Tiesu sistēma dalībvalstīs

Grieķija

Šajā iedaļā ir sniegts pārskats par Grieķijas tiesu sistēmu.

Saturu nodrošina
Grieķija

Tiesu struktūra – tiesu sistēmas

Tiesiskums Grieķijā ir viena no trim valsts funkcijām. Saskaņā ar varas dalīšanas principu tiesu vara ir neatkarīga no likumdošanas un izpildvaras.

Tiesu veidi – īss apraksts

Grieķijas tiesas iedala šādās galvenajās kategorijās:

  • administratīvās tiesas,
  • civillietu tiesas
  • krimināltiesas.

Tiesu administrācija

Tiesas vada tiesneši, jo īpaši tiesas priekšsēdētājs, vai attiecīgā gadījumā tiesas trīs locekļu padome.

Tiesu hierarhija

Civillietu tiesas:

  • Augstākā Tiesa (Areios Pagos), apelācijas tiesas, pirmās instances tiesas, miertiesas

Krimināltiesas:

  • Augstākā Tiesa (Areios Pagos), apelācijas tiesas, pirmās instances krimināltiesas, apgabala krimināltiesas

Administratīvās tiesas:

  • Valsts padome, Administratīvā apelācijas tiesas, pirmās instances administratīvās tiesas

Līdzīgas saites

Valsts padome

Atēnu Pirmās instances administratīvā tiesa

Atēnu Pirmās instances tiesas prokuratūra

Tieslietu ministrija

Augstākā Tiesa

Lapa atjaunināta: 12/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.