Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Īrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tiesu sistēmu Īrijā.

Saturu nodrošina
Īrija

Tiesu sistēmas organizācija – Īrija

Tiesu dienestam, kas ir neatkarīga organizācija, kura sāka darboties 1999. gada novembrī un kuru izveidoja valdība saskaņā ar 1998. gada Tiesu dienesta likumu, ir šādi likumā noteikti pienākumi:

  1. - pārvaldīt tiesas,
  2. - sniegt atbalsta pakalpojumus tiesnešiem,
  3. - sniegt sabiedrībai informāciju par tiesu sistēmu,
  4. - nodrošināt, pārvaldīt un uzturēt tiesu ēkas,
  5. - nodrošināt telpas un aprīkojumu tiesu lietotājiem.

Īrijas Konstitūcijā ir noteikts, ka tiesu spriež ar likumu izveidotas tiesas, kuru tiesnešus ieceļ prezidents, apspriežoties ar valdību; saskaņā ar Konstitūciju visu tiesu tiesneši savus tiesneša amata pienākumus veic pilnīgi neatkarīgi. Tiesnesi nevar atcelt no amata, izņemot konstatētu disciplināru pārkāpumu un profesionālās nekompetences gadījumos, un arī tad vienīgi, pamatojoties uz rezolūcijām, ko atbalstījušas abas Oireachtas (Parlamenta) palātas.

Tiesu hierarhija

Konstitūcijā ir paredzēta tiesu sistēmas struktūra, ko veido pēdējā pārsūdzības tiesa – Augstākā tiesa, un pirmās instances tiesas, kuru skaitā ietilpst Augstā tiesa ar pilnīgu jurisdikciju pār krimināllietām un civillietām, kā arī tiesas ar ierobežotu piekritību – Iecirkņa tiesas un Apgabaltiesas, kas organizētas reģionālā līmenī.

Attiecībā uz krimināltiesvedību Konstitūcijas 38. pantā noteikts, ka “nevienu nevar saukt pie kriminālatbildības citādi, kā vien likumā noteiktajā kārtībā”. Nenozīmīgus pārkāpumus iztiesā bez zvērinātajiem, savukārt, lietas pret personām, kas apsūdzētas smagākā noziedzīgā nodarījumā, izskata ar zvērināto piedalīšanos tiesā. Lai garantētu efektīvu tiesas spriešanu, Konstitūcija paredz arī specializēto tiesu izveidošanu gadījumiem, kad tiesu nevar spriest vispārējās piekritības tiesas.

Sabiedrības pārstāvji var piedalīties visās tiesās, izņemot “slēgtas sēdes”, kas nozīmē, ka lieta nav pieejama plašai sabiedrībai.

Tiesas, kas skata civillietas, ir organizētas šādi:

Augstākā tiesa

Augstā tiesa

(Atrodas Dublinā)
Apelācijas jurisdikcija

(Atrodas Dublinā)
Pilnīga sākotnējā jurisdikcija un apelācijas jurisdikcija attiecībā uz Iecirkņa tiesu un dažu citu pirmās instances tiesu nolēmumiem

Iecirkņa tiesa

Apgabaltiesa

(Atrodas katrā no 26 grāfistu administratīvajiem centriem)
Sākotnējā jurisdikcija prasībām, kuru summa nepārsniedz €38 092,14, un apelācijas jurisdikcija attiecībā uz Iecirkņa tiesu un dažu citu pirmās instances tiesu nolēmumiem

(Atrodas 24 apgabalos)
Sākotnējā jurisdikcija prasībām, kuru summa nepārsniedz €6348,69
(Ietver Maza apmēra prasību procedūru dažām patērētāju prasībām, kuru summa nepārsniedz €1269,74)

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.