Nationale rechtssystemen

Slowakije

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Slowaakse rechtssysteem.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Organisatie van de rechtspraak – rechtssystemen

Rechtsbedeling

In Slowakije berust de rechterlijke macht bij gewone rechtbanken (všeobecné súdy) en het Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek (Ústavný súd Slovenskej republiky).

In Slowakije wordt recht gesproken door onafhankelijke en onpartijdige rechtbanken. Op alle niveaus zijn de rechtbanken gescheiden van andere staatsorganen.

De rechtsbedeling wordt geleid door de president van de rechtbank.

Beheer van de rechtbanken

Het beheer van de rechtbanken in de Slowakije wordt, binnen de grenzen van de wet, uitgeoefend door het Slowaakse ministerie van Justitie en door de president van de rechterlijke instantie die tevens het statutaire orgaan van de rechtbank is. Binnen de grenzen van de wet wordt het beheer van de rechtbanken eveneens uitgeoefend door de directeur van het bestuur van de rechtbank (riaditeľ správy súdu) en de Justitiële Raad van de Slowaakse Republiek (Súdna rada Slovenskej republiky).

Soorten rechtbanken – korte beschrijving

Stelsel van gewone rechtbanken

 • districtsrechtbanken (okresný súd) (54)
 • regionale rechtbanken (krajský súd) (8)
 • hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • speciale strafrechtbank (Špecializovaný trestný súd)

Hiërarchie van de rechtbanken

In Wet nr. 757/2004 inzake de rechtbanken, en tot wijziging en aanvulling van meerdere wetten, zoals gewijzigd, is als volgt bepaald:

 1. districtsrechtbanken behandelen civiele en strafzaken in eerste aanleg, tenzij de procesregels anders bepalen;
 2. als dat in een speciale wet is bepaald, beslissen zij over verkiezingszaken;
 3. regionale rechtbanken behandelen civiele en strafzaken in tweede aanleg die in eerste aanleg zijn behandeld door een districtsrechtbank;
 4. in het bepaalde over de procesregels is vastgelegd welke civiele en strafzaken in eerste aanleg worden behandeld door de regionale rechtbanken;
 5. bestuurszaken worden in eerste aanleg behandeld door een regionale rechtbank, tenzij een speciale wet anders voorschrijft;
 6. zij behandelen ook andere zaken als dit bij een speciale wet zo is bepaald (bv. Wet nr. 166/2003 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen ongeoorloofd gebruik van IT-apparatuur en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetten; de wet op bescherming tegen afluisteren);
 7. het hooggerechtshof behandelt:
  • gewoon hoger beroep tegen uitspraken van regionale rechtbanken en de speciale strafrechtbank;
  • bijzonder hoger beroep tegen uitspraken van districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale strafrechtbank en het hooggerechtshof zelf;
  • onbevoegdverklaring van een rechtbank en verwijzing naar een andere rechtbank, als dat is bepaald in de procesregels;
  • andere zaken als dat in een wet of internationaal verdrag is bepaald.

Het toetst rechterlijke uitspraken in afgesloten zaken die in kracht van gewijsde zijn gegaan.

Het hooggerechtshof ziet toe op een uniforme uitleg en toepassing van wetten en andere algemeen verbindende rechtsnormen:

 • via zijn eigen uitspraken;
 • door aanneming van opinies gericht op een uniforme uitleg van wetten en andere algemeen verbindende rechtsnormen;
 • door publicatie van uitvoerbare beginselbesluiten in een jurisprudentiebundel van het hooggerechtshof en van belangrijke rechtmatige uitspraken van de andere Slowaakse rechtbanken.

Juridische gegevensbanken

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van het Slowaakse ministerie van Justitie.

Gerelateerde links:

Ministerie van Justitie

Laatste update: 12/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.