Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Het gerechtelijk stelsel van de Republiek Kroatië

Volgens de grondwet van de Republiek Kroatië is de staatsmacht georganiseerd volgens het beginsel van de scheiding der machten, zodat de wetgevende macht wordt uitgeoefend door het parlement, de uitvoerende macht door de regering en de rechterlijke macht door de gerechten. Als houders van de rechterlijke macht spreken de gerechten recht op basis van de grondwet, de overige wet- en regelgeving en de internationale verdragen die Kroatië heeft ondertekend en geratificeerd. De rechterlijke functie wordt vervuld door rechters die zijn benoemd door de staatsraad voor de rechterlijke macht. Rechters oefenen hun rechterlijke taken volledig onafhankelijk en autonoom uit en genieten wettelijke immuniteit. Ze worden voor het leven benoemd en mogen naast het rechterlijk ambt geen andere functie uitoefenen.

Organisatie van het gerechtelijk stelsel

Het ministerie van Justitie

 • verricht wettelijke en andere taken in verband met

burgerlijk, straf- en handelsrecht en het beheer van de administratieve rechtspleging, de samenstelling, de werking en de beroepsopleiding van rechters, openbare aanklagers, gerechtelijk personeel en personeel van overheidsinstanties belast met de vervolging van overtredingen en tenuitvoerlegging van strafsancties, administratieve en andere taken in verband met de werkzaamheden van notarissen en openbare aanklagers, griffierechten en vergoedingen voor notarissen, internationale rechtshulp en andere vormen van rechtshulp, tenuitvoerlegging van strafsancties, strafkwijtschelding en vervroegde vrijlating, automatisering, institutionalisering en coördinatie van het hulpverleningssysteem voor slachtoffers en getuigen binnen de rechterlijke macht, activiteiten in verband met informatieverstrekking en hulpverlening aan slachtoffers en getuigen, kwesties in verband met de betaling van schadevergoeding aan personen die ten onrechte zijn aangehouden of veroordeeld, en administratieve taken in verband met schadevergoedingen voor slachtoffers van een misdrijf,

 • houdt toezicht op de werking van het gerechtelijk stelsel, het bureau van de openbare aanklager en de instanties voor de behandeling van overtredingen,
 • verricht administratieve en andere taken in verband met

eigendomsrechten, onroerendgoedkwesties in verband met onteigeningen en andere beperkingen op eigendom, onroerendgoedkwesties in verband met bouwwerkzaamheden, landbouw- en bosgrond, landinrichting, koop- en verkoop van grond en gebouwen en landbouwactiviteiten die niet onder de bevoegdheid van andere administratieve organen vallen, onroerend goed van vreemdelingen, schadevergoedingen voor onder het Joegoslavische communistische regime in beslag genomen goederen die niet onder de bevoegdheid van andere administratieve organen vallen, en de kwestie van Kroatië als rechtsopvolger met betrekking tot de goederen, rechten en verplichtingen van de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië,

 • de samenwerking van de nationale regering met internationale strafgerechten, de vertegenwoordiging van Kroatië voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, het Internationaal Gerechtshof en andere internationale gerechten, tenzij bij regeringsbesluit uitdrukkelijk anders is bepaald, en taken in verband met de bescherming van mensenrechten en de rechten van nationale minderheden,
 • de deelname van Kroatië aan activiteiten van de organen van de Europese Unie op terreinen die onder de bevoegdheid van het ministerie vallen,
 • andere taken die volgens de wet onder de bevoegdheid van het ministerie vallen.

De gerechtelijke academie

De gerechtelijke academie is een onafhankelijke overheidsinstelling die kwalitatief hoogwaardige initiële beroepsopleidingen verzorgt voor rechterlijke ambtenaren in opleiding en studenten op de rijksschool voor rechterlijke ambtenaren en die de permanente bijscholing van rechterlijke ambtenaren en gerechtelijke adviseurs organiseert en voortdurend verbetert.

Samenstelling

 1. Rijksschool voor rechterlijke ambtenaren
 2. Dienst voor de beroepsopleiding van rechterlijke ambtenaren (in opleiding) en gerechtelijke adviseurs
  • Regionale centra bij de districtsrechtbanken te Zagreb, Split, Rijeka, Osijek en Varaždin
  • De directie van de gerechtelijke academie bestaat uit rechters, openbare aanklagers, hoogleraren en andere deskundigen

De gerechtelijke academie neemt actief deel aan internationale samenwerkingsprojecten en is betrokken bij EU-projecten, als begunstigde en als deelnemer. De projecten zijn gericht op institutionele versterking van de academie en de beroepsontwikkeling van haar doelgroepen.

Wet op de gerechtelijke academie

De gerechten in Kroatië

De wet op de rechterlijke organisatie regelt de organisatie en bevoegdheden van de gerechten.

De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de gerechten als afzonderlijke tak van de staatsmacht. De gerechten oefenen die macht volledig autonoom en onafhankelijk uit binnen de in de wetgeving vastgestelde reikwijdte en bevoegdheden.

