Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Austria

W tej części przedstawiono w zarysie sądy w Austrii.

Autor treści:
Austria

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – system sądownictwa

Obok władzy ustawodawczej i wykonawczej sądownictwo uznaje się za trzeci filar sprawowania rządów w państwie prawa. Konstytucja federalna Austrii stanowi, że sądownictwo powszechne pochodzi od federacji. Na wszystkich szczeblach władza sądownicza funkcjonuje odrębnie od władzy wykonawczej. Wobec każdego obszaru administracji wymiaru sprawiedliwości, którą sprawują niezależne wydziały złożone z sędziów (Senate), obowiązują odrębne przepisy szczegółowe.

Wymiar sprawiedliwości w Austrii obejmuje – poza Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości – sądy powszechne, prokuraturę, zakłady karne (areszty tymczasowe i zakłady karne) oraz – w większości prowadzone przez podmiot prywatny – instytucje systemu probacyjnego.

  1. Sądy powszechne są instytucjami państwowymi orzekającymi w sprawach dotyczących roszczeń i zobowiązań cywilnoprawnych oraz w przedmiocie zarzutów karnych we właściwym postępowaniu. Sądy ustanawia się na mocy ustawy, w ich skład wchodzą niezależni i bezstronni sędziowie, którzy nie mogą być odwołani ani przeniesieni ze stanowiska i którzy są związani jedynie prawem.
  2. Prokuratury to szczególne organy, niezależne od sądów. Ich głównym zadaniem jest przede wszystkim reprezentowanie interesu publicznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Prokuratury prowadzą postępowania przygotowawcze, stawiają zarzuty i popierają akt oskarżenia w postępowaniu karnym. Prokuratorzy są organami sądownictwa powszechnego.
  3. Zakłady karne odpowiadają za wykonywanie kar pozbawienia wolności oraz pozostałych środków karnych.
  4. Instytucje systemu probacyjnego również stanowią część wymiaru sprawiedliwości. Zajmują się one osobami, wobec których orzeczono wyroki w zawieszeniu i osobami warunkowo zwolnionymi z odbywania kary. W dużej części wykonywanie tych zadań powierzono prywatnym stowarzyszeniom, które podlegają nadzorowi Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Administracją sądową kieruje Federalny Minister Sprawiedliwości. Podlega mu Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest jednym z najwyższych organów administracyjnych Federacji. Federalny Minister Sprawiedliwości jest członkiem rządu federalnego i jest odpowiedzialny za sprawowanie kierownictwa politycznego nad wszystkimi powiązanymi organami i jednostkami organizacyjnymi, koordynowanie ich prac oraz sprawowanie najwyższego nadzoru.

Oprócz sądów powszechnych w Austrii funkcjonują również Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof) i Trybunał Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof), a od 1 stycznia 2014 r. również sądy administracyjne. Na szczeblu federalnym utworzono Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht) i Federalny Sąd do Spraw Finansowych (Bundesfinanzgericht) z siedzibą w Wiedniu i wydziałami regionalnymi w innych miastach. Ponadto w każdym z krajów związkowych działa krajowy sąd administracyjny (Landesverwaltungsgericht). Sądy te nie podlegają jednak resortowi sprawiedliwości.

Hierarchia sądów powszechnych

  • sądy rejonowe (Bezirksgerichte)
  • sądy krajowe (zwane również sądami pierwszej instancji) (Landesgerichte)
  • wyższe sądy krajowe (zwane również sądami drugiej instancji) (Oberlandesgerichte)
  • Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof)

Prawnicze bazy danych

Portal austriackiego wymiaru sprawiedliwości zawiera ogólne informacje na temat austriackiego systemu prawnego.

Czy dostęp do bazy danych jest nieodpłatny?

Tak, dostęp do portalu austriackiego wymiaru sprawiedliwości jest nieodpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.