Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Luksemburga

Šajā sadaļā pieejams pārskats par Luksemburgas tiesu sistēmu.

Saturu nodrošina
Luksemburga
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēma

Luksemburgas Lielhercogistes tiesu sistēmu sīkāk iedala vispārējās piekritības tiesu un administratīvo tiesu atzarā. Papildus šīm divām sistēmām darbojas arī Konstitucionālā tiesa.

Vispārējās piekritības tiesas

Tiesām un tribunāliem saskaņā ar Konstitūciju ir uzticēts īstenot tiesu varu un piemērot vispārējus un vietēja mēroga noteikumus un rīkojumus atbilstoši likuma normām.

1. Vispārējās piekritības tiesas

Augstākā tiesa

Uz tiesu sistēmas hierarhiski augstākā pakāpiena atrodas Augstākā tiesa (Cour Supérieure de Justice), kurā ietilpst Kasācijas tiesa (Cour de Cassation), Apelācijas tiesa (Cour d'Appel), kā arī Ģenerālprokuratūra (Parquet Général). Tās atrodas Luksemburgā.

Apgabala tribunāli

Luksemburgas Lielhercogiste ir iedalīta divos tiesu apgabalos, un katrā no tiem ir apgabala tribunāls (Tribunal d'Arrondissement) - viens atrodas Luksemburgā, bet otrs Dīkiršā.

Miertiesa

Valstī darbojas trīs miertiesas (Justices de Paix): viena Luksemburgas pilsētā, viena Ešā pie Alzetes (Luksemburgas tiesu apgabals) un viena Dīkiršā (Dīkiršas tiesu apgabals).

2. Speciālās piekritības tiesas

Sociālās apdrošināšanas augstākā padome

Sociālās apdrošināšanas augstākā padome (Conseil supérieur des assurances sociales) sastāv no priekšsēdētāja, diviem piesēdētājiem, kas iecelti no tiesnešu vidus, un diviem Valsts veselības apdrošināšanas kases (Caisse Nationale de Santé – CNS) pārstāvjiem.

Sociālā nodrošinājuma arbitrāžas padome

Sociālā nodrošinājuma arbitrāžas padome (Conseil arbitral de la sécurité sociale) sastāv no priekšsēdētāja un diviem Valsts veselības apdrošināšanas kases (Caisse Nationale de Santé – CNS) pārstāvjiem.

Administratīvo tiesu sistēma

Administratīvā tiesa

Administratīvā tiesa (Cour administrative) sastāv no 5 tiesnešiem un vienas palātas, kura izskata lietas trīs tiesnešu sastāvā.

Administratīvais tribunāls

Administratīvais tribunāls (Tribunal administratif) sastāv no 10 tiesnešiem un 3 palātām, kuras izskata lietas trīs tiesnešu sastāvā.

Juridiskās datu bāzes

Informācija par Tieslietu ministriju, juridiskajām profesijām, tiesību aktiem, tiesām, ieslodzījuma vietām, pilsoņiem pieejamiem pakalpojumiem, kā arī veidlapas un jaunumi ir atrodami Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve datu bāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve datu bāzēm ir bez maksas.

Saites

Légilux

Tieslietu portāls

Administratīvo tiesu sistēma

Tieslietu ministrija

Luksemburgas valdība

Lapa atjaunināta: 04/02/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.