Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Finland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het gerechtelijke apparaat in Finland.

Inhoud aangereikt door
Finland

De rechterlijke macht – de rechterlijke organisatie

Algemeen genomen omvat het Finse stelsel van rechtspleging:

  • onafhankelijke rechtbanken; gewone rechtbanken, administratieve rechtbanken en gespecialiseerde rechtbanken
  • het openbaar ministerie
  • de handhavingsinstanties (die toezien op de tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraken)
  • het gevangeniswezen (dat vrijheidsstraffen ten uitvoer legt)
  • publieke rechtsbijstand, advocaten en raadslieden met een beroepsvergunning

De rechterlijke macht kan ook enkel naar de rechtscolleges verwijzen.

Artikel 98 van de Finse grondwet bevat een overzicht van de verschillende rechtbanken. De algemene rechtbanken omvatten het Hooggerechtshof, de hoven van beroep en de districtsrechtbanken. De algemene administratieve rechtbanken omvatten het Administratief Hooggerechtshof en de administratieve rechtbanken.

De hoogste rechterlijke macht berust bij het Hooggerechtshof voor civiele en strafzaken en bij het Administratief Hooggerechtshof voor bestuursrechtelijke zaken. De twee hooggerechtshoven oefenen tevens toezicht uit op de toepassing van het recht in hun eigen bevoegdheidsgebied. In Finland bestaan er ook gespecialiseerde rechtbanken, waarvoor er afzonderlijke wetten gelden.

De onafhankelijke en autonome positie van rechters wordt gewaarborgd door een bepaling van de grondwet die stelt dat rechters slechts bij rechterlijke beslissing uit hun ambt kunnen worden ontzet. Rechters kunnen niet tegen hun wil worden overgeplaatst, tenzij de overplaatsing plaatsvindt in het kader van een reorganisatie van het gerechtelijke apparaat.

Krachtens artikel 21 van de grondwet heeft eenieder het recht op een snelle en passende behandeling van zijn of haar zaak door een wettelijk bevoegde rechter of andere instantie. Volgens artikel 21, lid 2, zijn openbaarheid van de procedure en het recht om gehoord te worden, het recht op een met redenen omklede beslissing en het recht op beroep tegen een beslissing bij wet gewaarborgd, evenals andere waarborgen zoals een eerlijke rechtsgang en behoorlijk bestuur. In dit artikel worden ook vereisten vastgesteld voor de kwaliteit van de rechtsgang.

Beheer van de rechtspraak

Veel taken en verantwoordelijkheden betreffende de rechtspleging vallen hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van het ministerie van Justitie.

Aanvullende informatie

De website van de Finse rechtscolleges bevat informatie over het Finse rechtssysteem. Het is een portaal dat als één loket fungeert voor wie op zoek is naar informatie over rechtbanken, openbare aanklagers, handhavingsinstanties en rechtsbijstand.

Deze website bevat onder meer recente jurisprudentie van de hoven van beroep en de administratieve rechtbanken.

De gratis Finlex database bevat jurisprudentie van de rechtbanken, het Publicatieblad van Finland en vertalingen van Finse wetten en verordeningen.

Laatste update: 19/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.