Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Sistemi ġudizzjarji nazzjonali

Olanda

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni ġenerali tas-sistema tal-qrati fl-Olanda.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Organizzazzjoni tal-ġustizzja – sistemi ġudizzjarji

Amministrazzjoni tal-qrati

Il-Kunsill għall-Ġudikatura huwa parti mis-sistema ġudizzjarja, iżda ma jamministrax il-ġustizzja huwa stess. Huwa ħa f’idejh ir-responsabbiltà għal numru ta’ kompiti mingħand il-Ministru tal-Ġustizzja. Dawn il-kompiti għandhom natura operattiva u jinkludu l-allokazzjoni tal-baġits, is-sorveljanza tal-ġestjoni finanzjarja, il-politika dwar il-persunal, it-Teknoloġija tal-Komunikazzjoni u tal-Informatika (ICT) u l-akkomodazzjoni. Il-Kunsill jappoġġja lill-qrati fit-twettiq tal-kompiti tagħhom f’dawn l-oqsma. Ingħata wkoll il-kompiti li jippromwovi l-kwalità tas-sistema ġudizzjarja u li jagħti pariri dwar il-leġiżlazzjoni l-ġdida, li għandhom implikazzjonijiet għall-mod kif tiġi amministrata l-ġustizzja. Il-Kunsill jagħmilha wkoll ta’ portavuċi għall-ġudikatura fid-dibattiti pubbliċi u politiċi.

Il-kompiti tal-Kunsill għandhom x’jaqsmu ma’ kwistjonijiet operattivi (fl-iktar sens wiesa’ tat-terminu), ma’ kwistjonijiet ta’ baġit u mal-aspetti kwalitattivi tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

Il-Kunsill għandu rwol ċentrali f’termini ta’ preparazzjoni, implimentazzjoni u ġustifikazzjoni tal-baġit tas-sistema ġudizzjarja. Is-sistema tal-baġit hija bbażata fuq sistema ta’ kejl tal-ammont ta’ xogħol li tinżamm aġġornata mill-Kunsill. Il-Kunsill jinkoraġġixxi u jissorvelja l-iżvilupp tal-proċeduri operattivi fil-ġestjoni ta’ kuljum tal-qrati. Il-kompiti speċifiċi inkwistjoni huma l-politika dwar il-persunal, l-akkomodazzjoni, l-ICT u l-affarijiet esterni. Il-Kunsill għandu firxa ta’ setgħat statutorji formali, li jagħtuh il-possibbiltà li jwettaq dawn il-kompiti. Pereżempju, il-Kunsill ingħata s-setgħa li joħroġ struzzjonijiet ġenerali vinkolanti rigward il-politika operattiva, għalkemm jippreferi jeżerċita din is-setgħa l-inqas possibbli.

Il-Kunsill huwa responsabbli mir-reklutaġġ, mis-selezzjoni u mit-taħriġ tal-uffiċjali ġudizzjarji u tal-qrati. Huwa jwettaq il-kompiti tiegħu f’dawn l-oqsma f’konsultazzjoni mill-qrib mal-kunsilli tal-qrati. Il-Kunsill għandu influwenza kbira meta jinħatru l-membri tal-kunsill tal-qrati.

Il-kompitu tal-Kunsill rigward il-kwalità tas-sistema ġudizzjarja jinvolvi l-promozzjoni ta’ applikazzjoni uniformi tal-liġi u t-titjib tal-kwalità ġudizzjarja. Minħabba t-trikkib fil-kontenut tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji, il-Kunsill m’għandu l-ebda setgħa mandatorja f’dan il-qasam.

Il-Kunsill għandu wkoll kompitu ġenerali ta’ konsulenza. Huwa jagħti pariri lill-gvern dwar liġijiet ġodda li jkollhom implikazzjonijiet għas-sistema ġudizzjarja. Dan il-proċess iseħħ f’konsultazzjoni kontinwa mal-membri tal-kunsilli tal-qrati.

