Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Luksemburg

W tej części zawarto zarys informacji o sądach i trybunałach w Luksemburgu.

Autor treści:
Luksemburg

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – system sądowy

System sądownictwa Wielkiego Księstwa Luksemburga dzieli się na sądy powszechne oraz sądy administracyjne. Oprócz tych dwóch rodzajów sądów funkcjonuje również Trybunał Konstytucyjny.

Sądownictwo powszechne

Zgodnie z konstytucją wymiar sprawiedliwości sprawują sądy i trybunały, przy czym uchwały i zarządzenia o charakterze ogólnym i lokalnym są stosowane przez nie jedynie w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z ustawami.

1. Sądy powszechne

  • Sąd Najwyższy (Cour Supérieure de Justice)

Na szczycie hierarchii sądownictwa powszechnego znajduje się Sąd Najwyższy, w skład którego wchodzi Sąd Kasacyjny (Cour de Cassation) oraz Sąd Apelacyjny (Cour d'Appel), jak również Prokuratura Generalna (Parquet Général). Siedzibą Sądu Najwyższego jest Luksemburg.

  • Sądy okręgowe (Tribunaux d'Arrondissement)

Wielkie Księstwo Luksemburga podzielone jest na dwa okręgi sądowe – w każdym znajduje się siedziba sądu okręgowego (jedna w Luksemburgu, druga w Diekirch).

  • Sądy pokoju (Justices de Paix)

W kraju działają trzy sądy pokoju: jeden w Luksemburgu, jeden w Esch-sur-Alzette (okręg sądowy Luksemburga) i jeden w Diekirch (okręg sądowy Diekirch).

2. Sądy szczególne

  • Wyższa Rada Ubezpieczeń Społecznych (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Wyższa Rada Ubezpieczeń Społecznych składa się z prezesa, dwóch asesorów (assesseurs-magistrats) wyznaczonych spośród sędziów, jednego asesora wyznaczonego spośród pracodawców (assesseur-employeur) i jednego asesora wyznaczonego spośród pracowników (assesseur-salarié).

  • Rada Arbitrażowa Ubezpieczeń Społecznych (Conseil arbitral de la sécurité sociale)

Rada Arbitrażowa Ubezpieczeń Społecznych składa się z prezesa, jednego asesora wyznaczonego spośród pracodawców (assesseur-employeur) i jednego asesora wyznaczonego spośród pracowników (assesseur-salarié).

Sądownictwo administracyjne

  • Sąd Administracyjny (Cour Administrative)

Sąd Administracyjny ma tylko jedną izbę, która obraduje w składzie trzech sędziów.

  • Trybunał Administracyjny (Tribunal Administratif)

Trybunał Administracyjny ma cztery izby, które obradują w składzie trzech sędziów.

Prawnicze bazy danych

Informacje o Ministerstwie Sprawiedliwości, zawodach prawniczych, prawodawstwie, sądownictwie, więziennictwie, obsłudze obywateli, formularzach i nowościach są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Przydatne linki

Legilux

Portal „La Justice”

Sądy administracyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości

Rząd Luksemburga

Ostatnia aktualizacja: 24/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.