Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Estonia

W niniejszej części przedstawiono zarys systemu sądownictwa w Estonii.

Autor treści:
Estonia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – systemy sądownictwa

Estońska konstytucja stanowi, że wymiar sprawiedliwości sprawują wyłącznie sądy, które są niezawisłe w swej działalności. Są one zobowiązane realizować to zadanie zgodnie z konstytucją i ustawami. Konstytucja nadaje sądom estońskim wyłączną kompetencję do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Sądy wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny zarówno od władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej.

System sądownictwa w Estonii jest systemem trójinstancyjnym: Sądy rejonowe i administracyjne są sądami pierwszej instancji. W Estonii istnieją cztery sądy rejonowe: Sąd Rejonowy w Harju, Sąd Rejonowy w Viru, Sąd Rejonowy w Tartu oraz Sąd Rejonowy w Pärnu. W Estonii działają też dwa sądy administracyjne: Sąd Administracyjny w Tallinie oraz Sąd Administracyjny w Tartu. Sądy rejonowe i administracyjne posiadają ośrodki zamiejscowe.

Sądy okręgowe to sądy drugiej instancji, które rozpoznają środki odwoławcze od wyroków i postanowień sądów pierwszej instancji. W Estonii istnieją dwa sądy okręgowe: sąd okręgowy w Tallinie oraz sąd okręgowy w Tartu.

Sąd Najwyższy jest sądem najwyższej instancji, który rozpoznaje skargi kasacyjne od wyroków i postanowień sądów drugiej instancji. W estońskim systemie sądownictwa nie istnieje odrębny sąd konstytucyjny. Zadania sądu konstytucyjnego wykonuje Sąd Najwyższy.

Administracja sądowa

Za administrację sądów pierwszej i drugiej instancji odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Radą ds. Administracji Sądowej. Rada ds. Administracji Sądowej to organ doradczy ustanowiony na potrzeby zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu sądownictwa. Jego pracami kieruje prezes Sądu Najwyższego. Działalność sądów pierwszej i drugiej instancji jest finansowana ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy zachowuje niezależność w zakresie prowadzenia własnej administracji oraz dysponuje własnym budżetem.

W skład Rady ds. Administracji Sądowej wchodzą:

 • Prezes Sądu Najwyższego (sprawujący również funkcję przewodniczącego Rady);
 • pięciu sędziów wybieranych na trzyletnią kadencję przez wszystkich sędziów na posiedzeniu plenarnym (w pełnym składzie);
 • dwóch posłów do estońskiego parlamentu;
 • adwokat wskazany przez prezydium Rady Adwokackiej;
 • Prokurator Generalny lub prokurator przez niego wskazany;
 • Kanclerz Sprawiedliwości lub wskazany przez niego przedstawiciel;
 • Minister Sprawiedliwości lub wskazany przez niego reprezentant uczestniczący w posiedzeniach Rady z prawem do zabierania głosu.

Minister Sprawiedliwości może zwoływać posiedzenia Rady, ale nie ma prawa głosu.

Rada zatwierdza:

 • określenie obszaru właściwości miejscowej sądów, struktury sądów, dokładnej lokalizacji sądów oraz ich ośrodków zamiejscowych i liczby sędziów na stałe zatrudnionych w sądach, a także liczby ławników;
 • powołanie na stanowisko prezesów sądów i odwołanie prezesów sądów przed końcem kadencji;
 • treść regulaminów wewnętrznych sądów;
 • wyznaczoną liczbę kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego;
 • ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla osób zarządzających ośrodkami zamiejscowymi;
 • określenie procedur gromadzenia i przekazywania danych rejestrowych z systemu informatycznego sądu;
 • ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia ławników.

Rada ma obowiązek:

 • wstępnego opiniowania zasad stosowanych przy sporządzaniu i zmianie rocznych budżetów sądów;
 • opiniowania kandydatur na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego;
 • wydawania opinii w sprawie odwołania sędziego z urzędu;
 • omówienia sprawozdania dotyczącego administracji sądowej, wymiaru sprawiedliwości i jednolitego stosowania prawa przed jego przedłożeniem w estońskim parlamencie przez prezesa Sądu Najwyższego;
 • rozpatrywania innych zagadnień na wniosek prezesa Sądu Najwyższego lub Ministra Sprawiedliwości.

Hierarchia sądów

System sądownictwa w Estonii jest systemem trójinstancyjnym:

 • sądy rejonowe i administracyjne są sądami pierwszej instancji;
 • sądy okręgowe (sądy apelacyjne) są sądami drugiej instancji;
 • Sąd Najwyższy jest sądem najwyższej instancji (kasacyjnym).

Sądy rejonowe, jako sądy powszechne, rozpoznają sprawy cywilne, karne i sprawy o wykroczenia. Występując w roli sądów pierwszej instancji, sądy administracyjne rozpoznają sprawy administracyjne wchodzące w zakres ich właściwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Sądy okręgowe to sądy drugiej instancji, które rozpoznają środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych i administracyjnych. Sąd Najwyższy jest sądem najwyższej instancji, który rozpoznaje skargi kasacyjne od orzeczeń sądów okręgowych. Sąd Najwyższy bada także zgodność aktów normatywnych z konstytucją.

Prawnicze bazy danych

Ogólne informacje na temat estońskiego systemu prawnego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ogólne informacje na temat systemu sądownictwa w Estonii można również znaleźć na stronie internetowej sądów.

Czy dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny?

Dostęp do informacji o estońskim systemie prawnym i systemie sądownictwa jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.