Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Hongaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Hongarije

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Hongarije.

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Beheer van de rechtbanken

De voorzitter van het Nationale Bureau voor Justitie

Het centraal beheer van de rechtbanken wordt gevoerd door de voorzitter van het Nationale Bureau van Justitie, die wordt ondersteund door de algemene vicevoorzitter en andere vicevoorzitters, alsook door het personeel van het Bureau. De Nationale Raad voor Justitie houdt toezicht op het administratieve werk van de voorzitter van het Bureau. De voorzitter van het Nationale Bureau voor Justitie is verantwoordelijk voor het gedrag en de doelmatigheid van de centrale administratie en voor de uitvoering van haar taken op een manier die verenigbaar is met het grondwettelijk beginsel van justitiële onafhankelijkheid, voor zover dit door de wet wordt bepaald. In het kader van de uitoefening van zijn of haar administratieve bevoegdheden geeft de voorzitter besluiten, verordeningen en adviezen af.

De voorzitter van het Nationale Bureau voor Justitie wordt met een tweederdemeerderheid van de leden van het Hongaars parlement gekozen, op voordracht van de president van de Republiek. Alleen rechters kunnen tot voorzitter van het Nationale Bureau voor Justitie worden benoemd.

De Nationale Raad voor Justitie

De Nationale Raad voor Justitie is het orgaan dat toezicht houdt op het centraal beheer van de rechtbanken. De Raad is gezeteld in Boedapest en bestaat uit 15 leden. Een van de leden van de Raad is de voorzitter van Kúria (Hooggerechtshof), terwijl de andere 14 leden tijdens een vergadering van afgevaardigden van rechters bij gewone meerderheid en met geheime stembiljetten worden gekozen. Tijdens de eerste bijeenkomst kiezen de afgevaardigden van de rechters één rechter van een hof van beroep, vijf rechters van algemene rechtbanken, zeven rechters van lokale tribunalen en één rechter van een arbeidsrechtbank. (Kantonrechtbanken, administratieve en arbeidsrechtbanken zullen op 1 januari 2013 met hun werkzaamheden aanvangen.)

Organisatie van de rechtbanken

In de Republiek Hongarije wordt de rechtspraak geregeld door de volgende soorten rechtbanken:

 • de Kúria (het Hooggerechtshof van Hongarije);
 • de regionale hoven van beroep (ítélőtáblák in het Hongaars);
 • algemene rechtbanken (“törvényszékek” in het Hongaars);
 • kantonrechtbanken (“járásbíróságok” in het Hongaars); en
 • administratieve en arbeidsrechtbanken.

Het rechtsgebied valt over het algemeen samen met de administratieve grenzen en de naam van de rechtbank geeft de plaats aan waar de rechtbank is gevestigd.

Lekenrechters (nem hivatásos bíró) kunnen in sommige gevallen als onderzoekers deelnemen aan gerechtelijke procedures onder de in de wet bepaalde voorwaarden, maar alleen beroepsrechters zijn bevoegd te handelen als alleensprekende rechters (egyesbíró) en voorzitters van de raad (tanácselnök).

Beroepsrechters worden benoemd door de president van de Republiek en zij kunnen alleen uit hun functie worden ontheven op grond van en in overeenstemming met de procedures die door de wet worden bepaald. Rechters zijn onafhankelijk en alleen onderworpen aan de wet. Zij mogen geen lid zijn van een politieke partij of bij politieke activiteiten betrokken zijn.

Hiërarchie tussen rechtbanken

Kantonrechtbanken, administratieve en arbeidsrechtbanken

Kantonrechtbanken en administratieve en arbeidsrechtbanken behandelen zaken in eerste aanleg. (Tot en met 31 december 2012 worden zaken in eerste aanleg behandeld door lokale rechtbanken en arbeidsrechtbanken.)

Administratieve en arbeidsrechtbanken behandelen zaken betreffende de rechterlijke toetsing van administratieve beslissingen of in verband met arbeidsrelaties en vergelijkbare relaties (en andere zaken die ze door de wet krijgen toegewezen).

Binnen de kantonrechtbanken en de administratieve en arbeidsrechtbanken kunnen secties worden opgericht om specifieke soorten zaken te behandelen.

