Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Sistemi ġudizzjarji nazzjonali

Awstrija

Din it-taqsima tal-Portal tagħti deskrizzjoni ġenerali tal-qrati fl-Awstrija.

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Organizzazjoni tal-ġustizzja - sistema ġudizzjarja

Flimkien mal-fergħat leġiżlattivi u eżekuttivi, il-ġudikatura titqies bħala t-tielet pilastru tal-gvern f'pajjiż fejn jipprevali l-istat tad-dritt. Skont il-kostituzzjoni federali Awstrijaka il-qrati ordinarji jappartjenu għall-livell federali. Is-sistema ġudizzjarja hija separata mis-sistema eżekuttiva fil-livelli kollha. Hemm ukoll oqsma tal-ġustizzja amministrati minn tribunali indipendenti li huma soġġetti għal regoli speċjali.

Is-sistema ġudizzjarja Awstrijaka tinkludi — apparti l-Ministeru tal-Ġustizzja — l-qrati ordinarji, l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku, il-ħabsijiet (ħabsijiet li fihom il-priġunieri jkunu qed jistennew li jittellgħu l-qorti u ħabsijiet li jinfurzaw is-sentenzi), u s-servizzi tal-probation, li fil-parti l-kbira huma operati mill-privat.

  1. Il-qrati ordinarji (ordentliche Gerichte) huma istituzzjonijiet tal-Istat li jiddeċiedu dwar talbiet skont il-liġi ċivili u dwar akkużi kriminali fi proċedimenti formali. Huma jiġu stabbiliti bil-liġi u jikkonsistu f'imħallfin indipendenti u imparzjali li ma jistgħux jitneħħew u lanqas jiġu trasferiti mill-kariġa tagħhom, u huma marbuta biss bil-liġi.
  2. L-Uffiċċji tal-prosekutur pubbliku (Staatsanwaltschaften) huma entitajiet speċjali separati mill-qrati. Il-kompitu ewlieni tagħhom huwa li jirrappreżentaw l-interess pubbliku fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja kriminali. Huma jmexxu l-investigazzjoni preliminari fi proċedimenti kriminali, iressqu l-akkużi u jmexxu l-prosekuzzjoni. Huma kkunsidrati li jifformaw parti mis-sistema tal-qorti ordinarja.
  3. Il-ħabsijiet huma responsabbli għall-infurzar ta’ sentenzi ta’ ħabs u ordnijiet ta’ detenzjoni.
  4. Is-servizzi ta’ probation huma parti mis-sistema ġudizzjarja wkoll. Dawn jieħdu ħsieb il-ħabsin b’sentenzi kondizzjonali u lill-ħabsin fuq probation. Dawn il-kompiti ġew ittrasferiti prinċipalment f’idejn assoċjazzjonijiet privati li, madankollu, huma taħt is-sorveljanza tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja.

Il-Ministru Federali tal-Ġustizzja huwa l-kap tal-amministrazzjoni ġudizzjarja; il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja huwa wieħed mill-korpi amministrattivi supremi tal-Istat Federali. Il-Ministru huwa membru tal-gvern federali, u huwa inkarigat mill-ġestjoni politika u l-koordinazzjoni u s-sorveljanza ġenerali tal-korpi assoċjati u d-dipartimenti.

Minbarra l-qrati ordinarji hemm ukoll il-Qorti Kostituzzjonali (Verfassungsgerichtshof), il-Qorti Superjuri Amministrattiva (Verwaltungsgerichtshof), u mill-1 ta’ Jannar 2014 'l hawn il-qrati amministrattivi. Fil-livell federali, hemm Qorti Amministrattiva Federali (Bundesverwaltungsgericht), u Qorti Federali għall-Finanzi (Bundesfinanzgericht), it-tnejn li huma bbażati fi Vjenna, għalkemm jippresedu ukoll f’lokalitajiet oħrajn. F’kull provinċja hemm qorti amministrattiva reġjonali (Landesverwaltungsgericht). Il-qrati amministrattivi huma barra mill-isfera ta’ responsabbiltà tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Il-qrati ordinarji jikkonsistu f'erba' livelli.

  • Il-qrati distrettwali (Bezirksgerichte),
  • il-qrati reġjonali (Landesgerichte), magħrufa anki bħala "qrati tal-prim istanza" (Gerichtshöfe erster Instanz),
  • il-qrati reġjonali superjuri (Oberlandsgerichte), magħrufa anki bħala "qrati tat-tieni istanza" (Gerichtshöfe zweiter Instanz), u
  • il-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof).

Bażijiet tad-dejta legali

Is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja Awstrijak jipprovdi informazzjoni ġenerali dwar is-sistema ġudizzjarja Awstrijaka.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta legali huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għas-sit tal-internet tal-Ministeru tal-Ġustizzja Awstrijak huwa mingħajr ħlas.

L-aħħar aġġornament: 29/08/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.