Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Slovākija

Šajā sadaļā sniegta informācija par Slovākijas tiesu sistēmu.

Saturu nodrošina
Slovākija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēmas

Slovākijā tiesu varu īsteno vispārējās piekritības tiesas un viena speciālā tiesa – Konstitucionālā tiesa.

Tiesu administrācija

Tiesas administratīvā vadība ir šīs tiesas priekšsēdētāja pienākums. Tiesas priekšsēdētājam ir šādas funkcijas:

 1. nodrošināt tiesas pārvaldību un administrāciju saskaņā ar Likumu Nr. 757/2004 par tiesām un ar ko groza dažus citus likumus, kā arī saskaņā ar speciālajiem tiesību aktiem;
 2. rīkoties tiesas vārdā, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi;
 3. spriest tiesu kā tiesas sēdes priekšsēdētājam, kā tiesnešu kolēģijas loceklim vai kā tiesnesim – saskaņā ar lietu sadales plānu, ciktāl tas netraucē veikt 1. un 2. punktā minētos pienākumus.

Tiesu veidi – īss apraksts

Tiesas, kuras izskata lietas pēc būtības:

 • apgabaltiesas;
 • reģionālās tiesas;
 • speciālās tiesas;
 • Slovākijas Republikas Augstākā tiesa;
 • Specializētā krimināltiesa.

Tiesu hierarhija

Saskaņā ar Likumu Nr. 757/2004 par tiesām un ar ko groza dažus citus likumus:

 1. Apgabaltiesas pirmajā instancē izskata civillietas un krimināllietas, ja procesuālajos tiesību aktos nav paredzēta cita kārtība;
 2. Apgabaltiesas izskata ar vēlēšanu tiesībām saistītas lietas, ja tas paredzēts speciālajos tiesību aktos;
 3. Reģionālās tiesas otrajā instancē izskata civillietas un krimināllietas, kuras pirmajā instancē ir izskatītas apgabaltiesā;
 4. Procesuālajos tiesību aktos ir noteikti civillietu un krimināllietu veidi, kuras pirmajā instancē tiek izskatītas reģionālajās tiesās;
 5. Reģionālās tiesas pirmajā instancē izskata administratīvās lietas, ja tiesību aktos nav paredzēta cita kārtība;
 6. Reģionālās tiesas izskata arī citas lietas, ja tas paredzēts speciālajos tiesību aktos (Likums Nr. 166/2003 par privātuma aizsardzību pret neatļautu piekļuvi informācijas tehnoloģijām un ar ko groza dažus citus likumus, kā arī Likums par aizsardzību pret noklausīšanos).
 7. Augstākā tiesa izskata:
 • vispārējās piekritības apelācijas prasības par reģionālo tiesu un Specializētās krimināltiesas pieņemtajiem nolēmumiem, ja šādu kārtību paredz noteikumi par tiesas procesiem;
 • ārkārtas apelācijas prasības par apgabaltiesu, reģionālo tiesu, Specializētās krimināltiesas un Augstākās tiesas pieņemtajiem nolēmumiem, ja šādu kārtību paredz noteikumi par tiesas procesiem;
 • strīdus starp tiesām un valsts pārvaldes iestādēm par jurisdikcijas jautājumiem;
 • par lietas atsaukšanu no atbildīgās tiesas un nosūtīšanu izskatīšanai citā tiesā, ja šādu kārtību paredz noteikumi par tiesas procesiem;
 • citas likumā vai starptautiskos nolīgumos noteiktas lietas.

Augstākā tiesa pārbauda tiesas sprieduma motivāciju likumīgi slēgtās lietās.

Augstākā tiesa veicina vienotu interpretāciju un konsekventu likumu un citu vispārsaistošu noteikumu piemērošanu:

 • pieņemot savus lēmumus;
 • izdodot atzinumus vienotas likumu un citu vispārsaistošu noteikumu interpretācijas veicināšanai;
 • nodrošinot nozīmīgās lietās pieņemto pamatoto tiesu nolēmumu publicēšanu Augstākās tiesas "atzinumu apkopojumā" un Slovākijas Republikas tiesu nolēmumos.

Juridiskās datubāzes

Papildinformāciju var iegūt Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 27/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.