Nationale rechtssystemen

Malta

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Malta.

Inhoud aangereikt door
Malta

Organisatie van justitie – rechtsstelsels

Het Maltese rechtsstelsel kent in wezen twee niveaus, met een rechtbank van eerste aanleg die wordt voorgezeten door een rechter (judge) of vrederechter (magistrate), en een hof van beroep (Court of Appeal). De Court of Appeal in zijn hogere hoedanigheid (superior jurisdiction) is samengesteld uit drie rechters en is bevoegd voor het hoger beroep tegen beslissingen van rechtbanken van eerste aanleg die worden voorgezeten door een rechter (judge). De Court of Appeal in zijn lagere hoedanigheid (inferior jurisdiction) wordt voorgezeten door één rechter en is bevoegd voor het hoger beroep tegen beslissingen van rechtbanken van eerste aanleg die worden voorgezeten door een vrederechter (magistrate). Er zijn ook verscheidene speciale rechtbanken met uiteenlopende bevoegdheden, die gespecialiseerd zijn voor bepaalde specifieke rechtsgebieden. In vrijwel alle gevallen is de Court of Appeal in zijn lagere hoedanigheid bevoegd voor het hoger beroep tegen beslissingen van deze rechtbanken, in andere gevallen is dit de Court of Appeal in zijn hogere hoedanigheid.

De Director General (Courts) (directeur-generaal (gerechten)), die door de minister-president wordt benoemd, is verantwoordelijk voor het beheer van de rechtbanken. Hij wordt geassisteerd door de griffier (civiele rechtbanken en tribunalen), de griffier (strafrechtbanken en tribunalen), de griffier (rechtbanken en tribunalen Gozo) en door de directeur (ondersteunende diensten).

De directeur-generaal (gerechten) is verantwoordelijk voor het beheer en het bestuur van de afdeling Rechtbanken (Courts of Justice Department), waaronder de griffies, gerechtsarchieven en andere diensten vallen, en staat ook aan het hoofd van deze afdeling. Alle gerechtsdeurwaarders die werkzaam zijn voor de Courts of Justice Department worden aangestuurd door en zijn verantwoording schuldig aan de directeur-generaal (gerechten).

Soorten rechtbanken – korte beschrijving

In de tabel hieronder staan korte beschrijvingen van alle soorten gerechten.

Hiërarchie tussen rechtbanken

Court of Appeal

Tweede aanleg

Hof van beroep

De Court of Appeal behandelt, als lagere én als hogere rechter, beroepen vanuit de civiele rechtbanken.

(i) Dit hof behandelt beroepen vanuit de First Hall of the Civil Court en de Civil Court (Family Section).

(ii) Dit hof behandelt ook beroepen vanuit de Court of Magistrates als civiele rechtbank, de Small Claims Tribunal (rechtbank voor geringe vorderingen) en de administratieve tribunalen.

(i) Drie rechters

(ii) Eén rechter

Court of Criminal Appeal

Tweede aanleg

Hof van beroep

Dit hof behandelt, als hogere rechter, beroepen ingesteld door personen die door de Criminal Court zijn veroordeeld.

Dit hof behandelt, als lagere rechter, beroepen met betrekking tot zaken waarover de Court of Magistrates als strafrechter uitspraak heeft gedaan.

Drie rechters

Eén rechter

Criminal Court

Eerste aanleg

Dit hof treedt op als strafrechtbank voor strafzaken die de juridische bevoegdheid van de Court of Magistrates te boven gaan.

Voorgezeten door een rechter, die zitting kan houden met negen juryleden.

Civil Court:

First Hall of the Civil Court

Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section)

Civil Court (Family Section)

Eerste aanleg

De First Hall of the Civil Court behandelt burgerlijke en handelszaken die de juridische bevoegdheid van de Court of Magistrates te boven gaan. In het kader van haar bevoegdheid in zaken de grondwet betreffende, behandelt deze rechtbank ook zaken met betrekking tot schendingen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden die vallen onder de grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section) is een rechtbank voor vrijwillige rechtspraak met bevoegdheid voor het onder curatele stellen of handelingsonbekwaam verklaren van personen met een geestelijk gebrek, het aanstellen van voogden voor deze personen, erfopvolgingen en de aanstelling van executeurs-testamentair. Bovendien worden hier geheime testamenten bewaard.

