Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Ierland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Ierland.

Inhoud aangereikt door
Ierland

Organisatie van Justitie — Ierland

De Courts Service is een onafhankelijke rechtspersoon, die in november 1999 is opgericht bij de Courts Service Act, 1998, en de volgende wettelijke taken heeft:

  1. het beheer van de rechtbanken;
  2. verlening van ondersteunende diensten aan de rechters;
  3. informatieverschaffing over het gerechtelijke stelsel aan het publiek;
  4. verschaffing, beheer en onderhoud van de gerechtsgebouwen, en
  5. verschaffing van faciliteiten aan de gebruikers van de gerechten.

De Ierse grondwet bepaalt dat recht wordt gesproken in de bij wet ingestelde rechtbanken door rechters die door de President worden benoemd na advies van de regering. Volgens de grondwet zijn de rechters van alle rechtbanken volledig onafhankelijk bij de uitoefening van hun rechterlijke functies. Rechters kunnen niet van hun ambt worden ontheven, tenzij in geval van aangetoond wangedrag of onbekwaamheid en enkel op grond van door beide kamers van de Oireachtas (parlement) goedgekeurde besluiten.

Hiërarchie tussen rechtbanken

De grondwet stelt de structuur van het gerechtelijke apparaat vast. Het is samengesteld uit een hoogste beroepsinstantie, het hooggerechtshof (Supreme Court), en diverse rechtbanken van eerste aanleg, waaronder een hof van beroep (het High Court), dat bevoegd is voor alle strafzaken en civiele zaken en rechtbanken met een beperkte jurisdictie, namelijk de arrondissementsrechtbank (Circuit Court) en de districtsrechtbank (District Court), die op regionale basis zijn georganiseerd.

Met betrekking tot strafzaken bepaalt artikel 38 dat "aangeklaagden in strafzaken slechts berecht kunnen worden met inachtneming van de voorgeschreven rechtsgang". Lichte strafzaken worden behandeld in een zitting in kort geding, terwijl ernstigere strafzaken slechts behandeld kunnen worden in aanwezigheid van een jury. De grondwet voorziet tevens in de oprichting van gespecialiseerde rechtbanken die een effectieve rechtsbedeling moeten waarborgen op gebieden waar de gewone rechtbanken niet bevoegd zijn.

Alle rechtbanken zijn openbaar toegankelijk, met uitzondering van die welke zaken achter gesloten deuren behandelen, wat betekent dat de zittingen niet openbaar zijn.

De voor burgerlijke zaken bevoegde gerechten zijn als volgt gestructureerd:

Hooggerechtshof

Hof van beroep

(Gevestigd in Dublin)
Hoogste beroepsinstantie

(Gevestigd in Dublin)
Eigen jurisdictie en behandelt beroepen tegen uitspraken van arrondissementsrechtbanken en bepaalde andere rechtbanken

Arrondissementsrechtbanken

Districtsrechtbanken

(Gevestigd in de 26 county steden)
Eigen jurisdictie voor zaken van maximaal 38 092,14 EUR, en behandelt beroepen tegen uitspraken van districtsrechtbanken en bepaalde andere rechtbanken

(Gevestigd in 24 districten)
Eigen jurisdictie voor zaken van maximaal 6 348,69 EUR (waaronder de procedure voor geringe vorderingen betreffende bepaalde consumentengeschillen van maximaal 1 269,74 EUR)

Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.