Għalkemm il-Kunsill għandu setgħat formali għad-dispożizzjoni tiegħu, ir-relazzjoni bejn il-Kunsill u l-qrati m’għandiex titqies bħala relazzjoni ġerarkika. Il-Kunsill jiffissa għalih innifsu l-mira primarja li jagħti apoġġ lill-qrati fejn għandhom x’jaqsmu l-kompiti tagħhom. Sabiex ikun żgur li d-diversi kompiti jiġu kkompletati b’mod xieraq, il-Kunsill jikkonsulta regolarment lill-presidenti tal-qrati, lid-diretturi tal-operazzjonijiet, lill-kapijiet tas-setturi u lill-Bord tar-Rappreżentanti (entità konsultattiva magħmula minn rappreżentanti tal-qrati).

Tipi ta' qrati – deskrizzjoni fil-qosor

Qrati Distrettwali

Il-Pajjiżi l-Baxxi huma maqsumin fi 11-il distrett, kull wieħed bil-qorti tiegħu. Kull qorti għandha għadd ta’ qrati subdistrettwali. Il-qorti tad-distrett hija magħmula minn massimu ta’ ħames setturi. Dawn dejjem jinkludu s-settur amministrattiv, is-settur ċivili, is-settur kriminali u s-settur subdistrettwali. Il-każijiet tal-familja u tal-minorenni ħafna drabi jitqiegħdu f’settur separat, kif inhu xi drabi l-każ fir-rigward tal-amministrazzjoni tal-liġi li tikkonċerna l-barranin. Il-bord tal-qorti huwa liberu li jiddetermina kwistjonijiet bħal dawn.

Setturi

Sottodistrett

Huwa relattivament sempliċi għaċ-ċittadini ordinarji biex iressqu l-kawżi biex jinstemgħu quddiem is-settur sottodistrettwali. Dan ifisser li huma jkollhom id-dritt li jargumentaw il-kawżi tagħhom u m’għandux għalfejn ikollhom avukat biex jirrappreżentahom fil-qorti. F’termini ta’ liġi ċivili, l-imħallef sottodistrettwali jittratta l-kawżi kollha li jinvolvu kiri, kuntratt ta’ kiri bil-possibbiltà ta’ xiri (hire purchase) u impjieg, kif ukoll it-tilwim kollu li jinvolvi ammont inqas minn €5,000.

Fil-liġi kriminali, l-imħallef sottodistrettwali jittrattata biss ir-reati minuri. Ta’ spiss, dawn ikunu kawżi fejn il-pulizija jew il-prosekutur pubbliku tkun issuġġeriet li jintlaħaq ftehim. Jekk l-akkużat jirrifjuta li jaċċetta tali proposta, mela l-każ jidher quddiem l-imħallef subdistrettwali. L-imħallef subdistrettwali ġeneralment jagħti sentenza orali immedjatament wara s-sessjoni.

Liġi kriminali

L-imħallfin fis-settur kriminali jittrattaw il-kawżi kriminali kollha li ma jitressqux quddiem imħallef sottodistrettwali. Dawn il-kawżi jistgħu jinstemgħu f’diviżjonijiet b’imħallef wieħed jew f’diviżjonijiet bin-numru sħiħ ta’ mħallfin, jiġifieri tlieta. Id-diviżjoni bin-numru sħiħ ta’ mħallfin tittratta kawżi iktar kumplessi u l-kawżi kollha fejn il-prosekuzzjoni titlob sentenza ta’ iktar minn sena ħabs.

Liġi ċivili / liġi tal-familja

Is-settur ċivili jieħu ħsieb anki l-kawżi li ma jiġux speċifikatament allokati lill-imħallef subdistrettwali. Il-parti l-kbira ta’ dawn jiġu deċiżi minn imħallef wieħed, imma hawnhekk ukoll, hawn diviżjonijiet bin-numru sħiħ ta’ mħallfin, jiġifieri tlieta, biex jittrattaw kawżi iktar kumplessi. Numru ta’ qrati distrettwali għandhom settur separat għall-kawżi dwar il-familja u l-minorenni, meta n-numru ta’ tali kawżi jkun wieħed konsiderevoli.

