Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Słowacja

W niniejszej części przedstawiono przegląd informacji o systemie sądownictwa na Słowacji.

Autor treści:
Słowacja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – systemy sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości w Republice Słowackiej sprawują sądy powszechne i Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowackiej.

W Republice Słowackiej władzę sądową sprawują niezawisłe i bezstronne sądy. Na wszystkich szczeblach sądownictwo jest niezależne od innych krajowych organów.

Za administrację sądów odpowiedzialni są prezesi poszczególnych sądów.

Administracja sądów

W Republice Słowackiej administracja sądów należy, w zakresie określonym prawem, do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej oraz prezesa sądu, który jest statutowym organem sądu. W zakresie określonym przez prawo sąd jest również zarządzany przez dyrektora administracyjnego sądu.

Rodzaje sądów – krótki opis

Sądy powszechne

 • sądy rejonowe (okresné súdy ) (54);
 • sądy okręgowe (krajské súdy) (8);
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej;
 • szczególny sąd karny (Špecializovaný trestný súd).

Hierarchia sądów

Zgodnie z ustawą nr 757/2004 (Zbierka zákonov) o sądach , która wprowadza również zmiany do innych ustaw:

 1. sądy rejonowe orzekają jako sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych, chyba że przepisy o postępowaniu sądowym stanowią inaczej;
 2. sądy rejonowe rozpoznają sprawy z zakresu prawa wyborczego, jeżeli przewiduje tak ustawa szczególna;
 3. sądy okręgowe orzekają jako sądy drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych, w których w pierwszej instancji orzekały sądy rejonowe;
 4. przepisy o postępowaniu sądowym określają, w jakich sprawach cywilnych i karnych sądy okręgowe rozpoznają sprawy jako sądy pierwszej instancji;
 5. sądy okręgowe orzekają w sprawach administracyjnych w pierwszej instancji, chyba że ustawa szczególna stanowi inaczej;
 6. sądy okręgowe działają i orzekają w innych sprawach, jeżeli tak stanowią ustawy szczególne (ustawa nr 166/2003 (Zbierka zákonov) o ochronie prywatności przed bezprawnym użyciem urządzeń informatycznych i o zmianie niektórych ustaw; ustawa o ochronie przed podsłuchem).
 7. Sąd Najwyższy rozpoznaje:
  • zwyczajne środki zaskarżenia od orzeczeń sądów okręgowych i szczególnego sądu karnego;
  • nadzwyczajne środki zaskarżenia od orzeczeń sądów rejonowych, sądów okręgowych, szczególnego sądu karnego i Sądu Najwyższego
  • spory o właściwość rzeczową pomiędzy sądami i organami administracji rządowej; oraz
  • przekazuje sprawy do rozpoznania do innego sądu niż sąd właściwy, jeżeli przewidują to przepisy dotyczące postępowania sądowego;
  • orzeka w innych sprawach, jeżeli wymaga tego ustawa albo umowa międzynarodowa.

Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów w zakresie orzekania w sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem.

Sąd Najwyższy dba również o jednolitą wykładnię i spójne stosowanie przepisów prawa i innych powszechnie obowiązujących przepisów:

 • poprzez swoje orzecznictwo;
 • poprzez przyjmowanie opinii mających na celu ujednolicenie wykładni ustaw i innych powszechnie obowiązujących przepisów;
 • poprzez publikację prawomocnych orzeczeń sądowych o zasadniczym znaczeniu w „zbiorze opinii” Sądu Najwyższego oraz orzeczeń sądów Republiki Słowackiej.

Prawnicze bazy danych

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Powiązane linki

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej

Ostatnia aktualizacja: 18/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.