Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Oostenrijk

Op deze pagina van de portal vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Oostenrijk.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Organisatie van de rechtspraak – rechtssysteem

Naast de wetgevende en de uitvoerende macht wordt de rechterlijke macht gezien als de derde pijler van de rechtsstaat. Krachtens de wet op de federale grondwet berust de rechterlijke macht uitsluitend bij het federale niveau. De rechterlijke organisatie is op alle niveaus gescheiden van het bestuurlijke apparaat. Voor elk niveau van de rechterlijke macht, die door onafhankelijke rechterlijke instanties wordt uitgeoefend, zijn er bijzondere regelingen vastgesteld.

Het Oostenrijkse gerechtelijk apparaat omvat - naast het bondsministerie van Justitie - de gewone rechtbanken, de diensten van het openbaar ministerie, het gevangeniswezen (justitiële inrichtingen voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en detentieruimten binnen rechtbanken) en (grotendeels door een privaatrechtelijk orgaan verstrekte) voorzieningen in het kader van de vervulling van de proeftijd.

  1. De gewone rechtbanken zijn overheidsinstellingen die in een formele procedure beslissen over civielrechtelijke vorderingen en strafrechtelijke aanklachten. Zij zijn bij wet opgericht en bestaan uit onafhankelijke en onpartijdige rechters, die niet overgeplaatst kunnen worden noch uit hun ambt ontzet, en die slechts door het recht zijn gebonden.
  2. De diensten van het openbaar ministerie zijn speciale organen die losstaan van de rechtbanken. Hun voornaamste taak is het behartigen van het publieke belang in de strafrechtspleging, in welk verband zij leiding geven aan vooronderzoeken en het opstellen van de aanklacht, en optreden als vervolger in strafzaken. Openbare aanklagers zijn organen van de gewone rechtbanken.
  3. In de inrichtingen van het gevangeniswezen worden vrijheidsstraffen of andere maatregelen ten uitvoer gelegd.
  4. Voorzieningen in het kader van de vervulling van de proeftijd maken eveneens deel uit van het gerechtelijk apparaat Zij zijn bestemd voor personen met een voorwaardelijke veroordeling en gedetineerden die in vrijheid worden gesteld in het kader van een proefverlof. Deze taken zijn grotendeels overgedragen aan particuliere instellingen, waarop overigens wel toezicht wordt uitgeoefend door het bondsministerie van Justitie.

De bondsminister van Justitie staat aan de top van de rechterlijke organisatie. De bondsminister van Justitie is lid van de bondsregering en is verantwoordelijk voor het beleid, de coördinatie en de supervisie betreffende de rechterlijke organisatie en alle betrokken diensten.

Naast de gewone rechtbanken zijn er in Oostenrijk ook nog een Grondwettelijk Hof en een Administratief Hof, en - sinds 1 januari 2014 - administratieve rechtbanken. Op federaal niveau zijn er een Federale Administratieve Rechtbank en een Federale Financiële Rechtbank opgericht, die beide in Wenen zijn gevestigd, maar die ook regionale afdelingen in andere steden hebben. Daarnaast is er in elke deelstaat een regionale administratieve rechtbank. Die instanties maken in Oostenrijk geen deel uit van justitie.

Niveaus gewone rechtbanken

  • Districtsrechtbanken,
  • Arrondissementsrechtbanken (ook rechtbanken van eerste aanleg genoemd),
  • Hoven van beroep (ook rechtbanken van tweede aanleg genoemd),
  • Hooggerechtshof.

Juridische gegevensbanken

Op het portaal van het Oostenrijkse ministerie Justitie vindt u algemene informatie over de rechterlijke organisatie in Oostenrijk.

Is de toegang tot de juridische gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot het portaal van het Oostenrijkse ministerie van Justitie is kosteloos.

Laatste update: 29/08/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.