Sistemi ġudizzjarji nazzjonali

Slovakkja

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali lejn is-sistema ġudizzjarja fis-Slovakkja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

Organizzazzjoni tal-ġustizzja - sistemi ġudizzjarji

Eżerċizzju tas-setgħa ġudizzjarja

Is-setgħa ġudizzjarja fis-Slovakkja hija eżerċitata mill-qrati ordinarji u mill-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Slovakka (Ústavný súd Slovenskej republiky).

Is-setgħa ġudizzjarja fis-Slovakkja hija eżerċitata minn qrati indipendenti u imparzjali. Is-setgħa ġudizzjarja fil-livelli kollha hija eżerċitata separatament minn korpi oħra tal-Istat.

Il-president ta’ qorti huwa responsabbli għall-eżerċizzju tas-setgħa ġudizzjarja.

Amministrazzjoni tal-qrati

L-amministrazzjoni tal-qrati fis-Slovakkja hija mmexxija, sa fejn stabbilit mil-liġi, mill-Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk u l-president tal-qorti, li huwa wkoll il-korp statutorju tal-qorti. Sa fejn stabbilit mil-liġi, l-amministrazzjoni tal-qorti tiġi mmexxija wkoll mid-direttur amministrattiv tal-qorti u mill-Kunsill Ġudizzjarju tar-Repubblika Slovakka.

Tipi ta’ qrati - deskrizzjoni qasira

Sistema ta’ qrati ordinarji

 • il-qrati distrettwali (okresné súdy) (54)
 • il-qrati reġjonali (krajské súdy) (8)
 • il-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • il-Qorti Kriminali Speċjalizzata (Špecializovaný trestný súd)

Ġerarkija tal-qrati

Skont l-Att Nru 757/2004 dwar il-qrati u li jemenda ċerti atti oħra, kif emendat:

 1. Il-qrati distrettwali jaġixxu bħala qrati tal-prim’ istanza f’kawżi ċivili u kriminali, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mir-regoli dwar il-proċeduri fil-qorti.
 2. Il-qrati distrettwali jisimgħu wkoll kawżi elettorali, meta dan ikun stipulat minn dispożizzjonijiet legali speċifiċi.
 3. Il-qrati reġjonali jaġixxu bħala qrati tat-tieni istanza f’każijiet ċivili u kriminali li jkunu nstemgħu fil-qrati distrettwali fl-ewwel istanza.
 4. Ir-regoli li jirregolaw il-proċedimenti tal-qorti jispeċifikaw it-tipi ta’ kawżi ċivili u kriminali li fihom il-qrati reġjonali jaġixxu bħala qrati tal-prim’istanza.
 5. Il-qrati reġjonali jaġixxu bħala qrati tal-prim’ istanza f’kawżi amministrattivi, ħlief fejn ikun stipulat minn dispożizzjonijiet legali speċifiċi.
 6. Il-qrati reġjonali jisimgħu wkoll kawżi oħra, fejn stipulat minn dispożizzjonijiet legali speċifiċi (pereż. l-Att Nru 166/2003 dwar il-protezzjoni tal-privatezza kontra l-użu mhux awtorizzat tat-teknoloġija tal-informazzjoni u li jemenda ċerti atti oħra, u l-Att dwar il-protezzjoni kontra l-interċettazzjoni tal-komunikazzjonijiet).
 7. Il-Qorti Suprema għandha ġuriżdizzjoni f:
  • f’appelli ordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qrati reġjonali u l-Qorti Kriminali Speċjalizzata;
  • f’appelli straordinarji kontra deċiżjonijiet minn qrati distrettwali, qrati reġjonali, il-Qorti Kriminali Speċjalizzata u l-Qorti Suprema;
  • fl-assenjazzjoni mill-ġdid tal-kawżi lil qorti li ma tkunx il-qorti kompetenti, fejn previst mir-regoli li jirregolaw il-proċedimenti tal-qorti;
  • f’każijiet oħra, fejn previst mil-liġi jew minn trattat internazzjonali.

Il-Qorti Suprema tirrevedi d-deċiżjonijiet meħuda mill-qrati f’każijiet fejn tkun ingħatat sentenza finali.

Il-Qorti Suprema tissorvelja l-interpretazzjoni uniformi u l-applikazzjoni konsistenti tal-liġijiet u atti oħra ta’ applikazzjoni ġenerali:

 • permezz tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha stess;
 • billi toħroġ opinjonijiet bl-għan li junifikaw l-interpretazzjoni tal-liġijiet u atti oħra ta’ applikazzjoni ġenerali;
 • bil-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet finali tal-qorti ta’ sinifikat ewlieni fir-Rapporti tal-Opinjonijiet tal-Qorti Suprema u d-Deċiżjonijiet tal-Qrati tar-Repubblika Slovakka.

Bażijiet ta’ data ġuridiċi

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka.

Links relatati

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 12/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.