Nationale rechtssystemen

Denemarken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Denemarken.

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Organisatie van justitie – rechtssystemen

De Deense rechterlijke organisatie kent de volgende onderdelen:

  • het Hooggerechtshof (Højesteret);
  • de twee gerechtshoven (Østre Landsret en Vestre Landsret);
  • het Zeevaart- en handelsgerecht (Sø- og Handelsret);
  • de kadastrale rechtbank (Tinglysningsretten);
  • 24 arrondissementsrechtbanken;
  • de gerechten van de Faeröer en Groenland;
  • de Raad voor procesverlof (Procesbevillingsnævnet);
  • het Bijzonder klachtgerecht (Særlige Klageret);
  • de Deense Raad voor rechterlijke benoemingen (Dommerudnævnelsesrådet) en
  • de Deense beheersdienst van hoven en rechtbanken (Domstolsstyrelsen).

Beheer van de rechtbanken

De rechtscolleges worden beheerd door de Deense beheersdienst van hoven en rechtbanken, die sinds 1 juli 1999 als onafhankelijke instelling bestaat. Deze dienst zorgt voor een correct en adequaat beheer van de werknemers, gebouwen, financiële en IT-middelen van de rechtscolleges en van de Raad voor procesverlof.

Aan het hoofd van de Deense beheersdienst van hoven en rechtbanken staan een raad van beheer en een directeur. De dienst valt onder het Deense ministerie van Justitie, maar de minister heeft geen bevoegdheid om instructies te geven en kan beslissingen van de beheersdienst niet ongedaan maken.

De raad van beheer is het uitvoerend orgaan met algemene aansprakelijkheid voor de activiteiten van de Deense beheersdienst van hoven en rechtbanken. De directeur, die wordt benoemd en kan worden ontslagen door de raad van beheer, is belast met de dagelijkse leiding van de dienst. De directeur hoeft geen graad in de rechten te hebben.

De samenstelling van de raad van beheer van de Deense beheersdienst van hoven en rechtbanken is bij wet bepaald. De raad van beheer heeft 11 leden, van wie er acht de rechtscolleges vertegenwoordigen, één advocaat is en twee beschikken over speciale kennis op het gebied van management en maatschappelijke onderwerpen.

Juridische gegevensbanken

Raadpleeg voor meer informatie het regelmatig geactualiseerde overzicht van het Deense rechtssysteem.

Links

Autoriteit Burgerzaken (Civilstyrelsen)

Laatste update: 04/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.