Tiesu sistēma dalībvalstīs

Luksemburga

Šajā sadaļā ir iekļauts pārskats par tiesu sistēmas organizāciju Luksemburgā.

Saturu nodrošina
Luksemburga

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēma

Luksemburgas Lielhercogistes tiesu sistēmu sīkāk iedala vispārējās piekritības tiesu un administratīvo tiesu atzarā. Papildus šīm divām sistēmām darbojas arī Konstitucionālā tiesa.

Vispārējās piekritības tiesas

Tiesām saskaņā ar Konstitūciju ir uzticēts īstenot tiesu varu un piemērot vispārējus un vietēja mēroga noteikumus un rīkojumus atbilstoši likuma normām.

1. Vispārējās jurisdikcijas tiesas

  • Augstākā tiesa

Uz tiesu sistēmas hierarhiski augstākā pakāpiena atrodas Augstākā tiesa (Cour Supérieure de Justice), kurā ietilpst Kasācijas tiesa (Cour de Cassation), Apelācijas tiesa (Cour d'Appel), kā arī Ģenerālprokuratūra (Parquet Général). Tās atrodas Luksemburgā.

  • Apgabaltiesas

Luksemburgas Lielhercogiste ir iedalīta divos tiesu apgabalos, un katrā no tiem ir apgabaltiesa (Tribunal d'Arrondissement) – viena atrodas Luksemburgā, bet otra Dīkiršā.

  • Miertiesa

Valstī darbojas trīs miertiesas (Justices de Paix): viena Luksemburgas pilsētā, viena Ešā pie Alzetes (Luksemburgas tiesu apgabals) un viena Dīkiršā (Dīkiršas tiesu apgabals).

2. Speciālās tiesas (Les juridictions spécialisées)

  • Luksemburgas Sociālās apdrošināšanas Augstākā padome

Luksemburgas Sociālās apdrošināšanas Augstākajā padomē darbojas prezidents, divi tiesneši piesēdētāji un attiecīgi viens darba devēja un viens darba ņēmēja pārstāvis.

  • Luksemburgas Sociālās apdrošināšanas arbitrāžas padome

Luksemburgas Sociālās apdrošināšanas arbitrāžas padomē darbojas priekšsēdētājs un attiecīgi viens darba devēja un viens darba ņēmēja pārstāvis.

Administratīvo tiesu sistēma

  • Administratīvā apelācijas tiesa

Administratīvā apelācijas tiesa (Cour administrative) sastāv no vienas palātas, kura izskata lietas trīs tiesnešu sastāvā.

  • Administratīvā tiesa

Administratīvā tiesa (Tribunal administratif) sastāv no 4 palātām, kuras izskata lietas trīs tiesnešu sastāvā.

Juridiskās datubāzes

Informācija par Tieslietu ministriju, juridiskajām profesijām, tiesību aktiem, tiesām, ieslodzījuma vietām, pilsoņiem pieejamiem pakalpojumiem, kā arī veidlapas un jaunumi ir atrodami Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve datu bāzēm ir bez maksas.

Noderīgas saites

Légilux

Tieslietu portāls

Administratīvo tiesu sistēma

Tieslietu ministrija

Luksemburgas valdība

Lapa atjaunināta: 24/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.