Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Lets
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Letland.

Inhoud aangereikt door
Letland

Organisatie van justitie – rechtsstelsels

Naast de wetgevende en uitvoerende tak van het overheidsbestuur heeft Letland een onafhankelijke rechterlijke macht met een gerechtelijk apparaat dat drie niveaus omvat. De Grondwet bepaalt dat er recht wordt gesproken door gemeentelijke en districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof, alsmede, wanneer het land in oorlog is of de noodtoestand is uitgeroepen, door militaire rechtbanken.

Beheer van de rechtbanken

Overeenkomstig de Wet inzake de rechterlijke macht is de hoogste overheidsinstantie op het gebied van het beheer van de rechtbanken het ministerie van Justitie.

Het ministerie van Justitie:

  1. kan interne regelingen vaststellen voor de organisatie van de administratieve werkzaamheden van gemeentelijke en districtsrechtbanken, regionale rechtbanken en kadasterafdelingen;
  2. kan gemeentelijke en districtsrechtbanken, regionale rechtbanken en kadasterafdelingen verzoeken om alle informatie die het nodig heeft voor de uitoefening van zijn wettelijke taken;
  3. is verantwoordelijk voor het institutionele bestuur van de gemeentelijke en districtsrechtbanken, de regionale rechtbanken en de kadasterafdelingen;
  4. voert inspecties uit in gemeentelijke en districtsrechtbanken, regionale rechtbanken en kadasterafdelingen.

Het Bureau van de rechtbanken (Tiesu administrācija) regelt de administratieve werkzaamheden van de gemeentelijke en districtsrechtbanken, de regionale rechtbanken en de kadasterafdelingen. Het Bureau staat onder het gezag van de minister van Justitie, die optreedt via het ministerie van Justitie.

Het Hooggerechtshof (Augstākā tiesa) staat administratief gezien los van de gemeentelijke en districtsrechtbanken en de regionale rechtbanken. De president van het Hooggerechtshof organiseert de werkzaamheden van het Hooggerechtshof. Het Hooggerechtshof heeft een aparte afdeling voor de uitvoering van administratieve taken, de beheerdienst van het Hooggerechtshof (Augstākās tiesas Administrācija).

De Raad voor de rechtspraak (Tieslietu padome) is een collegiaal orgaan dat betrokken is bij het formuleren van het beleid voor en de strategie van de rechtspleging en het verbeteren van de wijze waarop de werkzaamheden binnen het rechtbankstelsel zijn georganiseerd.

Soorten rechtbanken: korte beschrijving en hiërarchie

Gewone rechtbanken: rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep

De gemeentelijke en districtsrechtbanken (rajonu (pilsētu) tiesas) zijn de rechtbanken van eerste aanleg voor civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. Een gemeentelijke of districtsrechtbank kan structurele eenheden hebben, d.w.z. gerechtsgebouwen in verschillende plaatsen in het rechtsgebied van de betrokken gemeente of het betrokken district. Gemeentelijke of districtsrechtbanken kunnen een kadasterafdeling hebben. Een kadasterafdeling beheert grondregisters (waar onroerende zaken en daaraan verbonden rechten worden geregistreerd) en neemt vorderingen tot gedwongen tenuitvoerlegging van onbetwiste verbintenissen, bevelen tot schuldinning en goedkeuringen van executieveilingen in behandeling.

Als hoven van beroep behandelen de regionale rechtbanken (apgabaltiesas), in kamers van drie regionale rechters civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. Een regionale rechtbank kan structurele eenheden hebben, d.w.z. gerechtsgebouwen in verschillende plaatsen in het rechtsgebied van de betrokken regionale rechtbank.

Overeenkomstig de Wet inzake de rechterlijke macht kunnen militaire rechtbanken optreden wanneer het land in oorlog is of de noodtoestand is uitgeroepen. Overeenkomstig de Wet inzake de militaire rechtbanken worden deze rechtbanken ingesteld in opdracht van de minister van Justitie. In dat geval vangen een of meerdere militaire rechtbanken van eerste aanleg en één militaire rechtbank van tweede aanleg aan met hun werkzaamheden.

Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof (Augstākā tiesa) omvat een Senaat, die bestaat uit drie afdelingen (departamenti) (voor civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken) en twee kamers (palātas) (voor civiele zaken en strafzaken). Het Hooggerechtshof is het hof van beroep voor afzonderlijke rechtsvragen (kasācijas instance), tenzij in de wet anders is bepaald. Tot en met 31 december 2014 had het Hooggerechtshof twee kamers (voor civiele zaken en strafzaken), maar tussen 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016 heeft het Hooggerechtshof slechts een kamer (voor civiele zaken).

Het plenum (plēnums) is de algemene vergadering van de rechters van het Hooggerechtshof. Dit orgaan beraadslaagt over dringende vraagstukken in verband met de interpretatie van wettelijke bepalingen. Het Plenum kiest ook de leden van de Tuchtraad (Disciplinārtiesa). De Tuchtraad bestaat uit zes rechters van de afdelingen van het Hooggerechtshof. De Tuchtraad wordt bijeengeroepen om de rechtmatigheid van besluiten van het Tuchtcollege van de rechterlijke macht (Tiesnešu disciplinārkolēģija) te toetsen. Om een uniforme toepassing van de wet te waarborgen, kunnen dringende vraagstukken in verband met de interpretatie van wettelijke bepalingen behalve door het Plenum van het Hooggerechtshof ook door het plenum van de betrokken kamer of Senaatsafdeling worden behandeld.

Het Grondwettelijk Hof (Satversmes tiesa) is een onafhankelijke gerechtelijke instantie die de grondwettigheid van wetten en andere rechtshandelingen beoordeelt in zaken die overeenkomstig de Grondwet onder zijn bevoegdheid vallen. Daarnaast behandelt het Grondwettelijk Hof zaken die conform de Wet inzake het Grondwettelijk Hof naar hem worden verwezen.

Juridische gegevensbanken

Letland beschikt over de volgende juridische gegevensbanken:

  1. de website van het ministerie van Justitie, die informatie over de rechterlijke organisatie, aan deze organisatie gerelateerde personen (beëdigde notarissen, beëdigde gerechtsdeurwaarders) en links naar andere aan het rechtbankenstelsel gerelateerde websites bevat;
  2. Het nationale portaal van Letland Latvija.lv

Het 'Latvija.lv'-portaal biedt toegang tot de websites van organen van de centrale overheid en lokale overheden. Deze informatie is gerangschikt naar onderwerp.

Het portaalonderdeel getiteld 'E-diensten' (E-pakalpojumi) biedt toegang tot algemene e‑diensten, die deel uitmaken van een centrale e-diensteninfrastructuur. Dit onderdeel van het portaal omvat een virtueel interactief domein waar gebruikers e-diensten van de centrale overheid en lokale overheden kunnen aanvragen en ontvangen, de status van hun aanvraag kunnen volgen en informatie kunnen krijgen over het resultaat van de e-dienst.

Het onderdeel voor het vinden van diensten ('Dienstencatalogus', Pakalpojumu katalogs) is een centraal toegangspunt voor diensten van de centrale overheid en lokale overheden. De 'Dienstencatalogus' kan worden gebruikt om essentiële informatie te vinden over de dienstverlening van de centrale overheid en lokale overheden, de voorwaarden voor het aanvragen en ontvangen van deze diensten, de kosten van de diensten en een beschrijving ervan. De beschrijvingen van e-diensten bevatten een link naar de desbetreffende bron (informatie, website, directe link naar de e-dienst). Gebruikers kunnen toegang tot de informatie krijgen via de catalogus, die is onderverdeeld in hoofdstukken die verband houden met verschillende leefsituaties, of met behulp van de zoekfuncties van het portaal. De inhoud van de centrale catalogus wordt bijgehouden door de overheidsinstellingen die de e-diensten aanbieden.

Het nationale portaal van Letland, Latvija.lv, heeft tot doel Letse en buitenlandse ingezetenen toegang te geven tot de webinformatie van de Letse overheidsorganen en fungeert tevens als centraal toegangspunt tot de e-diensten van een aantal instellingen.

Het gebruik van het portaal is gratis.

Links

Portal van de nationale rechtbanken, Hooggerechtshof, Grondwettelijk Hof, Bureau van de rechtbanken, Ministerie van Justitie

Laatste update: 27/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.