiesu veidi — īss apraksts

Vācijā tiesu sistēmu veido vispārējās piekritības un specializētās tiesas. Vispārējā piekritība ir civillietu un krimināllietu piekritība. Specializētās tiesas ir administratīvās tiesas, finanšu tiesas, darba tiesas un sociālās tiesas. Turklāt pastāv konstitucionālo lietu piekritība, ko īsteno Federālā Konstitucionālā tiesa un federālo zemju konstitucionālās tiesas.

Tiesu hierarhija

Skatīt Federālās Tieslietu ministrijas sagatavoto pārskatu par tiesu hierarhiju.

Saites

Vācijas Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Federālā Tiesa

Federālā Administratīvā tiesa

Federālā Finanšu tiesa

Federālā Darba tiesa

Federālā Sociālā tiesa

Federālā Konstitucionālā tiesa

Federālā Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 14/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.