Tiesu sistēma dalībvalstīs

Rumānija

Šajā portāla nodaļā ir sniegta informācija par Rumānijas tiesu sistēmu.

Saturu nodrošina
Rumānija

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēma

Rumānijas tiesu iekārtas principus, struktūru un organizāciju nosaka Rumānijas Konstitūcija un Likums Nr. 304/2004 par tiesu organizāciju.

Tiesu sistēmu veido šādas tiesas:

 • Augstākā kasācijas tiesa;
 • Apelācijas tiesas;
 • tribunāli;
 • specializētie tribunāli;
 • pirmās instances tiesas;
 • militārās tiesas.

Tiesu hierarhija

Augstākā tiesa Rumānijā ir Augstākā kasācijas tiesa. Tā nodrošina likumu konsekventu interpretēšanu un piemērošanu pārējās tiesās.

 • 15 apelācijas tiesu jurisdikcijā ir tribunāli un specializētie tribunāli.
 • Rumānijas reģionos un Bukarestē darbojas 42 tribunāli. Tie parasti atrodas reģionu centros.
 • Pastāv četri specializētie tribunāli, kas darbojas kā atsevišķas tiesas ģimenes un bērnu tiesību lietās (1) un komerclietās (3).
 • Tribunālu jurisdikcijā ir 176 pirmās instances tiesas.

Tiesu veidi – īss apraksts

Katra tribunāla, kuru kopējais skaits ir 42, jurisdikcijā darbojas vairākas pirmās instances tiesas.

Visas 176 pirmās instances tiesas darbojas reģionu līmenī un Bukarestes rajonos.

Katru tiesu vada tās priekšsēdētājs, kuram ir vadītāja funkcijas. Tiesu specializētās nodaļas vada nodaļu priekšsēdētāji. Katrā tiesā pastāv vadības komiteja, kas lemj par vispārīgiem, ar tiesas pārvaldi saistītiem jautājumiem.

Militārās tiesas tiek organizētas četros militārajos tribunālos, Bukarestes Teritoriālajā militārajā tribunālā un Bukarestes Kara apelācijas tiesā. Katram militārajam tribunālam ir karaspēka vienības statuss.

 • Saskaņā ar Konstitūciju iestāde, kas nodrošina tiesu neatkarību, ir Tiesnešu augstākā padome. Tā turklāt nodrošina likuma un tiesnešu un prokuroru kompetences un profesionālās ētikas kritēriju ievērošanu šo profesiju pārstāvju darbā.
 • Tieslietu ministrija palīdz nodrošināt tiesu sistēmas pienācīgu darbību un ir atbildīga par tiesiskuma īstenošanu sabiedrības interesēs, kā arī aizsargā tiesisko iekārtu un pilsoņu tiesības un brīvības.

Juridiskās datubāzes

Internetā ir pieejamas šādas datu bāzes:

Vai piekļuve juridiskajai datu bāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve juridiskajai datu bāzei ir bez maksas.

Noderīgas saites

Tieslietu organizācija - Rumānija

Kompetento tiesu meklēšana

Lapa atjaunināta: 10/02/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.