Algemene rechtbanken

Algemene rechtbanken behandelen zaken in eerste aanleg als de wet dat zo bepaalt en ze behandelen ook procedures in hoger beroep die worden aangespannen tegen besluiten van lokale rechtbanken en arbeidsrechtbanken die voor 31 december 2012 zijn genomen, of van administratieve en arbeidsrechtbanken die na 1 januari 2013 zijn genomen.

Algemene rechtbanken bestaan uit panels (tanács), secties en afdelingen strafrecht, civiel recht, economisch recht, administratief recht en arbeidsrecht (kollégium). Verschillende afdelingen kunnen ook gezamenlijk functioneren.

Er zijn specifieke zaken die door militaire tribunalen (katonai tanács) worden behandeld in daarvoor aangewezen algemene rechtbanken met afgebakende rechtsbevoegdheden.

Regionale hoven van beroep

Er zijn regionale hoven van beroep in Debrecen, Szeged, Boedapest, Győr en Pécs. Zij behandelen zaken in hoger beroep die worden aangespannen tegen besluiten van lokale en algemene rechtbanken die voor 31 december 2012 zijn genomen of van kanton- en algemene rechtbanken die na 1 januari 2013 zijn genomen in zaken die door de wet zijn gespecificeerd, en in andere zaken die volgens de wet tot hun rechtsbevoegdheid behoren. Tot en met 31 december 2012 worden beroepszaken tegen uitspraken in administratieve zaken behandeld door het hof van beroep van Boedapest.

De regionale hoven van beroep hebben panels en afdelingen civiel recht en strafrecht. Tot en met 31 december 2012 heeft het hof van beroep van Boedapest ook aan administratieve afdeling.

Rechtsgebieden

 • Regionaal hof van beroep van Szeged: Csongrád, Bács-Kiskun en Békés;
 • Regionaal hof van beroep van Pécs: Baranya, Somogy, Tolna en Zala;
 • Regionaal hof van beroep van Debrecen: Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok en Szabolcs-Szatmár-Bereg;
 • Regionaal hof van beroep van Győr: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas en Zala;
 • Regionaal hof van beroep van Boedapest: Boedapest, Fejér, Heves, Pest en Nográd.

De Kúria (Hooggerechtshof)

De Kúria is het hoogste gerechtelijk orgaan van Hongarije (het Hooggerechtshof) en is gezeteld in Boedapest. Het Hooggerechtshof waarborgt dat rechtbanken de wet uniform toepassen en neemt hiertoe besluiten voor de harmonisatie van de wet aan die bindend zijn voor alle rechtbanken.

De voorzitter van het Hooggerechtshof wordt met een tweederdemeerderheid van de leden van het Hongaars parlement gekozen, op voordracht van de president van de Republiek. Alleen rechters kunnen tot voorzitter van het Hooggerechtshof worden benoemd. Op basis van een voordracht van de voorzitter van het Hooggerechtshof wijst de president van de Republiek de vicevoorzitters van het Hooggerechtshof aan.

De Kúria (Hooggerechtshof):

 • behandelt hoger beroepen tegen door de algemene rechtbanken en regionale hoven van beroep genomen besluiten (in sommige gevallen door de wet gespecificeerd);
 • behandelt herzieningsverzoeken (felülvizsgálati kérelem);
 • neemt beslissingen over de rechtseenheid (jogegységi határozat) die bindend zijn voor alle rechtbanken;
 • analyseert rechtspraak die wordt vastgesteld door definitieve uitspraken, en controleert en evalueert de algemene rechtspraktijk van de rechtbanken;
 • neemt rechterlijke beslissingen en doet uitspraken over rechtsbeginselen;
 • neemt beslissingen over de onverenigbaarheid van verordeningen van lokale autoriteiten met andere wetten en de nietigverklaring van dergelijke decreten;
 • neemt beslissingen waarin wordt vastgesteld dat een lokale autoriteit niet heeft voldaan aan haar verplichting om wetgeving vast te stellen zoals bij wet bepaald, en
 • behandelt andere zaken die onder de rechtsbevoegdheid van het Hooggerechtshof vallen.

Het Hooggerechtshof bestaat uit arbitrage- en harmonisatiepanels (ítélkező és jogegységi tanács), panels betreffende gemeentebestuur en beslissingen over rechtsbeginselen, en uit afdelingen strafrecht, civiel recht, administratief recht en arbeidsrecht (kollégium) en secties voor de analyse van rechtspraak.

Laatste update: 17/11/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.