De gerechten beschermen de Kroatische rechtsorde, zoals vastgelegd in de grondwet, de andere wetten en internationale verdragen en waarborgen de uniforme toepassing van het recht en de gelijkheid van eenieder voor de wet.

De gerechten behandelen zaken betreffende de fundamentele rechten en plichten van de mens, de rechten en plichten van de Republiek Kroatië en autonome lokale en regionale administratieve organen en de rechten en plichten van andere rechtspersonen. Zij leggen sancties en andere maatregelen op aan daders van in de wet omschreven misdrijven en overtredingen, toetsen de rechtmatigheid van algemene en bijzondere wetten van overheden, nemen kennis van geschillen betreffende de persoonlijke betrekkingen tussen burgers en van arbeids-, handels-, eigendoms- en andere burgerlijke geschillen, en behandelen andere rechtszaken waarvoor ze volgens de wet bevoegd zijn.

De gerechten spreken recht op basis van de grondwet, de overige wetgeving, internationale verdragen en andere rechtsbronnen.

De rechterlijke macht wordt in de Republiek Kroatië uitgeoefend door gewone en gespecialiseerde gerechten en het hooggerechtshof.

De gewone gerechten zijn de gemeentelijke en de districtsrechtbanken.

De gespecialiseerde gerechten zijn de handelsrechtbanken, administratieve rechtbanken en politierechtbanken en de hoge handelsrechtbank, hoge administratieve rechtbank en hoge politierechtbank.
De gemeentelijke en politierechtbanken zijn bevoegd voor het grondgebied van een of meer gemeenten of voor delen van een stedelijk gebied, en de districts-, handels- en administratieve rechtbanken zijn bevoegd voor het grondgebied van een of meer districten.
De hoge handelsrechtbank, de hoge administratieve rechtbank, de hoge politierechtbank en het hooggerechtshof zijn bevoegd voor het hele grondgebied van de Republiek Kroatië.

Het hooggerechtshof is de hoogste rechterlijke instantie in Kroatië.

Bij wet kunnen nog andere gewone of gespecialiseerde gerechten worden ingesteld die bevoegd zijn op een bepaald technisch of rechtsgebied.

Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië

Districtsrechtbanken (15)

Hoge handelsrechtbank (1)

Hoge administratieve rechtbank (1)

Hoge politierechtbank (1)

Gemeentelijke rechtbanken (67)

Handelsrechtbanken (7)

Administratieve rechtbanken (4)

Politierechtbanken (61)

NB: op 1 april 2015 wordt een nieuw netwerk van gemeentelijke en handelsrechtbanken opgericht, dat zal bestaan uit 24 gemeentelijke en 8 handelsrechtbanken. Op 1 juli 2015 wordt een nieuw netwerk van 22 politierechtbanken opgericht. Op deze rechtbanken zal de wet op de rechterlijke organisatie (jurisdictie en zetel van de rechtbanken) (OG 128/14) van toepassing zijn.
De informatie op deze pagina is momenteel up-to-date, maar zal op 1 april 2015 en 1 juli 2015 worden gewijzigd.

Het hooggerechtshof is gevestigd in Zagreb.

 1. Het waarborgt de uniforme toepassing van het recht en de gelijkheid van iedereen voor de wet.
 2. Het behandelt gewone rechtsmiddelen, mits dat in een specifieke wet is vastgesteld.
 3. Het behandelt buitengewone rechtsmiddelen tegen einduitspraken van een Kroatische rechter.
 4. Het beslecht bevoegdheidsconflicten, mits dat in een specifieke wet is vastgesteld.
 5. Het bespreekt actuele juridische vraagstukken betreffende de rechtspraktijk, analyseert de behoefte aan beroepsontwikkeling voor rechters, gerechtelijke adviseurs en rechterlijke ambtenaren in opleiding en verricht andere bij wet voorgeschreven activiteiten.

Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Telefoon: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Fax: +385 1 481 00 35
E-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Wet op de rechterlijke organisatie

Wet op de rechterlijke organisatie (jurisdictie en zetel van de rechtbanken) (OG 128/14)

Deze wetten zijn momenteel van kracht.
De nieuwe wet op de rechterlijke organisatie (jurisdictie en zetel van de rechtbanken) is gepubliceerd in het staatsblad (Narodne novine 128/14) en treedt gedeeltelijk op 1 aprilhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html 2015 en gedeeltelijk op 1 juli 2015 in werking en vervangt dan de bestaande wetten.

Bureau ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad

Het Bureau ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad is een speciaal bureau van de openbare aanklager, dat bevoegd is voor het hele grondgebied van de Republiek Kroatië. Het Bureau verricht vervolgingstaken in zaken betreffende corruptie en georganiseerde misdaad.

Bureau ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
Telefoon: +385 4591 874
Fax: + 385 1 4591 878
E-mail: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Wet betreffende het Bureau ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad

Laatste update: 20/07/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.