Sistemi ġudizzjarji nazzjonali

Awstrija

Din it-taqsima tal-Portal tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-qrati fl-Awstrija.

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

L-organizzazzjoni tal-ġustizzja – is-sistema ġudizzjarja

Flimkien mal-fergħat leġiżlattivi u eżekuttivi, il-ġudikatura titqies bħala t-tielet pilastru tal-gvern f'pajjiż fejn jipprevali l-istat tad-dritt. Il-ġudikatura tiżgura li l-liġijiet jiġu infurzati, flimkien mal-fergħa eżekuttiva. Is-sistema ġudizzjarja tinżamm separata mis-sistema eżekuttiva fil-livelli kollha. Il-qrati huma istituzzjonijiet tal-Istat stabbiliti bil-liġi u huma magħmula minn imħallfin indipendenti u imparzjali li ma jistgħux jitneħħew jew jiġu trasferiti mill-kariga u li jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom fuq il-bażi tal-liġi biss, soġġetti għal proċedura formali u ħielsa minn influwenzi esterni.

Is-sistema ġudizzjarja tikkonsisti mill-qrati ordinarji (ordentliche Gerichte) li jiddeċiedu dwar talbiet ta’ dritt ċivili u dwar akkużi kriminali, mill-qrati amministrattivi (Verwaltungsgerichte) u mill-Qorti Kostituzzjonali (Verfassungsgerichtshof). Il-qrati ordinarji jinkludu l-qrati distrettwali u reġjonali (Bezirks- und Landesgerichte), il-qrati reġjonali superjuri (Oberlandesgerichte), u l-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof) għal appelli finali f’kawżi ċivili u kriminali. Kull provinċja għandha qorti amministrattiva. Barra minn hekk, hemm Qorti Amministrattiva Federali (Bundesverwaltungsgericht) fi Vjenna b’ġuriżdizzjoni federali (u uffiċċji fi Graz, Linz u Innsbruck) u Qorti Fiskali Federali (Bundesfinanzgericht). Il-Qorti Amministrattiva Suprema (Verwaltungsgerichtshof) tisma’ l-appelli finali mill-Qrati Amministrattivi.

L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku (Staatsanwaltschaften) huma korpi speċjali li huma separati mill-qrati. Il-kompitu ewlieni tagħhom huwa li jirrappreżentaw l-interess pubbliku fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja kriminali. Huma jidderieġu l-investigazzjoni preliminari fi proċedimenti kriminali, iressqu l-akkużi u jmexxu l-prosekuzzjoni. Il-prosekuturi pubbliċi jitqiesu li jagħmlu parti mis-sistema tal-qorti ordinarja, iżda huma soġġetti għall-istruzzjonijiet tas-superjuri tagħhom. Fil-quċċata tal-ġerarkija tal-istruzzjonijiet hemm il-Ministru għall-Ġustizzja, li jrid iwieġeb lill-Parlament meta jwettaq dmirijietu. L-istruzzjonijiet iridu jkunu motivati u maħruġa bil-miktub, peress li se jiġu inklużi fil-fajl. Il-ħabsijiet (Justizanstalten) huma responsabbli għall-eżekuzzjoni ta’ sentenzi ta’ priġunerija u ordnijiet oħra ta’ detenzjoni. Huma responsabbli għal żamma taħt arrest, l-infurzar ta’ sentenzi ta’ priġunerija u kwalunkwe ordni għal detenzjoni preventiva (Maßnahmenvollzug). Il-ħabsijiet jistgħu jieħdu l-forma ta’ faċilitajiet reġjonali għal żamma taħt arrest ((Landesgerichtliche Gefangenenhäuser), ċentri korrettivi għall-infurzar ta’ sentenzi ta’ priġunerija (Strafvollzugsanstalten für den Vollzug von Freiheitsstrafen) jew ċentri psikjatriċi siguri (Forensisch Therapeutische Zentren) għall-infurzar ta’ ordnijiet ta’ detenzjoni preventiva. Iċ-ċentri korrettivi jinkludu ċentri korrettivi speċjali (Sonderanstalten) għall-adolexxenti, u għan-nisa. Il-prinċipju wara ċ-ċentru korrettiv modern huwa li l-priġunieri jiġu mċaħħda mil-libertà iżda bl-għan li jiġu megħjuna jsiru ċittadini li josservaw il-liġi u li jkunu kapaċi jadattaw għall-ħtiġijiet tal-ħajja f’komunità, u li ma jħalluhomx jaddottaw imġieba kriminali (riabilitazzjoni soċjali). Barra minn hekk, jenħtieġ li ċ-ċentru jgħinhom jifhmu għaliex l-imġieba li wasslet għas-sentenza tagħhom kienet soċjalment inaċċettabbli.

Is-servizzi ta’ probation (Bewährungshilfeeinrichtungen) jieħdu ħsieb persuni b'sentenzi kondizzjonali u priġunieri meħlusa taħt probation. Fil-biċċa l-kbira tagħhom, dawn il-kompiti ġew ittrasferiti f’idejn assoċjazzjonijiet privati li, madankollu, huma taħt is-sorveljanza tal-Ministeru Federali għall-Ġustizzja.

Strettament, il-ġudikatura fl-Awstrija hija magħmula mill-qrati ordinarji, il-prosekuturi pubbliċi, il-ħabsijiet u s-servizzi ta' probation. Il-Ministru Federali għall-Ġustizzja jmexxi s-sistema ġudizzjarja bħala l-awtorità suprema. Huma responsabbli mill-Ministeru Federali għall-Ġustizzja. Il-Ministru Federali għall-Ġustizzja huwa membru tal-gvern federali, u huwa inkarigat mill-ġestjoni politika u l-koordinazzjoni fil-ministeru u s-sorveljanza ġenerali tal-entitajiet assoċjati u d-dipartimenti kollha.

Il-qrati ordinarji jistgħu jinqasmu f'diversi livelli:

  • il-Qrati distrettwali (Bezirksgerichte)
  • il-Qrati reġjonali (Landesgerichte), magħrufin ukoll bħala “qrati tal-prim’istanza” (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • il-Qrati reġjonali superjuri (Oberlandesgerichte), magħrufa wkoll bħala qrati tat-tieni istanza (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Il-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof)

Bażijiet tad-data legali

Il-Portal tal-Ġustizzja Awstrijak jipprovdi informazzjoni ġenerali dwar is-sistema ġudizzjarja Awstrijaka.

L-aċċess għall-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-Portal tal-Ġustizzja Awstrijak huwa mingħajr ħlas.

L-aħħar aġġornament: 25/10/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.