Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Słowacja

W tej części przedstawiono przegląd informacji o systemie sądowym w Słowacji.

Autor treści:
Słowacja

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – systemy sądowe

Sprawowanie władzy sądowniczej

W Słowacji władzę sądowniczą sprawują sądy powszechneTrybunał Konstytucyjny Republiki Słowackiej (Ústavný súd Slovenskej republiky).

W Słowacji władzę sądowniczą sprawują niezależne i bezstronne sądy. Na wszystkich szczeblach władza sądownicza jest niezależna od innych władz.

Za sprawowanie władzy sądowniczej odpowiada prezes sądu.

Administracja sądów

W Słowacji administracja sądów leży, w zakresie określonym prawem, w gestii słowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prezesa sądu, który jest jednocześnie statutowym organem sądu. W zakresie określonym prawem administracją sądów zajmuje się również dyrektor administracyjny danego sądu oraz Rada Sądownictwa Republiki Słowackiej.

Rodzaje sądów – krótki opis

Ustrój sądów powszechnych

 • sądy rejonowe (okresní soudy) (54)
 • sądy okręgowe (krajské súdy) (8)
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Szczególny Sąd Karny (Špecializovaný trestný súd)

Hierarchia sądów

Zgodnie z ustawą nr 757/2004 o sądach i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami:

 1. sądy rejonowe orzekają jako sądy pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych, chyba że przepisy dotyczące postępowania sądowego stanowią inaczej;
 2. sądy rejonowe rozpoznają również sprawy z zakresu prawa wyborczego, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne;
 3. sądy okręgowe orzekają jako sądy drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych rozpoznanych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe;
 4. w przepisach dotyczących postępowania sądowego określono, w jakich rodzajach spraw cywilnych i karnych sądy okręgowe orzekają jako sądy pierwszej instancji;
 5. sądy okręgowe orzekają w sprawach administracyjnych w pierwszej instancji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 6. sądy okręgowe orzekają również w innych sprawach, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne (np. ustawa nr 166/2003 o ochronie prywatności przed bezprawnym użyciem technologii informacyjnych i o zmianie niektórych ustaw oraz ustawa o ochronie przed podsłuchem)
 7. Sąd Najwyższy jest właściwy do rozpoznawania:
  • zwyczajnych środków zaskarżenia od orzeczeń sądów okręgowych i Szczególnego Sądu Karnego;
  • nadzwyczajnych środków zaskarżenia od orzeczeń sądów rejonowych, sądów okręgowych, Szczególnego Sądu Karnego i Sądu Najwyższego;
  • przypadków przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi niż sąd właściwy, jeżeli taki tryb postępowania przewidziano w przepisach dotyczących postępowania sądowego;
  • innych spraw przewidzianych w przepisach lub umowie międzynarodowej.

Sąd Najwyższy sprawuje kontrolę nad orzecznictwem sądów w sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem.

Sąd Najwyższy dba o jednolitą wykładnię i spójne stosowanie ustaw oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych w drodze:

 • wydawania orzeczeń;
 • wydawania opinii w celu ujednolicenia wykładni ustaw i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych;
 • publikacji prawomocnych orzeczeń sądowych o szczególnym znaczeniu w Zbiorze Opinii Sądu Najwyższego oraz Orzeczeń Sądów Republiki Słowackiej (Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky).

Prawnicze bazy danych

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Powiązane strony

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 12/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.