Deze rechtbank neemt kennis van alle zaken betreffende familieaangelegenheden, zoals nietigverklaring van huwelijken, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, alimentatie en de voogdij van kinderen.

Voorgezeten door een rechter

Voorgezeten door een rechter

Voorgezeten door een rechter

Court of Magistrates

Eerste aanleg

Binnen het burgerlijk recht fungeren de Courts of Magistrates (rechtbanken voor kleine vorderingen) slechts als lagere rechtbank van eerste aanleg, in het algemeen beperkt tot vorderingen tot 15 000 EUR.

Op strafrechtelijk gebied beschikt deze rechtbank over een dubbele bevoegdheid: als strafrechtbank voor zaken die binnen haar rechtsmacht vallen, en als onderzoeksrechtbank voor delicten die binnen de rechtsmacht van de Criminal Court vallen.

(i) Court of Criminal Judicature (strafrechtbank) – deze rechtbank is bevoegd om zaken te behandelen die betrekking hebben op strafbare feiten met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.

(ii) Court of Inquiry (onderzoeksrechtbank) – deze rechtbank voert gerechtelijke vooronderzoeken uit met betrekking tot misdrijven en doet de bijbehorende documenten toekomen aan de Attorney General. Wanneer de aangeklaagde hier geen bezwaar tegen aantekent, kan de Attorney General zaken waarop een gevangenisstraf van maximaal tien jaar staat, terugverwijzen naar de Court of Magistrates.

Voorgezeten door een vrederechter

Court of Magistrates for Gozo

Eerste aanleg

Binnen het burgerlijk recht heeft de Court of Magistrates for Gozo een tweeledige bevoegdheid:

een bevoegdheid als lagere rechtbank vergelijkbaar met die van haar tegenhanger op Malta, en een bevoegdheid als hogere rechtbank die gelijk is aan die van de First Hall of the Civil Court ‑ los van de bevoegdheid betreffende grondwettelijke zaken ‑, en de Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section).

Binnen het strafrecht heeft de Court of Magistrates for Gozo dezelfde bevoegdheid als de Court of Magistrates (als strafrechtbank én als onderzoeksrechtbank).

Voorgezeten door een vrederechter

Juvenile Court

Eerste aanleg

De Juvenile Court (jeugdrechtbank) behandelt aanklachten tegen, en voert andere procedures uit in verband met minderjarigen jonger dan 16 jaar, en legt ook ondertoezichtstellingen op.

Voorgezeten door een vrederechter en twee leden

Small Claims Tribunal

Eerste aanleg

De Small Claims Tribunal (rechtbank voor geringe vorderingen) behandelt op basis van beginselen van recht en billijkheid vorderingen tot een bedrag van 5 000 EUR, in een verkorte procedure.

Voorgezeten door een adjudicator (arbiter)

Juridische gegevensbanken

De officiële overheidswebsite van het ministerie voor Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur van Malta biedt diverse online diensten aan. De site bevat informatie in het Maltees en het Engels over het ministerie voor Justitie en Binnenlandse Zaken, alsmede over de rechtbanken, het rechtsstelsel en de rechterlijke macht, het ambt van Attorney General, gerechtelijke diensten en juridische diensten.

Hieronder vindt u links naar diverse gerechtelijke en juridische diensten:

ministerie voor Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur

Gerechtelijke diensten

Gerechtelijke diensten – Gerechtelijke beslissingen online

Gerechtelijke diensten – Gerechtelijke procedures

Gerechtelijke diensten – Gebruik kamers

Gerechtelijke diensten – Statistieken

Gerechtelijke diensten – Gerechtelijke verkopen bij opbod

Gerechtelijke diensten – Civiele formulieren (in het Maltees)

Gerechtelijk deskundigen

Juridische diensten (Maltese wetgeving)

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.