Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Nationale rechtssystemen

Noord-Ierland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke instanties in Noord-Ierland.

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Organisatie van justitie – rechtssystemen

Het Verenigd Koninkrijk heeft drie rechtsgebieden: Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Soorten rechtbanken – korte beschrijving

Het Hooggerechtshof

In 2009 heeft het nieuwe Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheden van het Appellate Committee (commissie voor beroep) van het House of Lords overgenomen. Ook heeft het de taken overgenomen die waren overgedragen aan het Judicial Committee (gerechtelijk comité) van de Privy Council (de hoogste beroepsinstantie in diverse onafhankelijke Commonwealth-landen, overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk en direct van de Britse Kroon afhankelijke gebieden).

Het Supreme Court is de hoogste beroepsinstantie in het Verenigd Koninkrijk voor zowel civiele als strafzaken. Van Schotse strafzaken staat evenwel geen hoger beroep open bij het Supreme Court. Voor het instellen van een beroep bij het Supreme Court wordt doorgaans alleen toestemming verleend voor zaken waarin rechtsvragen aan de orde komen die van algemeen belang zijn.

Court of Appeal

Het Court of Appeal behandelt hogere beroepen van strafzaken van het Crown Court en van civiele zaken van het High Court.

High Court

Het High Court behandelt civiele zaken en beroepen ingesteld in strafzaken, en kan zich daarnaast buigen over het gedrag van personen en organisaties om te bekijken of deze wettig en rechtmatig hebben gehandeld. Het High Court behandelt normaal gesproken zaken met vorderingen van meer dan 30 000 pond. In bepaalde omstandigheden kan een zaak van meer dan 30 000 pond van het High Court naar een County Court worden overgedragen, of, andersom, een zaak van minder dan 30 000 pond van een County Court naar het High Court.

Het High Court heeft drie divisies:

 • de Family Division - behandelt complexe scheidingszaken, voogdij, adoptie, huiselijk geweld, enzovoort. Daarnaast behandelt deze divisie ook beroepen ingesteld in huwelijkszaken behandeld door een Magistrates' Court of een County Court en de zaken van wilsonbekwame personen en eenvoudige erfrechtprocedures.
 • de Queen’s Bench Division - behandelt grote en/of complexe vorderingen tot schadevergoeding. Daarnaast behandelt deze divisie ook een beperkt aantal beroepen ingesteld in zaken behandeld door een Magistrates' Court of een County Court, toetst zij de wetmatigheid van acties van organisaties en behandelt zij smaad- en lasterzaken.
 • de Chancery Division - behandelt onder meer zaken met betrekking tot trusts, geschillen in verband met testamenten, bedrijfsliquidaties, faillissementen, hypotheken, goede doelen, fiscale geschillen (meestal inkomstenbelasting).

Crown Court

Het Crown Court houdt zich bezig met:

 • de zwaardere misdrijven, waarbij een rechter met, in de meeste gevallen, een jury rechtspreekt;
 • veroordelingen uitgesproken in een Magistrates’ Court die naar het Crown Court zijn doorverwezen voor de strafbepaling.

Het Crown Court kan hogere gevangenisstraffen uitspreken en grotere geldboetes opleggen dan een Magistrates' Court.

County Court

In County Courts (districtsrechtbanken) worden civiele zaken behandeld door een rechter of een district judge. De zaken in een County Court blijven normaal gesproken onder een geldswaarde van 30 000 pond (45 000 pond in vorderingen betreffende het equity-recht). Zaken met een hogere waarde worden in het High Court behandeld, zie boven. Alle vorderingen die voortkomen uit gereguleerde kredietovereenkomsten moeten, ongeacht hun waarde, in een County Court aanhangig worden gemaakt.

