Tiesu sistēma dalībvalstīs

Slovākija

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Slovākijas tiesu sistēmu.

Saturu nodrošina
Slovākija

Tiesu sistēmas organizācija — tiesu sistēmas

Tiesu varas īstenošana

Slovākijā tiesu varu īsteno vispārējās jurisdikcijas tiesas un Slovākijas Republikas Konstitucionālā tiesa (Ústavný súd Slovenskej republiky).

Slovākijā tiesu varu īsteno neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tiesu vara visos līmeņos tiek nodalīta no citu valsts iestāžu pilnvarām.

Par tiesu varas īstenošanu atbild tiesas priekšsēdētājs.

Tiesu administratīvā vadība

Kā noteikts Slovākijas tiesību aktos, tiesu administratīvā vadība ir Slovākijas Tieslietu ministrijas un tiesas priekšsēdētāja uzdevums, un tiesas priekšsēdētājs arī pārstāv tiesu ārējās attiecībās. Tiesību aktos noteiktajā apmērā tiesu administratīvo vadību īsteno arī tiesas administratīvais direktors un Slovākijas Republikas Tiesu padome.

Tiesu veidi — īss apraksts

Vispārējās jurisdikcijas tiesu sistēma

 • rajona tiesas (okresné súdy) (54)
 • apgabaltiesas (krajské súdy) (8)
 • Slovākijas Republikas Augstākā tiesa (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Specializētā krimināllietu tiesa (Špecializovaný trestný súd)

Tiesu hierarhija

Saskaņā ar Likumu Nr. 757/2004 par tiesām un ar ko groza dažus citus likumus, kurā izdarīti grozījumi:

 1. Rajona tiesas pirmajā instancē izskata civillietas un krimināllietas, ja vien procesuālajos tiesību aktos nav paredzēta cita kārtība.
 2. Rajona tiesas arī izskata ar vēlēšanu tiesībām saistītas lietas, ja to paredz īpašs likums.
 3. Apgabaltiesas otrajā instancē izskata civillietas un krimināllietas, kuras pirmajā instancē ir izskatītas rajona tiesā.
 4. Procesuālajos tiesību aktos ir noteikti civillietu un krimināllietu veidi, kuras pirmajā instancē tiek izskatītas apgabaltiesās.
 5. Apgabaltiesas pirmajā instancē izskata administratīvās lietas, ja vien īpašā likumā nav paredzēta cita kārtība.
 6. Apgabaltiesas izskata arī citas lietas, ja to paredz īpašs likums (piem., Likums Nr. 166/2003 par privātuma aizsardzību pret neatļautu piekļuvi informācijas tehnoloģijām un ar ko groza dažus citus likumus, kā arī Likums par aizsardzību pret sakaru pārtveršanu).
 7. Augstākā tiesa izskata:
  • vispārējā kārtībā iesniegtas sūdzības par apgabaltiesu un Specializētās krimināllietu tiesas pieņemtajiem nolēmumiem;
  • ārkārtas sūdzības par rajona tiesu, apgabaltiesu, Specializētās krimināllietu tiesas un Augstākās tiesas pieņemtajiem nolēmumiem;
  • kā arī gadījumos, kas noteikti procesuālajos tiesību aktos, var nodot lietu citai tiesai, kas nav kompetentā tiesa;
  • un citas likumā vai starptautiskos nolīgumos noteiktas lietas.

Augstākā tiesa pārskata tiesu pieņemtos lēmumus lietās, kurās pieņemts galīgais spriedums.

Augstākā tiesa pārrauga likumu un citu vispārsaistošu aktu vienotu interpretāciju un konsekventu piemērošanu:

 • ar saviem nolēmumiem;
 • pieņemot atzinumus, kuru mērķis ir vienādot likumu un citu vispārsaistošu aktu interpretāciju;
 • publicējot svarīgus galīgos tiesas nolēmumus Slovākijas Republikas Augstākās tiesas atzinumu un tiesas nolēmumu krājumā.

Tiesību aktu datubāzes

Plašāka informācija atrodama Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Noderīgas saites

Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 12/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.