Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono przegląd sądów w Austrii.

Autor treści:
Austria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Organizacja wymiaru sprawiedliwości - system sądownictwa

Obok władzy ustawodawczej i wykonawczej sądownictwo uznaje się za trzeci filar sprawowania rządów w państwie prawa. Na mocy austriackiej konstytucji federalnej sądy powszechne działają na szczeblu federalnym. Na wszystkich szczeblach władza sądownicza funkcjonuje odrębnie od władzy wykonawczej. W odniesieniu do administracji wymiaru sprawiedliwości, którą sprawują niezależne wydziały złożone z sędziów, obowiązują osobne szczegółowe przepisy.

Wymiar sprawiedliwości w Austrii obejmuje – poza Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości – sądy powszechne, prokuraturę, zakłady karne (areszty tymczasowe i zakłady karne, w których wykonywany jest wyrok) oraz – w większości prowadzone przez podmiot prywatny – instytucje systemu probacyjnego.

  1. Sądy powszechne są organami państwowymi orzekającymi w sprawach z powództwa cywilnego i w przedmiocie zarzutów karnych we właściwym postępowaniu. Sądy ustanawia się z mocy prawa, w ich skład wchodzą niezależni i bezstronni sędziowie, którzy nie mogą być odwołani ani przeniesieni ze stanowiska i którzy są związani jedynie prawem.
  2. Prokuratury to szczególne organy, niezależne od sądów. Ich głównym zadaniem jest reprezentowanie interesu publicznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Prokuratury prowadzą dochodzenia, stawiają zarzuty i popierają akt oskarżenia w postępowaniu karnym. Prokuratorzy stanowią organy sądów powszechnych.
  3. Zakłady karne odpowiadają za wykonywanie kar pozbawienia wolności oraz pozostałych środków karnych.
  4. Instytucje systemu probacyjnego stanowią również część wymiaru sprawiedliwości. Zajmują się one osobami, wobec których orzeczono wyroki w zawieszeniu i osobami warunkowo zwolnionymi z odbywania kary. W dużej części wykonywanie tych zadań powierzono prywatnym stowarzyszeniom, które podlegają jednakże nadzorowi Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Administracją sądową kieruje Federalny Minister Sprawiedliwości; podlega mu Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest jednym z najwyższych organów administracyjnych Federacji. Federalny Minister Sprawiedliwości jest członkiem rządu federalnego i jest odpowiedzialny za sprawowanie kierownictwa politycznego nad wszystkimi powiązanymi organami i jednostkami organizacyjnymi, koordynowanie ich prac oraz sprawowanie ogólnego nadzoru

Oprócz sądów powszechnych w Austrii występują również: Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof) Trybunał Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof) oraz – od 1 stycznia 2014 r. – również sądy administracyjne. Na szczeblu federalnym utworzono Federalny Sąd Administracyjny oraz Federalny Trybunał Obrachunkowy, które mają siedzibę w Wiedniu, jednakże sądy te posiadają również wydziały regionalne w innych miastach. Każdy z krajów związkowych dysponuje również własnym Krajowym Sądem Administracyjnym. Sądy te nie podlegają jednak resortowi sprawiedliwości.

Hierarchia sądów powszechnych

  • sądy rejonowe (Bezirksgerichte)
  • sądy krajowe (zwane również sądami pierwszej instancji) (Landesgerichte)
  • wyższe sądy krajowe (zwane również sądami drugiej instancji) (Oberlandesgerichte)
  • Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof)

Prawnicze bazy danych

Portal austriackiego wymiaru sprawiedliwości zawiera ogólne informacje na temat austriackiego systemu sądownictwa.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do portalu austriackiego wymiaru sprawiedliwości jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 29/08/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.