Voorbeelden van zaken die door County Courts worden behandeld:

 • geschillen tussen verhuurders en huurders: onder andere inbezitneming (uitzetting), huurachterstand, reparaties;
 • consumentengeschillen: onder andere ondeugdelijke goederen of diensten;
 • vorderingen wegens persoonlijk letsel (door nalatigheid veroorzaakte letsels): onder andere verkeersongevallen, vallen in gaten in het trottoir, ongevallen op het werk;
 • echtscheidingszaken zonder verweer, maar niet in alle County Courts;
 • zaken met betrekking tot discriminatie op grond van ras of geslacht;
 • schuldenproblematiek: zoals een schuldeiser die betaald wil worden;
 • geschillen tussen werkgever en werknemer: onder andere achterstallige uitbetaling van loon of salaris en ontslagvergoedingen;
 • hogere beroepen vanuit het Magistrates' Court die worden behandeld door een rechter (en ten minste twee lay magistrates (lekenrechters) indien de gedaagde een jongere is).

Kleine vorderingen

Zaken met betrekking tot kleine vorderingen worden ook in County Courts behandeld. In het algemeen gaat het bij kleine vorderingen om niet meer dan 3 000 pond.

Magistrates’ Court

Magistrates’ Courts behandelen strafzaken en civiele zaken. De zaken worden behandeld door een "district judge" (rechterlijk ambtenaar).

 • Strafzaken in het Magistrates’ Court
  Magistrates’ Courts behandelen strafbare feiten waarbij de gedaagde geen recht heeft op een juryproces. Deze staan bekend als summary offences, oftewel overtredingen. De maximale straf voor een overtreding is een gevangenisstraf van zes maanden en/of een geldboete van maximaal 5 000 pond.
  Voor Magistrates' Courts komen ook zaken waarbij de gedaagde weliswaar recht heeft op een juryproces, maar er voor kiest om zijn of haar zaak in een Magistrates' Court te laten behandelen. Wanneer de gedaagde kiest voor een juryproces wordt de zaak verwezen naar een Crown Court.
 • De jeugdrechtbank
  De jeugdrechtbank is er voor jongeren van 10 tot 17 jaar die strafbare feiten hebben gepleegd. De jeugdrechtbank maakt deel uit van het Magistrates' Court en bestaat uit een college van drie personen: een district judge (magistrates' court) en twee speciaal opgeleide lekenrechters. Indien een jongere wordt beschuldigd van een zeer zwaar misdrijf, een misdrijf waar een volwassene 14 jaar gevangenisstraf of meer voor kan krijgen, kan de jeugdrechtbank de zaak doorverwijzen naar het Crown Court.
 • Civiele zaken in het Magistrates’ Court
  Magistrates' Courts behandelen een beperkt aantal civiele zaken:
  • zaken betreffende bepaalde civiele schulden, zoals achterstand bij de inkomstenbelasting, nationale verzekeringspremies, btw-achterstand, tarieven;
  • zaken in verband met licenties, zoals het verlenen, vernieuwen en afnemen van licenties voor pubs en clubs;
  • huwelijkszaken, zoals alimentatie en uitzetting van een echtgenoot/echtgenote uit de echtelijke woning;
  • zaken betreffende het welzijn van kinderen, zoals ondertoezichtstellingen door lokale overheden, adoptieprocedures en de toewijzing van kinderen.

Coroners’ Courts

Coroners’ Courts onderzoeken de omstandigheden rondom plotselinge, gewelddadige en onnatuurlijke sterfgevallen.

Hiërarchie tussen rechtbanken

Nadere informatie en een grafische weergave van het rechtbankenstelsel in Noord-Ierland is te vinden op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Beheer van de rechtbanken

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de rechtbanken in Noord-Ierland is toebedeeld aan de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Het gaat hierbij om:

 • administratieve ondersteuning van de rechtbanken en de rechterlijke macht van Noord-Ierland;
 • het ten uitvoer leggen van uitspraken van de burgerrechter door de centrale dienst voor tenuitvoerlegging, genaamd het Enforcement of Judgments Office;
 • administratieve ondersteuning van diverse tribunals.

Links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Laatste update: 28/08/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.