Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: slovēņu.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Slovēnija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tiesu sistēmu Slovēnijā.

Saturu nodrošina
Slovēnija

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēmas

Visas tiesas Slovēnijas Republikā ir parastas tiesas, kas darbojas saskaņā ar Konstitūcijas, neatkarības un likuma varas principiem.

Tiesu veidi – īss apraksts

Tiesu vienotā sistēma sastāv no vispārējās piekritības tiesām un specializētajām tiesām.

  • Vispārējās piekritības tiesas ir 44 vietējās tiesas, 11 apgabaltiesas un 4 augstās tiesas, un Augstākā tiesa,
  • Specializētās tiesas ir 3 darba tiesas, 1 darba un sociālo lietu tiesa un augstā darba un sociālo lietu tiesa (kuras izskata strīdus saistībā ar darba attiecībām un sociālo nodrošinājumu), un administratīvā tiesa, kas nodrošina juridisko aizsardzību administratīvajās lietās un kurai ir augstās tiesas statuss.

Valsts prokuratūra tiesu sistēmā ieņem īpašu lomu, jo tā ir neatkarīga valsts varas iestāde, bet tai pašā laikā arī daļa no izpildvaras. Valsts ģenerālprokuroru ieceļ Nacionālā Asambleja.

Konstitucionālā tiesa ir augstākā tiesu sistēmas iestāde, kas aizsargā konstitucionālās tiesības, likumību, cilvēktiesības un pamatbrīvības. Tai ir tiesības noraidīt likumdošanas varas darbības, anulējot (atceļot) likumu vai likuma daļu.

Konstitucionālās tiesas tiesnešus ievēl Nacionālā Asambleja pēc Republikas prezidenta priekšlikuma. Deviņus tiesnešus ievēl uz deviņu gadu termiņu, atkārtota ievēlēšana nav iespējama. Nevienai valsts iestādei nav tiesības iejaukties Konstitucionālās tiesas, specializēto tiesu vai vispārējās piekritības tiesu tiesnešu darbā vai spriedumos.

Juridiskās datubāzes

Papildu informāciju par tiesām Slovēnijā var atrast Slovēnijas Republikas Augstākās tiesas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Noderīgas saites

Tiesu iestādes

Lapa atjaunināta: 02/11/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.