Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Rumunia

W niniejszej części przedstawiono informacje o systemie sądownictwa w Rumunii.

Autor treści:
Rumunia

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – system sądownictwa

Zasady, struktura i organizacja rumuńskiego systemu sądownictwa są określone w rumuńskiej konstytucji i w ustawie nr 304/2004 o ustroju sądownictwa.

System sądownictwa obejmuje następujące sądy:

 • Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości,
 • sądy apelacyjne,
 • sądy okręgowe,
 • okręgowe sądy szczególne,
 • sądy rejonowe oraz
 • sądy wojskowe.

Hierarchia sądów

Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casație și Justiție) występuje w charakterze sądu najwyższego w Rumunii. Zapewnia on jednolitość wykładni i stosowania prawa przez inne organy sądownictwa.

 • W obszarach właściwości 15 sądów apelacyjnych działają sądy okręgowe (tribunale) i szczególne (tribunale specializate).
 • Na szczeblu okręgów i miasta Bukareszt działają 42 sądy okręgowe. Ich siedziby z reguły znajdują się w stolicach okręgów.
 • 4 sądy szczególne orzekają jako odrębne sądy okręgowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich (1), a także w sprawach handlowych (3).
 • W obszarze właściwości sądów okręgowych działa 176 sądów rejonowych (judecătorii).

Rodzaje sądów – krótki opis

Na obszarze właściwości każdego z 42 sądów okręgowych działa kilka sądów rejonowych.

Wszystkie sądy rejonowe (których jest w sumie 176) działają w okręgach i na poziomie dzielnic Bukaresztu.

Na czele każdego sądu stoi prezes, sprawujący również funkcje kierownicze. Na czele wyspecjalizowanych wydziałów stoją przewodniczący wydziałów. W każdym sądzie o ogólnych sprawach dotyczących zarządzania sądem decyduje jego prezydium.

Do sądów wojskowych zalicza się 4 wojskowe sądy okręgowe, Wojskowy Sąd Terytorialny w Bukareszcie (Tribunalul Militar Teritorial București) i Wojskowy Sąd Apelacyjny w Bukareszcie (Curtea Militară de Apel București). Każdy z tych sądów posiada status jednostki wojskowej.

 • Najwyższa Rada Sądownictwa (Consiliul Superior al Magistraturii) jest organem, który na mocy konstytucji zapewnia niezawisłość sądów. Ponadto nadzoruje ona przestrzeganie prawa oraz spełnianie kryteriów merytorycznych i etycznych w wykonywaniu zawodów sędziego i prokuratora.
 • Nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu sądownictwa czuwa również Ministerstwo Sprawiedliwości, które zapewnia, by sprawiedliwość wymierzana była w odpowiednich warunkach w ramach służby publicznej, a także stoi na straży porządku prawnego oraz praw i wolności obywatelskich.

Prawnicze bazy danych

W internecie dostępne są następujące prawnicze bazy danych:

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Powiązane strony

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – Rumunia

Wyszukiwanie sądu właściwego

Ostatnia aktualizacja: 10/02/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.