Liġi amministrattiva

Bi ftit eċċezzjonijiet, it-tilwim amministrattiv jinstema’ mill-qorti distrettwali; f’bosta kawżi, is-seduta mis-settur tal-liġi amministrattiva tkun ippreċeduta minn proċedura ta’ oġġezzjoni taħt l-awspiċi tal-awtoritajiet amministrattivi. Normalment, dawn il-kawżi jinstemgħu fid-diviżjoni tal-imħallef uniku, imma hawnhekk ukoll, il-qorti distrettwali tista’ tiddeċiedi li taħtar tlitt imħallfin għaliex kawża tkun kumplessa jew tinvolvi kwistjonijiet fundamentali. Jekk il-qorti distrettwali inkwistjoni ma jkollha l-ebda settur separat biex jieħu ħsieb il-kawżi rregolati mil-liġi dwar il-frustieri, tali kawżi jiġu ttrattati mis-settur tal-liġi amministrattiva jew minn diviżjoni tiegħu. F’kawżi li jinvolvu impjegati taċ-Ċivil u kwistjonjiet ta’ sigurtà soċjali, l-appell jiġi deċiż minn tribunal tal-appelli speċjali – it-Tribunal Ċentrali tal-Appelli – u, fil-parti l-kbira tal-każi l-oħra, mid-Diviżjoni tal-Ġurisdizzjoni Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat.

Qrati tal-Appell

Il-11-distrett huma maqsumin f’erba’ żoni ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Appell: The Hague u Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden u 's-Hertogenbosch. Rigward il-liġi kriminali u dik ċivili, l-imħallfin tal-Qorti tal-Appell jitrattaw biss il-kawżi fejn ġie ppreżentat appell mis-sentenza li tkun qatgħet il-qorti distrettwali. Il-Qorti tal-Appell teżamina mill-ġdid il-fatti tal-kawża u tasal għall-konklużjonijiet tagħha. Fil-parti l-kbira tal-kawżi, id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell tista’ tiġi kkontestata b’appell fil-kassazzjoni quddiem il-Qorti Suprema tal-Olanda. Minbarra l-kawżi kriminali u ċivili, il-Qorti tal-Appell tittratta wkoll l-appelli kollha rigward stimi tat-taxxi, fil-kapaċità tagħha ta’ qorti amministrattiva.

Tribunali Speċjali

It-Tribunal Ċentrali tal-Appelli huwa bord tal-appell li huwa prinċipalment attiv fl-oqsma legali li għandhom x’jaqsmu mas-sigurtà soċjali u mas-servizz ċivili. F’dawn l-oqsma, huwa l-ogħla awtorità ġudizzjarja. It-Tribunal huwa bbażat f’Utrecht.

It-Tribunal tal-Appelli Kummerċjali u Industrijali huwa qorti amministrattiva speċjali, li jagħti deċiżjonijiet rigward tilwim fil-qasam tal-liġi amministrattiva soċjo-ekonomika. Barra minn hekk, dan it-tribunal tal-appelli jiddeċiedi wkoll dwar l-appelli għal liġijiet speċifiċi, bħall-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Att dwar it-Telekomunikazzjonijiet. It-Tribunal huwa bbażat fl-Aja.

Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema tal-Olanda, li tinsab fl-Aja, teżamina jekk qorti inferjuri tkunx applikat il-liġi b’mod xieraq biex tilħaq id-deċiżjoni tagħha. F’dan l-istadju, il-fatti tal-kawża kif ġew stabbiliti mill-qorti inferjuri ma jistgħux jiġu diskussi iktar. L-appell fil-kassazzjoni għalhekk jissodisfa funzjoni importanti billi jippromwovi l-unità tal-liġi.

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib l-informazzjoni li trid fis-sit elettroniku ddedikat għas-Sistema ġudizzjarja fl-Olanda.

Il-ġurisprudenza tinsab f’bażi tad-dejta legali waħda.

L-aċċess għal dawn il-bażijiet tad-dejta huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Links relatati

Rechtspraak

L-aħħar aġġornament: 07/03/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.