Tiesu sistēma dalībvalstīs

Malta

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tiesu sistēmu Maltā.

Saturu nodrošina
Malta

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēmas

Maltas tiesu sistēma būtībā ir divpakāpju sistēma, kas sastāv no pirmās instances tiesas, kuru vada tiesnesis vai miertiesnesis, un apelācijas tiesas. Apelācijas tiesu tās augstākās instances sastāvā veido trīs tiesneši, un tā izskata apelācijas sūdzība no pirmās instances tiesas, kuru vada tiesnesis. Apelācijas tiesu tās zemākās instances sastāvā veido viens tiesnesis, un tā izskata apelācijas sūdzības no pirmās instances tiesas, kuru vada miertiesnesis. Pastāv arī dažādi tribunāli ar atšķirīgām kompetencēm, kas darbojas specifiskās tieslietu jomās. Gandrīz visas apelācijas sūdzības par šo tribunālu pieņemtajiem nolēmumiem Apelācijas tiesa izskata tās zemākās instances sastāvā, bet citas apelācijas sūdzības – tās augstākās instances sastāvā.

Tiesu ģenerāldirektors, kuru ieceļ premjerministrs, atbild par tiesu administrēšanu. Viņam palīdz civiltiesu un tribunālu sekretārs, krimināltiesu un tribunālu sekretārs, Gozo miertiesu un tribunālu sekretārs, kā arī atbalsta dienestu direktors.

Tiesu ģenerāldirektors atbild par Justīcijas tiesu departamenta pārvaldīšanu un administrēšanu, tai skaitā par tiesas kancelejām, arhīviem un citiem pakalpojumiem, kā arī vada šo departamentu. Visi Justīcijas tiesu departamenta administratīvie ierēdņi saņem norādījumus no tiesu ģenerāldirektora un ir viņam pakļauti.

Tiesu veidi – īss apraksts

Tabulā zemāk ir dots katras tiesas īss apraksts.

Tiesu hierarhija

Apelācijas tiesa

Otrā instance

Apelācijas

Apelācijas tiesa izskata apelācijas sūdzības no civiltiesām gan augstākajā, gan zemākajā jurisdikcijā.

(i) Šī tiesa izskata apelācijas sūdzības no Pirmās palātas civiltiesas un civiltiesas (Ģimenes lietu nodaļas).

(ii) Šī tiesa izskata arī apelācijas sūdzības no Miertiesas tās civilajā jurisdikcijā, Mazo prasību tribunāla un administratīvajiem tribunāliem.

(i) Sastāv no trīs tiesnešiem

(ii) Sastāv no viena tiesneša

Krimināllietu apelācijas tiesa

Otrā instance

Apelācijas

Šī tiesa tās augstākās instances sastāvā izskata krimināltiesas notiesāto personu apelācijas sūdzības.

Šī tiesa tās zemākās instances sastāvā izskata apelācijas sūdzības attiecībā uz lietām, kuras izskatījusi Miertiesa, noturot sēdes kā krimināltiesa.

Sastāv no trīs tiesnešiem

Sastāv no viena tiesneša

Krimināltiesa

Pirmā instance

Šī tiesa darbojas kā krimināltiesa un izskata krimināllietas, kas pārsniedz Miertiesas kompetenci.

Tiesas sēdi vada tiesnesis, kas var piesaistīt zvērināto tiesu deviņu cilvēku sastāvā

Civiltiesa:

Civiltiesas pirmā palāta

Civiltiesa (Brīvprātīgas jurisdikcijas nodaļa)

Civiltiesa (Ģimenes lietu nodaļa)

Pirmā instance

Civiltiesu pirmā palāta izskata civiltiesiska un/vai komerctiesiska rakstura strīdus, kas ir ārpus Miertiesas jurisdikcijas.

Konstitucionālās jurisdikcijas ietvaros tā izskata arī lietas saistībā ar Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un konstitūcijā noteikto cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumiem.

