Tiesu sistēma dalībvalstīs

Lietuva

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Lietuvas tiesām.

Saturu nodrošina
Lietuva

Tiesu sistēmas organizācija. Tiesu sistēma

Lietuvā ir 22 vispārējās piekritības tiesas un 3 speciālās (administratīvās) tiesas.

Tiesu administrācija

Tiesnešu kopsapulce (Visuotinis teisėjų susirinkimas)ir augstākā tiesu pašpārvaldes institūcija, kuras sastāvā ietilpst visi Lietuvas tiesneši.

Lietuvas Tiesu padome (Teisėjų taryba) ir tiesu pašpārvaldes izpildes orgāns, kura sastāv no 23 locekļiem, kas nodrošina tiesu un tiesnešu neatkarību.

Goda tiesa (Teisėjų garbės teismas) ir tiesu pašpārvaldes institūcija, kas izskata tiesnešu disciplinārlietas un tiesnešu sūdzības par neslavas celšanu.

Valsts tiesu administrācijas (Nacionalinės teismų administracija) uzdevums ir nodrošināt, ka tiesu iestādes darbojas efektīvi un tā palīdz garantēt tiesu un tiesnešu neatkarību un tiesu organizatorisko pašpārvaldi.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.