Civiltiesa (Brīvprātīgas jurisdikcijas nodaļa) ir brīvprātīgas jurisdikcijas tiesa, kas atbild par aizlieguma piemērošanu vai tiesību atņemšanu garīgi slimām personām, par aizbildņu nozīmēšanu šīm personām, testamentu atvēršanu un testamenta izpildītāju apstiprināšanu. Tā ir arī slepeno testamentu glabātuve.

Šī tiesa izskata visas ar ģimenes lietas, piemēram, par laulības atzīšanu par spēkā neesošu, laulāto atšķiršanu, laulības šķiršanu, uzturu un bērnu aizgādību.

Vada viens tiesnesis

Vada viens tiesnesis

Vada viens tiesnesis

Miertiesa

Pirmā instance

Civillietu jomā miertiesām ir tikai zemākā pirmās instances jurisdikcija, kas pamatā ir ierobežota līdz prasībām, kas nepārsniedz € 15 000.

Krimināllietu jomā tiesai ir divkārša jurisdikcija – kā krimināltiesai saistībā ar lietām, kas ietilpst tās jurisdikcijā, un kā izmeklēšanas komisijai saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem, kas ietilpst Krimināltiesas jurisdikcijā.

(i) Krimināltiesas jurisdikcija – tiesa var izskatīt visas lietas attiecībā uz nodarījumiem, par kuru izdarīšanu piemērojams brīvības atņemšanas sods līdz sešiem mēnešiem.

(ii) Izmeklēšanas jurisdikcija – tiesa veic iepriekšējo izmeklēšanu saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem un nosūta attiecīgos materiālus ģenerālprokuroram. Ja apsūdzētais neiebilst, ģenerālprokurors var lietas, kurās var piespriest brīvības atņemšanas sodu līdz desmit gadiem, nosūtīt atpakaļ miertiesai izskatīšanai un sprieduma taisīšanai.

Vada viens miertiesnesis

Gozo miertiesa

Pirmā instance

Civillietās Gozo miertiesai Maltā ir divkārša jurisdikcija:

zemākā jurisdikcija, kas līdzīga tā paša līmeņa tiesas jurisdikcijai Maltā, un augstākā jurisdikcija ar tādu pašu kompetenci kā Civiltiesas pirmajai palātai, izņemot tās konstitucionālo jurisdikciju, un Civiltiesai (Brīvprātīgas jurisdikcijas nodaļai).

Krimināllietās Gozo miertiesai Maltā ir tāda pati jurisdikcija kā Miertiesai krimināltiesas un izmeklēšanas komisijas jurisdikcijas ietvaros.

Vada viens miertiesnesis

Nepilngadīgo tiesa

Pirmā instance

Nepilngadīgo tiesa izskata lietas, kurās prasības izvirzītas vai attiecas uz nepilngadīgajiem, kas jaunāki par 16 gadiem, un tā var lemt arī par aizbildniecību.

Vada miertiesnesis un divi piesēdētāji

Mazo prasību tribunāls

Pirmā instance

Šis tribunāls, balstoties uz taisnīguma un likumības principiem, ātrā procedūrā izšķir prasības, kuru summa nepārsniedz € 5 000.

Vada viens tiesnesis

Juridiskās datubāzes

Tieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrijas oficiālajā valdības tīmekļa vietnē ir pieejami dažādi tiešsaistes pakalpojumi. Tīmekļa vietnē maltiešu un angļu valodā atrodama informācija par Tieslietu un iekšlietu ministriju, kā arī par tiesām, tiesu sistēmu un tiesnešiem, Ģenerālprokurora biroju, tiesu pakalpojumiem un juridiskiem pakalpojumiem.

Šajās saitēs ir pieejami dažādi tiesu un juridiskie pakalpojumi:

Tieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrija

Tiesu pakalpojumi

Tiesu pakalpojumi - „Sentenzi Online"

Tiesu pakalpojumi - Tiesvedība

Tiesu pakalpojumi - Tiesas sēžu grafiks

Tiesu pakalpojumi - Statistika

Tiesu pakalpojumi - Tiesu izsoles

Tiesu pakalpojumi - Civilprocesa veidlapas (maltiešu valodā)

Juridiskie pakalpojumi (Maltas normatīvie akti)

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.